O průvodci a úpravách RVP PV - Průvodce RVP PV: Základní informace k úpravám RVP PV

Základní informace k úpravám RVP PV

   Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Stěžejní pro úpravu RVP PV byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona, jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájením procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
   Na základě zmocnění v § 19, 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 této novely školského zákona byla vydána vyhláška č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Součástí vyhlášky je i přehled podpůrných opatření a další přílohy.
   Další úpravy RVP PV byly provedeny na základě novely školského zákona č. 178/2016 Sb. ze dne 8. června 2016, konkrétně změny § 34 odst. 1 jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením organizace vzdělávání dětí od dvou let věku.

   Úprava RVP PV spočívá především v úpravách některých kapitol RVP PV tak, aby byly v souladu s uvedými novelami školského zákona a s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
   Upravený RVP PV je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j. MSMT-22405/2016 ze dne 11. srpna 2016. Opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2016 a upravený RVP PV nabývá účinnosti 1. září 2016.

Dne 1. 9. 2016 vydalo MŠMT materiál Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, ve kterém je v souvislosti se vzděláváním dětí od dvou let počítáno s další úpravou RVP PV do konce roku 2016.

*