ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: STANOVY SPOLKU

Textové pole

I. Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. (dále je „Asociace“).

2. Sídlo Asociace: Gymnázium Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2.

II. Statut Asociace

1. Asociace je dobrovolný nezávislý nadstranický spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

III. Účel činnosti

1. Asociace je určena především učitelům a vysokoškolským studentům občanské výchovy a společenských věd, a dále všem, kteří mají o činnost Asociace zájem.

2. Účelem činnosti Asociace je zejména:

a) propagovat ideu aktivního občanství,

b) zvyšovat prestiž oborů občanské výchovy a společenských věd (dále jen „OV/SV“),

c) informovat své členy o důležitých otázkách v oblasti OV/SV

d) poskytovat členům metodicko-didaktickou podporu pro výuku,

e) vzájemně propojovat své členy a umožňovat sdílení jejich zkušeností,

f) zasazovat se o zkvalitnění výuky OV/SV v systému českého školství.

IV. Členství v Asociaci

1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem činnosti Asociace.

2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor; nejpozději na své nejbližší schůzi. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška podaná elektronicky, ve formě, kterou výbor schválí a zveřejní na webových stránkách Asociace.

 Kompletní stanovy naleznete v přiloženém dokumentu.

*