5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Pěstitelské práce, chovatelství

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Pěstitelské práce, chovatelství

žák

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

1. použije pro přípravu práce dokumentaci, návod pro pěstování vybraných rostlin (zálivka, půda, světlo, teplo)
2. popíše a vysvětlí jednotlivé kroky důležité při procesu pěstování rostlin
3. připraví pracovní prostor, prostředí pro pěstování vybraných rostlin (květináč, záhonek…)
4. udržuje pracovní prostor pro pěstování rostlin (odstraňuje plevel…)

- pěstuje a využívá květiny pro výzdobu

1. z nabídky vybere vhodné rostliny pro výzdobu interiéru, exteriéru podle daných podmínek, podle dané příležitosti
2. použije vhodné nástroje, nářadí při pěstování a aranžování květin
3. volí vhodný postup pěstování vybrané rostliny, zajistí průběžnou péči (zalít, přesadit, sestříhat…), rostlinu pozoruje a plánovaný postup podle potřeby upraví
4. využije květiny při výzdobě interiéru, upraví květiny do vázy nebo jiné nádoby

- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.

1. z nabídky vybere vhodné pracovní pomůcky, nástroje, nářadí pro pěstování vybraných druhů rostlin a použije je při výsadbě, výsevu, pěstování, péči a sklizni vybraných druhů rostlin
2. popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání nástroje a nářadí používané při pěstitelských činnostech před poškozením

- prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

1. popíše a vysvětlí základní pravidla a nutné podmínky chovu vybraných druhů drobných zvířat
2. vysvětlí zásady bezpečného kontaktu se zvířaty

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

1. při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce při pěstitelských pracích
2. popíše a vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle stanoveného postupu a dodrží kázeň při práci
3. při práci s rostlinami, s příslušnými nástroji i při zacházení s drobnými zvířaty dodržuje zásady bezpečnosti
4. poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc přizávažnějších poraněních)
5. dodržuje hygienu práce (umývání po práci se zeminou…)

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
  • pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě
  • znát hlavní zásady pěstování zeleniny
  • používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě
  • znát běžné druhy ovoce
  • seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin
  • vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
  • dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2235x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020