5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Číslo a početní operace 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Číslo a početní operace 1. období 1. stupně

žák
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
M-3-1-02p zná matematické operátory + , - , =, <, > a umí je zapsat
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
                  umí rozklad čísel v oboru do 20

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   V tomto tematickém okruhu je nejdůležitější přispívat k tomu, aby žáci pochopili pojem přirozeného čísla. Je proto vhodné nejprve zařazovat aktivity, které přispívají k rozvoji předčíselných představ, tj. práce s předměty, jejich identifikace, hledání shod, rozdílů, uspořádání, třídění, přiřazování apod. Postupné vytváření pojmu přirozeného čísla – nejprve do tří, do pěti, později do deseti, do dvaceti – podle individuálních možností žáků. Vše na základě manipulativních činností s konkrétními předměty, aby postupně docházelo k požadované abstrakci – vytvoření pojmu přirozeného čísla. Pro některé žáky je problematické již číslo 4, pro jiné čísla od 6 výše. Požadujeme, aby žáci uměli vytvořit skupinu prvků s daným počtem (podle svých možností) a dokázali určit počet prvků dané skupiny. Žáci se učí zapisovat číslice 1 až 9, 0, zápis číslic je podporován rozvojem grafomotorických dovedností žáků. Můžeme očekávat, že některé číslice děti zaměňují (zejména 6, 9), některé číslice (osově souměrné podle svislé osy) zapisují obráceně. Žáci zapisují čísla od 0 do 20, problém je se zápisem čísel 11 – 20, kdy je nutné, aby pochopili, že deset jednotek tvoří jednu desítku. K tomu se využívá manipulativních činností a kreslení (skupina deseti prvků je jedna desítka, další prvky tvoří jednotky).
   K pochopení porovnávání přirozených čísel je třeba, aby žáci nejprve chápali vztahy „více, méně, stejně“ bez čísel (např. na obrázcích, kdy přiřazují prvky a rozhodují, kterých je více či méně). Je nutné uvědomit si, že porovnáváme počet prvků (nikoliv jiné vlastnosti, jako např. velikost). V dalším přiřadíme skupinám prvků čísla a čísla porovnáme. S umístěním znaků pro porovnávání mezi čísla mívají žáci problémy.
   Jednotlivé operace s přirozenými čísly je nutné vysvětlit tak, aby žáci pochopili, co se při každé operaci s čísly děje. Využívá se dramatizace, manipulativních činností, kreslení a respektuje se postupný proces abstrakce od konkrétních objektů k symbolům a k příkladům. Teprve po pochopení každé z operací je možné přistoupit k pamětnému zvládnutí. Neustálé posilování paměti je ve všech oblastech u žáků s LMP důležité. Vhodné je zařazování rozkladů čísel (na dvě části, na desítky a jednotky).
   Rozšíření číselného oboru do sta, ev. do tisíce je možné provádět, až žáci zvládnou obor do dvaceti, postupuje se velmi individuálně, podle schopností a zájmu žáků. Algoritmy písemných operací se vyvozují na dvojciferných číslech a víceciferná čísla se volí podle schopností žáků. V případě, že má žák s pamětným počítáním problémy, může využívat kalkulátoru.
   Pokud žák s LMP zvládne princip zaokrouhlování přirozených čísel, může jej využívat k odhadům výsledků.
   Využití jednotlivých operací ve slovních úlohách je možné, až když žáci pochopí význam jednotlivých operací a uvědoměle poznají, kterou z operací mohou využít k řešení úlohy. Slovní úlohy zadáváme jednoduché, náměty úloh volíme z nejbližšího okolí žáků, číselné údaje podle toho, do jaké míry žáci čísla zvládají. Velmi často využíváme dramatizace a her (nákupy, volba úloh samotnými žáky).
   Je třeba respektovat, že většina žáků s LMP je schopna pracovat pouze podle uvedeného vzoru.

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do 10
  • orientovat se v číselné řadě 1 až 10
  • sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5
  • znát matematické pojmy + , – , = a umět je zapsat
  • umět rozklad čísel v oboru do 5
  • psát číslice 1–5 i podle diktátu
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 6671x od 11 říjen 2015 do 6 srpen 2020