1 Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

1.1 Systém kurikulárních dokumentů

   V souladu s principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní (viz schéma 1).
   Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách 1).
   Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

1) ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu a úpravu ŠVP mohou školy využít dostupnou metodickou podporu. tzv. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále jen Manuál), nebo jiné vhodné metodické materiály. Manuál seznamuje s postupem tvorby ŠVP a uvádí způsoby zpracování jednotlivých částí ŠVP s konkrétními příklady.

Schema 1 - Systém kurikulárních dokumentů

Legenda

Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP); RVP ZŠS – Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální; RVP ZUV – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání; RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP GSP – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou; RVP DG – Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia; RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání; RVP JŠ – Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcové vzdělávací programy:

 • vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě;
 • vycházejí z koncepce celoživotního učení;
 • formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání;
 • podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.

1.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

RVP ZV:

 • navazuje svým pojetím a obsahem na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání;
 • vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol;
 • specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání;
 • vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo ;
 • zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi;
 • stanovuje standardy pro základní vzdělávání (Příloha 1), jejichž smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV; 
 • podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků; 
 • umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 • je podkladem pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro vstup do středního vzdělávání.

RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků.

1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2)

 • zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti každého žáka žáků;
 • uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky;
 • vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků;
 • vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky;
 • prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení;
 • zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a s využitím podpůrných opatření oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol;
 • zvýraznit účinnou spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

2) Podrobněji viz Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) – s. 47 – 51 a navazující koncepční dokumenty.

Poznámky k úpravám

   Vzhledem k tomu, že školy už většinou netvoří nový ŠVP (spíše jej jen upravují) a od vydání Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání v roce 2005 vznikla řada metodických materiálů pro úpravy ŠVP, vypustil se v poznámce odkaz na „Manuál“ a odkazuje se obecně na podpůrné metodické materiály, které připravuje především Národní ústav pro vzdělávání.
   V souladu s odstraněním Přílohy 2 z RVP ZV byl název přílohy odebrán ze schématu 1 i z legendy k tomuto schématu.
   V průběhu úprav RVP ZV byl 9. září 2015 vydán a zveřejněn Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Tento RVP byl doplněn do schématu 1 a do legendy ke schématu.
   Princip RVP ZV umožňující modifikaci vzdělávacího obsahu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl ve shodě s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a s obsahem vyhlášky č. 27/2016 Sb. doplněn o modifikace rozsahu a zaměření výuky těchto žáků, včetně modifikace metod práce a zařazení dalších podpůrných opatření. Smyslem rozšíření tohoto principu individualizace vzdělávání je umožnit i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dosahování osobního maxima.
   Byl opraven nesprávný termín „povinně volitelný předmět“. Škola nemá podle RVP ZV povinnost vytvářet volitelné předměty a pro žáky se volitelné předměty nabídnuté školou stávají povinné, až když si je zvolí.
   Tendence zachovat v základním vzdělávání co nejdéle přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody pro jejich vyčleňování do specializovaných tříd a škol byla doplněna ve shodě s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a s obsahem vyhlášky č. 27/2016 Sb. o využití podpůrných opatření.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 9252x od 2 listopad 2015 do 17 březen 2018