5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Provoz a údržba domácnosti

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Provoz a údržba domácnosti

žák

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

1. používá peníze jako platidlo (používá bankovky a mince, ověří si vrácené peníze, identifikuje bezhotovostní styk) a rozliší základní operace s penězi (platby, bezhotovostní styk)
2. posoudí hodnotu peněz (porovná levný a drahý výrobek, kategorizuje produkty) a aplikuje to při nákupu i hospodaření s vlastními financemi (kapesné)
3. rozpozná hlavní příjmy a výdaje domácnosti (mzda, platby za teplo, vodu, nájem, platby za telefon, internet…)

- ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

1. vyjmenuje a stručně popíše obvyklé práce spojené s úklidem a běžným provozem domácnosti v kuchyni, obývacím pokoji, koupelně a vlastním pokoji
2. předvede či popíše základní práce v domácnosti i s využitím domácích spotřebičů
3. využije pro bezpečné a účelné zacházení s domácími spotřebiči návod nebo doporučení pro práci se spotřebičem

- správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou domácí údržbu

1. vybere správnou pomůcku, nástroj, nářadí při péči o domácnost
2. dodrží zadaný postup při údržbě oděvů (praní, zašití oděvu, žehlení, ukládání šatů)

- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

1. zná a dodržuje základní hygienické strategie a návyky v domácnosti
2. dodrží zásady bezpečnosti při domácích pracích
3. rozpozná a popíše nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči v domácnosti
4. poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších poraněních)

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti
  • používat vhodné prostředky při práci v domácnosti
  • používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče
  • připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
  • dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu
  • dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2042x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020