9 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných - Průvodce upraveným RVP ZV: 9.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

9.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

   Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
   Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.
   Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory2).
   Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

*