Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Na konci listopadu 2016 zveřejnila Česká školní inspekce tematickou zprávu zaměřenou na obsah, pojetí a kvalitu občanského vzdělávání v základních a středních školách. Tematické šetření se skládalo z elektronického zjišťování a z prezenční inspekční činnosti. Do šetření bylo zapojeno 951 základních škol a 311 škol středních a vztahuje se ke školnímu roku 2015/2016.  Šetření se zaměřilo na:

 • občanské vzdělávání v ŠVP
 • začlenění občanského vzdělávání do předmětů
 • vzdělávací obsah
 • délku praxe učitelů
 • aktivity škol směřující k podpoře občanské gramotnosti
 • metody a formy výuky
 • využití výukových materiálů
 • motivování a hodnocení žáků
 • participaci žáků
 • povědomí o právech a povinnostech žáků
 • materiálně-technické a finanční zajištění
 • spolupráci s externími subjekty
 • zájem o podporu rozvoje kvality občanského vzdělávání.

Ze závěru tematické zprávy vybíráme tato zjištění:

 • Ve většině základních i středních škol byl tematický obsah občanského vzdělávání vhodně zařazen v rámci ŠVP do několika relevantních předmětů jako průřezové téma.

 • Vedení většiny základních i středních škol převážně ve shodě s obsahem RVP, který zdůrazňuje přípravu žáků na aktivní zapojení do života demokratické společnosti, stanovilo hlavní cíle občanského vzdělávání jako rozvoj schopností žáků ujasnit si své občanské postoje a hodnoty.

 • Vzhledem ke stanoveným cílům občanského vzdělávání byly ve většině ZŠ správně zvoleny metody a formy výuky, většina ZŠ vyučuje témata občanského vzdělávání formou diskuse či metodou skupinové práce.

 • Vyučující většiny ZŠ a SŠ připravují a používají vlastní materiály pro výuku témat občanského vzdělávání, čímž vyvažují nedostatek těchto materiálů.

 • Ačkoliv většina základních i středních škol volila odpovídající metody a formy výuky, zastoupení komplexnějších forem (rolové hry a simulace, projektové dny, výzkumná činnost apod.), které rozvíjejí a upevňují především dovednosti, byly využívány menšinově.

 • Základní dokumenty, jako jsou Ústava ČR nebo Všeobecná deklarace lidských práv apod., slouží jako výukové materiály jen přibližně v polovině základních škol.

 • Učitelé občanského vzdělávání i ředitelé škol ve velké většině shodně deklarují nedostatek vhodných metodických a učebních materiálů, programů a pomůcek.

 • V rámci participace žáků ZŠ a SŠ na chodu školy byl v polovině škol značně zúžen okruh možných oblastí, které mohou žáci ovlivňovat.

 • Školy sice umožňují a podporují mimoškolní občanské aktivity žáků, většina z nich se však výchovy k občanství týká spíše okrajově (kulturní a sportovní aktivity).

ČŠI na základě zjištění doporučuje například následující:

 • častěji uplatňovat práci se základními texty (Ústava ČR, Všeobecná deklarace lidských práv apod.) při občanském vzdělávání;
 • využívat komplexnější vzdělávací formy (rolových her a simulací, soutěží) učiteli občanského vzdělávání;
 • v rámci výuky občanského vzdělávání na středních školách více využívat ICT technologie, řešení problémových úloh a projektové dny;
 • prohlubovat spolupráci státních a samosprávných orgánů se školami při aktivitách spojených s občanským vzděláváním;
 • věnovat tématu občanského vzdělávání ze strany ředitelů středních škol dostatečnou pozornost, zejména s ohledem na nárůst extremistických tendencí a dalších negativních jevů ve společnosti;
 • na všech typech středních (ale i základních) škol věnovat dostatek péče pěstování nezávislého úsudku žáků a podpoře diskuse;
 • umožňovat žákům aktivně se účastnit ovlivňování rozmanitých aspektů výuky a chodu školy; nesoustředit se tedy jen například na výzdobu tříd a školy nebo výběr exkurzí.

Celá zpráva je k dispozici na adrese http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Obcanske-vzdelavani-v-zakladnich

*