Obsah RVP ZV - Průvodce upraveným RVP ZV: Obsah RVP ZV

Obsah RVP ZV

ČÁST A
1 VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ
1.1 Systém kurikulárních dokumentů
1.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČÁST B
2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
2.1 Povinnost školní docházky
2.2 Organizace základního vzdělávání
2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání
2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání

ČÁST C
3 POJETÍ A CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
3.1 Pojetí základního vzdělávání
3.2 Cíle základního vzdělávání

4 KLÍČOVÉ KOMPETENCE

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
5.1.2 CIZÍ JAZYK
5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK
5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST
5.5.1 DĚJEPIS
5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA
5.6.1 FYZIKA
5.6.2 CHEMIE
5.6.3 PŘÍRODOPIS
5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE)
5.7 UMĚNÍ A KULTURA
5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA
5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ
5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA
5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY

6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
6.3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

7 RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN
7.1 Poznámky k rámcovému učebnímu plánu
7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem

ČÁST D
8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
8.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
8.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole
8.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

9 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

10 MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RVP ZV

11 ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A ÚPRAVY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
11.1 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání
11.2 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií

*