Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: ŠKOLA PRO DEMOKRACII

ŠKOLA PRO DEMOKRACII

Škola pro demokracii je program pro školy a občany, jehož cílem je zralá občanská společnost v České republice. Dosahuje toho na dvou úrovních:

Podporou škol, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost prostřednictvím žákovských parlamentů.

Zapojováním občanů, kterým není lhostejný stav demokracie v naší zemi a chtějí svým vlastním dílem podpořit zrání české společnosti.
 
Více informací na http://www.skolaprodemokracii.cz/.

*