Matematika - komentáře změn z roku 2013

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Obsah upravených očekávaných výstupů

Matematika a její aplikace:
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
V očekávaném výstupu má žák prokázat schopnost rozhodnout, co je celek a co jeho část. Za podpory názorných obrázků nebo jiných pomůcek (např. zlomkovnice) žák dovede vyjádřit část z celku, ale také celek, je-li zadána část. Při výuce je nezbytné využívat zkušenosti žáků z běžného života (např. půlka chleba, čtvrt hodiny, pět dílů při dělení dortu).
   Příklady dílčích výstupů:
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života (4. ročník)
- využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku (4. ročník)
- vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny (4., 5. ročník)
Lze doplnit například učivem: celek, část, zlomek; polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina; řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku.
Případně provázat s využítím tematického okruhu průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa – cestujeme letadlem, lodí, autobusem, vlakem).
Dalšími náměty do výuky mohou být: skládání origami, mozaiky, krájení dortu nebo pizzy, zlomkovnice.

- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 
V očekávaném výstupu žák pracuje v oboru kladných čísel pouze se zlomky, které mají stejný jmenovatel. Žák tyto zlomky dokáže porovnat, sčítá je a odčítá. Početní operace žák modeluje pomocí obrázků či jiných názorných pomůcek. 
   Příklady dílčích výstupů:
porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) (4. ročník)
žák sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků a tyto početní operace zapisuje (5. ročník) 
Doporučujeme doplnit učivem: čitatel, jmenovatel, zlomková čára. Ve výuce je možné využit názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa).

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 
V očekávaném výstupu má žák prokázat pochopení pojmu desetinné číslo. Je třeba vycházet z životních zkušeností žáka (např. číselné hodnoty uváděné v tisku, cena uváděná v eurech). Důležitým prostředkem pro pochopení pojmu jsou obrázky a názorné pomůcky.
   Příklady dílčích výstupů:
- vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života (5. ročník)
- přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu (5. ročník)
Vhodným učivem je desetinné číslo, porovnávání desetinných čísel. Ve výuce je opět možné využít názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa).
Také je možné doporučit využítí tématického okruhu průřezového tematu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá (život Evropanů – odlišnosti při vážení a měření).
 
- porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose  
V očekávaném výstupu žák nepracuje přímo s pojmem „záporné číslo“. U žáků je pouze postupně budována představa, že některé číselné hodnoty mohou být kladné a některé záporné, ve vazbě na životní zkušenosti žáka (např. měření teploty, vyjádření dluhu). Velmi důležitá je práce s číselnou osou.
    Příklady dílčích výstupů:
znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí – 100 až + 100 (5. ročník)
- nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě (5. ročník)
Do ŠVP je vhodné zařadit učivo: číselná osa (kladná a záporná část), měření teploty, vyjádření dlužné částky.
Při výuce je možné využít tematického okruhu průřezového tématu Environmentální výchova – Vztah člověka k prostředí (globální oteplování).
Námětem do výuky může být pozorování a měření .
Doporučujeme, abyste v hodinách využívali uvolněné úlohy výzkumu TIMSS a úlohy z mezinárodní soutěže Klokan.

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP 

  Plány (IVP, PLPP) 

 

«  Obsah RVP ZV «

«   Matematika a její aplikace «

Kde v RVP ZV se téma vyskytuje

V očekávaných výstupech:
Vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
- porozumí významu znaku "-" pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose


V učivu:
Vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:
přirozená čísla, celá čísla,desetinná čísla, zlomky
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model)

Obsah upraveného nebo doplněného učiva

Učivo zařazené do RVP ZV především doplňuje a konkretizuje danou problematiku. Přestože je učivo doporučené, jeho rozšíření či přestrukturování v RVP ZV znamená uvažovat při úpravách ŠVP takto:
Zahrnuje dosavadní učivo rozpracované v ŠVP i to podstatné z  nově doplněného učiva v RVP ZV?
  • pokud ano, pak nejsou úpravy ŠVP nutné
  • pokud ne, je třeba zvážit, co do ŠVP doplnit a kam (ročník, téma), s čím bude nové učivo spojeno, na co bude navazovat atd.
Není potřeba s realizací nového učiva zdůraznit v učebních osnovách příslušných předmětů i specifické formy výuky – praktické činnosti, projektovou výuku?
  • viz uvedené návody vlevo
Nepřináší doplnění učiva nové možnosti mezipředmětových vztahů a využití průřezových témat?
  • pokud ne, pak nejsou úpravy ŠVP nutné
  • pokud ano, na jaké předměty a témata bude nové učivo navazovat, jaké náměty průřezových témat lze využít, kde je třeba to vyznačit v ŠVP

Návrh osnov matematiky pro 4. a 5. ročník ke stažení

Osnovy_Matematika_4_5.doc

návrh osnov matematiky pro 4. a 5. ročník

111KB | Pondělí, 18 březen 2013 | Detaily

Osnovy_Matematika_4_5.docx

návrh osnov matematiky pro 4. a 5. ročník

33,8KB | Pondělí, 18 březen 2013 | Detaily
Pohled byl zobrazen 849x od 14 prosinec 2015 do 6 srpen 2020