Obsah RVP ZV

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy
                                                                                                                                                                                               

Obsah RVP ZV

ČÁST A
1 VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ
1.1 Systém kurikulárních dokumentů
1.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČÁST B
2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
2.1 Povinnost školní docházky
2.2 Organizace základního vzdělávání
2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání
2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání

ČÁST C
3 POJETÍ A CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
3.1 Pojetí základního vzdělávání
3.2 Cíle základního vzdělávání

4 KLÍČOVÉ KOMPETENCE

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
5.1.2 CIZÍ JAZYK
5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK
5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST
5.5.1 DĚJEPIS
5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA
5.6.1 FYZIKA
5.6.2 CHEMIE
5.6.3 PŘÍRODOPIS
5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE)
5.7 UMĚNÍ A KULTURA
5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA
5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA
5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ
5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA
5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY

6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
6.3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

7 RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN
7.1 Poznámky k rámcovému učebnímu plánu
7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem

ČÁST D
8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
8.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
8.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole
8.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

9 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

10 MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RVP ZV

11 ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A ÚPRAVY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
11.1 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání
11.2 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií

Navigace

«  O průvodci a úpravách  «

  Úpravy ŠVP 

 Plány (IVP, PLPP)

 

Poznámky k úpravám

Úpravy v této části jsou formálního charakteru.

RVP ZV 2016 se zvýrazněnými změnami

V textu RVP ZV jsou vyznačeny změny následujícím způsobem:

  • text původní, který se nezměnil, je černou barvou
  • text, který byl vypuštěn, je černý přeškrtnutý - příklad textu
  • nový text je červený - příklad textu
  • text doporučené úroveně pro úpravu čekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, který byl obsahově doplněn vzhledem k Příloze 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP je fialový - příklad textu;

jedná se o čtyři oblasti změn u vzdělávacích oborů:

  • Cizí jazyk na prvním stupni
  • Další cizí jazyk
  • Výchova k občanství – úrovně v tématech ochrana spotřebitele a finanční gramotnost
  • Člověk a svět práce – úrovně v tematickém okruhu Práce s laboratorní technikou a Využití digitálních technologií

V textu nebyly zvýrazněny změny vzniklé v důsledku jazykové korektury a grafických úprav textu.

RVP ZV 2017 se zvýrazněnými změnami

V RVP ZV byly provedeny v kapitole 5 a 8 změny, které vedou k upřesnění obsahu textu. Změny jsou vyznačeny červenou barvou písma.

Pohled byl zobrazen 197948x od 2 leden 2016 do 27 září 2023