5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Práce s drobným materiálem 2. období 1. stupně

žák

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu

1. zvolí postup a pracovní operaci vzhledem k zamýšlenému výrobku
2. využije vlastní představivost při obměně vzorového výrobku

- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.

1. z nabídky vybere prvek a techniku uplatňovanou v lidové tvorbě a použije ho ve své práci
2. zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se k lidové tradici určitého místa/regionu
3. uvede příklady lidových řemesel

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

1. popíše vlastnosti základních materiálů, které jsou pro práci s nimi důležité
2. popíše účel běžně používaných pomůcek a nástrojů
3. z nabídky vybere vhodnou pomůcku a nástroj vzhledem k materiálu, se kterým pracuje

- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

1. udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor
2. dodrží zásady hygieny a bezpečnosti
3. na příkladech popíše, jak by postupoval v případě úrazu při práci s drobným materiálem
4. v modelové situaci ošetří drobné poranění

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů 
  • využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic 
  • volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 
  • udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2164x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020