Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

e-kurzy práce s tablety

od Michal Černý

Anotace a odkazy na kurzy, které vznikly v rámci projektu Interes. Jsou otevřené a bezplatné, lze jich libovolně využívat. Lze v nich najít textové opory, videa, záznamy webinářů, presentace a případně další materiály k tématu.

V případě zájmu o vstup do kurzů je třeba se zaregistrovat na portále Kurzy knihovna.

Základy práce s dotykovými zařízeními

Cílem kurzu Základy práce s dotykovými zařízeními je přinést základní informace o nejběžnějších typech dotykových zařízení, která jsou v současnosti využívána v českém školství. Informace jsou podány takovým způsobem, aby seznámily pedagogické pracovníky se základy ovládání těchto systémů pro jejich osobní potřebu, např. využití tabletů při přípravě na výuku. Kurz můžete studovat jako celek, ale také jako výběr témat, která jsou právě pro vás zajímavá. Autoři kurzu se snažili o co nejjednotnější pojetí, aby při studiu části obsahu neunikla důležitá informace, ale aby současně při procházení celého kurzu nebyly informace zbytečně duplikovány. V případě, že nějakou zásadní informaci postrádáte, uvítáme podnět přes diskusní fórum, v co nejbližším termínu se jej pokusíme do obsahu kurzu zakomponovat.

Přiblížení struktury i obsahu kurzu nabízí tento přehled modulů seřazený tak, jak jej najdete i dále v kurzu:

  • přehled shod a rozdílů mezi čtyřmi typy zařízení, která jsou v kurzu podrobněji řešena, 
  • Windows: zaměřuje se na základní práci s dotykovým operačním systémem Windows 8,
  • Android: prezentuje možnosti ovládání jím vybavených zařízení, vzhledem k otevřenosti systému se zaměřuje podrobněji především na získávání a využití aplikací pomocí Google Play,
  • iOS: přiblíží ovládání a práci s mobilními zařízeními od Apple,
  • interaktivní tabule: nabízí základní inspiraci pro využití ve školním prostředí a porovná dvojici aplikací SMART Notebook a Open Sankoré, které nabízejí zcela rozdílné paradigmatické přístupy; měly by pomoci učitelům tabule smysluplněji využívat, aniž by museli své přípravy na hodinu zásadním způsobem revidovat.

Právní kurzy pro učitele

Legislativní a etické zázemí při využívání ICT

Anotace: Kurz Legislativní a etické zázemí při využívání ICT se věnuje zejména otázkám kybernetické bezpečnosti, kybernetické kriminality a ochrany osobních údajů při práci s informačními a komunikačními technologiemi. V současné době rostoucí trend využívání ICT ve vzdělávání má kromě nesporných pozitivních důsledků také určitá rizika. Ta spočívají zejména v tom, že jednání nejen studentů, ale i pedagogů realizované prostřednictvím moderních technologií může být i nevědomě neetické, či dokonce nelegální. Jelikož je české trestní právo postaveno na formálním pojetí trestného činu, stačí v případě pohybu na internetu skutečně málo ke vzniku trestní odpovědnosti. Cílem tohoto kurzu je proto seznámit jeho účastníky s těmito riziky.

Autorský zákon v kontextu školního prostředí

Kurz Autorský zákon v kontextu školního prostředí se věnuje otázkám souvisejícím s autorským právem, se kterými se setkávají učitelé a žáci v rámci vzdělávacích aktivit. Jeho hlavním cílem je poskytnout všeobecný přehled o fungování autorského práva jako složky práva duševního vlastnictví a naučit účastníky kurzu pracovat s autorskými díly tak, aby byla zachována ochrana autorských práv jejich autorů, a současně tak, aby mohla být díla využívána skutečně efektivním způsobem pro zajištění kvalitního vzdělávání. Kurz poskytuje nejen výklad o zakotvení autorského práva v českém právním řádu, definice jednotlivých pojmů a výklad jednotlivých institutů, ale také účastníky učí pomocí praktických příkladů, jak se v konkrétních situacích správně zachovat a které nástroje autorského práva uplatnit. Absolvent kurzu by tedy měl být schopen ochránit vlastní autorská práva ke svým dílům, využívat zákonných licencí ve vzdělávání a měl by vědět, jaká díla, jakým způsobem a za jakých podmínek může při vzdělávání užívat.

Veřejné zakázky

Kurz na téma Veřejné zakázky je zaměřen na zvládnutí zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, pochopení základních pojmů a seznámení se se zakázkami zadávanými dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  Obsah kurzu je přizpůsoben potřebám realizace projektu INTERES.

Další kurzy

Škola21

V rychle se měnící informační společnosti je třeba hledat cesty a metody, jak – co možná nejlépe – implantovat moderní technologie do života školy. Nejde přitom jen o technologické vybavení, ale také o způsob vzdělávání, práci se zaměstnanci a učiteli nebo o redefinování role školy ve vztahu ke svému okolí. V tomto kurzu nabízíme širší pohled na to, jak připravit a vést školu tak, aby v 21. století poskytovala žákům skutečně hodnotné vzdělání.

Cloudové služby

Cloudové technologie představují jeden z nejdůležitějších trendů současného využití počítačů a počítačových sítích. Uživatel díky nim získá přístup k zajímavým nástrojům (aniž by je musel instalovat) a také má svá data k dispozici všude tam, kde je dostupné připojení na internet. V tomto kurzu se pokusíme nabídnout pohled na zajímavé nástroje, které do oblasti cloudu spadají a mohou být pro školní prostředí důležité a zajímavé.

Bezpečnost ICT

Cílem kurzu je představit témata bezpečnosti ICT, která je vhodné řešit koncepčně na úrovni vedení školy nebo koordinátorem ICT ve škole. Pro ujasnění podstaty problémů i možných řešení je pozornost zaměřena na oba tyto pohledy s důrazem na opatření vyžadující koncepční, spíše než individuální přístup.

Oborové didaktiky

Jak učit s dotykovým zařízením volnočasové aktivity

Kurz obsahuje tematická videa a prezentace. Ve videích se dozvíte základní informace k využívání dotykových zařízení ve volnočasových aktivitách a návod na to, jak využívat dvě konkrétní aplikace. V prezentaci jsou obsaženy aplikace, které je možné využít ve volnočasových aktivitách.

Jak učit s dotykovým zařízením v němčině

S pomocí dotykových zařízení je ve výuce němčiny možné osvojovat si zábavnou a hravou formou slovní zásobu i fráze nebo procvičovat gramatické jevy i reálie německy mluvících zemí. Můžeme je využít ve výuce jak samostatně, tak i jako doplněk používaných učebnic, k opakování, procvičování, samostudiu i skupinové práci, k domácí přípravě. Lze si vybrat z úrovní od začátečníků po pokročilé. Interaktivita a spojení s vizuálními vjemy jsou důležité faktory, které pomáhají učivo upevnit.

Jak učit s dotykovým zařízením v angličtině

Aplikace dotykových zařízení jsou využitelné napříč spektrem jazykových dovedností. Jsou velmi dobře využitelné pro výuku slov, frází, rozvoj čtenářských, poslechových či komunikačních dovedností. Množství aplikací je vhodně metodicky přizpůsobeno začátečníkům i pokročilým. Řada z nich také umožňuje např. tvorbu projektů, knih či vlastních materiálů; pořádání konferencí napříč školami nebo slouží ke školnímu i mimoškolnímu vzdělávání.

Jak učit s dotykovým zařízením český jazyk se zaměřením na jazyk a komunikaci

Kurz se zaměřuje na možnosti využití dotykových zařízení (mobilů, tabletů, notebooků) ve výuce českého jazyka a komunikace. Představuje jak obecné možnosti, tak konkrétní příklady a konkrétní aplikace. V kurzu je pro vás představeno jedno video, díky kterému si uděláte základní představu o možnostech výuky pomocí dotykových zařízení. Další videa pak představují konkrétní aplikace a jejich ovládání. Kromě videí je pro vás dostupná prezentace a studijní materiál s podrobnými informacemi. Součástí kurzu je i digifolio pro mapování zdrojů, informací a různých tipů vztahujících se k tématu. V neposlední řadě je pro vás připraveno diskuzní fórum pro sdílení zkušeností.

Jak učit s dotykovým zařízením v chemii

Nárůst informačních technologií v běžném životě se promítá i do školství. Jsou dostupné dostatečně výkonné počítače, chytré mobilní telefony (smartphony) a tablety, které mohou být prostředkem na podporu výuky a testování znalostí. Cílem tohoto kurzu je poskytnout učitelům chemie okamžitě upotřebitelné zdroje pro smysluplné využití tabletů a smartphonů na podporu výuky a testování znalostí v chemii.

Jak učit s dotykovým zařízením v češtině na 1. stupni ZŠ

Učebnice, pracovní sešit, čítanka, písanka a sešit na diktáty. Mohlo by se zdát, že je to základní vybavení žáka do hodin českého jazyka. Nemůžeme je ale něčím obohatit a žákům i nám zpestřit? Kurz Jak učit s dotykovým zařízením v češtině na 1. stupni ZŠ vám představí možnosti, jak zařazovat a efektivně využívat dotyková zařízení ve vašich hodinách českého jazyka. Cílem bude osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencí nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.

Jak učit s dotykovým zařízením v prvouce

Kurz je věnován pedagogům prvního stupně základní školy a nabízí jim vhled do nástrojů, které mohou využívat při práci s tablety a dalšími dotykovými zařízeními. Cílem je osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencích nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.

Jak učit s dotykovým zařízením v zeměpise

Mobilní digitální zařízení přinášejí do výuky zeměpisu nové možnosti k rozvíjení (nejen geografických) dovedností u žáků a stejně tak umožňují využití stávajících nástrojů, které jsou k dispozici na stolních počítačích. Aplikace dostupné na mobilních zařízeních mohou učiteli usnadnit přípravu výuky, nabídnout aktivity pro individuální postup žáků, přispět k rozvoji spolupráce a tvořivosti u žáků či významně podpořit propojení učiva s každodenní realitou žáků. Učitelé zeměpisu mohou využívat integrovaného GPS, který se nachází v tabletech či chytrých telefonech. Žáci tak mohou sledovat svoji aktuální polohu, vytvářet vlastní mapy, lokalizovat zajímavá místa či mapovat výskyt určitého jevu ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že se tato zařízení dnes stávají běžnou součástí našich životů, nabyté dovednosti jsou široce využitelné pro plánování výletů i odbornou práci se zdroji informací.

Jak učit s dotykovým zařízením v ICT

Výuka informačních a komunikačních technologií s dotykovým zařízením jde přímo in medias res. Nabízí tak nepřeberné množství témat a přístupů, kterým se lze věnovat. V tomto kurzu se zaměříme jak na určitý obecný přehled nápadů a poznatků, co a jak lze vlastně v oblasti ICT s dotykovými zařízeními učit a jak s nimi pracovat v hodinách informatiky, tak také na téma digitálního informačního kurátorství, tedy nástrojů pro správu a organizaci učebního obsahu.

Jak učit s dotykovým zařízením v ZSV a občanské výchově

Cílem kurzu je seznámit se s výukovými aplikacemi, které je možné uplatnit ve výuce občanské výchovy či ZSV na základní (i střední) škole. Předkládané výukové aplikace jsou určeny pro dotyková zařízení s operačním systémem iOS, Android a Windows. Vzhledem k nastavení aplikací v anglickém jazyce se doporučuje základní znalost anglického jazyka.

Jak učit s dotykovým zařízením v dějepise

Žijeme v době, která bývá označována jako digitální věk. Moderní technologie stále více ovlivňují jednotlivé oblasti našeho života, stávají se jeho každodenní součástí. V dnešní době téměř každý žák i učitel vlastní nějaké dotykové zařízení, ať už se jedná o tablet nebo chytrý telefon. Díky tomu máme celou řadu možností, jak s těmito zařízeními ve výuce (nejen) dějepisu pracovat.

Jak učit s dotykovým zařízením v matematice

Kurz je zaměřen na dotyková zařízení a jejich využití ve výuce matematiky. Přestože dotyková zařízení dnes už využívá každý, nejsou ve výuce téměř používána. Tato zařízení mohou sloužit převážně ke zpestření a zjednodušení výuky ze strany žáků i učitelů. Dotykové zařízení je možné využít k procvičování, opakování nebo také k výkladu nového učiva. Taková výuka bude pro žáky inspirativní a motivující. Kurz obsahuje tematická videa a prezentace. Ve videích se dozvíte základní informace k využívání dotykových zařízení v matematice a návod na to, jak využívat dvě konkrétní aplikace. V prezentaci jsou obsaženy aplikace, které se vztahují k matematice. Tyto aplikace lze využít přímo ve výuce.

Jak učit s dotykovým zařízením ve fyzice

Tablet či telefon je dnes relativně běžnou výbavou velké části žáků i učitelů a byla by škoda je pro měření aktivně nevyužívat. Současně otvírá ještě jednu zajímavá oblast fyzikálně – informatického vzdělávání, totiž jak je možné, že zařízení bez mechanických součástek má kompas nebo gyroskop s akcelerometrem. Objasnění fyzikálního pozadí měřících přístrojů v těchto zařízeních může představovat zajímavý krok, který z žáků může učinit více než jen poučené uživatele. Přirozeně se pak objevuje také téma počítačového zpracování takto naměřených dat.

Android, dotyková zařízení, INTERES, tablet, tablety
Pohled byl zobrazen 1092x od 17 září 2015 do 23 červenec 2021