5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Příprava pokrmů 2. stupeň

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Příprava pokrmů 2. stupeň

žák

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-9-2-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

1. rozpozná a popíše základní vybavení kuchyně, pojmenuje jeho vlastnosti a funkce
2. popíše základní pravidla pro práci s inventářem kuchyně a se spotřebiči, své znalosti a dovednosti využije při přípravě pokrmů
3. účelně a bezpečně zachází s vybavením kuchyně
4. vybere vhodné nástroje a spotřebiče pro přípravu jednoduchého pokrmu

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

1. vybere vhodné suroviny pro přípravu pokrmu (z nabídky, dle receptu)
2. používá recept, dodržuje logické kroky při přípravě pokrmů
3. rozpozná zdravé a nezdravé pokrmy, zná rizika spojená s konzumací nezdravých jídel

- dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti

1. zná a používá při jídle základní příbory, vyjmenuje základní chody, orientuje se v základních potravinách a pochutinách, kterými se jídlo ochucuje (sůl, cukr, pepř, olej, ocet…)
2. se chová společensky přijatelně doma, v jídelně, v restauraci nebo na jiném veřejném místě, kde konzumuje jídlo
3. využije své znalosti o stolování s kamarády, známými i rodiči doma, v jídelně, restauraci nebo jiném veřejném místě
4. provede základní obsluhu kamarádů, známých a rodičů u stolu

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

1. při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve školní žákovské kuchyni
2. popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání vybavení kuchyně před poškozením
3. dodrží zásady bezpečnosti při práci s kuchyňským nádobím a dalšími prostředky v kuchyni
4. poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších poraněních)
5. dodržuje hygienu práce, udržuje kuchyni čistou a bezpečnou (umývání nádobí, vypínání elektrických přístrojů…)

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče
  • připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
  • dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu
  • dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházenív s elektrospotřebiči a používanými prostředky
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1882x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020