7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

Jazyk a jazyková komunikace

 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání
 • psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších časových celcích, než je vyučovací hodina
 • vzdělávání v jiném mateřském jazyce než českém se realizuje podle zvláštních ustanovení 1)
 • vzdělávání žáků-cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem) 2) se realizuje podle zvláštních ustanovení 3)
 • vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně 4) do 3.–9. ročníku; s výukou Cizího jazyka je možné začít při zájmu žáků a souhlasu jejich zákonných zástupců i v nižších ročnících; přednostně by měla být žákům nabídnuta výuka anglického jazyka; pokud žák (jeho zákonný zástupce) zvolí jiný cizí jazyk než anglický, musí škola prokazatelně upozornit zákonné zástupce žáka na skutečnost, že ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka při přechodu žáka na jinou základní nebo střední školu
 • Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace; škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin 5) Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka.
 • Další cizí jazyk může být německý, francouzský, španělský, italský, ruský, slovenský, polský, případně jiný jazyk; anglický jazyk jako Další cizí jazyk musí škola nabídnout žákům, kteří nezvolili anglický jazyk jako Cizí jazyk
 • vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 odst. 2 písm. b) školského zákona jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP (podpůrná opatření jsou blíže specifikována v kapitole 8.1)
 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Matematika a její aplikace

 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání

Informační a komunikační technologie

 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání

Člověk a jeho svět

 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání

Člověk a společnost

 • vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání

Člověk a příroda

 • vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání

Umění a kultura

 • vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání

Člověk a zdraví

 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni základního vzdělávání; vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1. stupni je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání; časová dotace pro Tělesnou výchovu nesmí ze zdravotních a hygienických důvodů klesnout pod 2 hodiny týdně
 • součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehož prvky jsou preventivně využívány v hodinách Tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávány žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení; školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného předmětu vycházejícího z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova

Člověk a svět práce

 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání
 • na 1. stupni je vzdělávací obsah realizován ve všech ročnících, všechny 4 tematické okruhy jsou pro školu povinné; na 2. stupni je povinný tematický okruh Svět práce a z ostatních sedmi tematických okruhů vybírá škola nejméně jeden tematický okruh, který je nutné realizovat v plném rozsahu
 • tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit do nejvyšších ročníků 2. stupně

Průřezová témata

 • průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání 
 • všechna průřezová témata musejí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusejí být obsažena v každém ročníku (začlenění průřezových témat v šestiletých a osmiletých gymnáziích – viz kapitola 7.1, poznámka 2)
 • průřezová témata je možné zařadit do ŠVP jako integrativní součást realizovaných vzdělávacích obsahů; způsob realizace průřezových témat a stanovení časové dotace v jednotlivých ročnících je v kompetenci školy

Disponibilní časová dotace

 • využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy
 • využití celé disponibilní časové dotace v učebním plánu ŠVP je závazné

Disponibilní časová dotace je určena:

 • k nabídce a realizaci volitelných vzdělávacích obsahů, které musejí vycházet z cílů základního vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence žáků
 • k realizaci vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v rozsahu minimálně 6 hodin, nebo k realizaci aktivit rozvíjejících Cizí jazyk ve stejné časové dotaci
 • k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace
 • k vytváření časové dotace pro realizaci dalších povinných vzdělávacích obsahů dotvářejících zaměření školy
 • k realizaci průřezových témat
 • k realizaci doplňujících vzdělávacích oborů, pokud budou v ŠVP zařazeny jako povinný či volitelný obsah
 • k posílení časové dotace TV zpravidla ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně, kde probíhá povinná výuka plavání
 • k realizaci výuce vzdělávacích obsahů podporujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. v rámci předmětů speciálně pedagogické péče)

1) § 11 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 20 školského zákona.
3) Žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština, je nutné poskytnout podporu cílenou ke zvládnutí vyučovacího jazyka, tak aby jejich účast na vzdělávání ve všech předmětech mohla být co nejefektivnější. Rozsah, obsah a organizaci takového vzdělávání upravuje § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
4) Náhrada části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk nebo případná změna minimální časové dotace stanovené v RUP pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními je specifikována v kapitole 8.
5) Úprava obsahu vzdělávání vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, případně jiné využití časové dotace tohoto vzdělávacího oboru je pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními specifikováno v kapitole 8.

Odkazy na Rámcový učební plán a Poznámky k rámcovému učebnímu plánu

Poznámky k úpravám

   Text poznámek byl doplněn o explicitní vymezení vzdělávání žáků-cizinců. Jejich vzdělávání je popsáno v §20 školského zákona. Realizuje se podle § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. S tvorbou ŠVP souvisí i skutečnost, že v rámci podpůrných opatření od druhého stupně podpory je třeba u žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů odlišných kulturních a životních podmínek upravit obsah a výstupy vzdělávání. V rámci nejvyššího počtu povinných hodin jde o posílení výuky českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího.

   Upřesnění nastalo v oblasti Cizího jazyka a Dalšího cizího jazyka. Veškeré úpravy v této oblasti se provádí na základě doporučení školského poradenského zařízení v rámci zpracovaného IVP konkrétního žáka. Tím je oproti současnému stavu sjednoceno provádění těchto zásahů do vzdělávání i odpovědnost jednotlivých aktérů při rozhodování. Hlavním kritériem pro náhradu vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je nejlepší zájem žáka.

   Do přehledu poznámek bylo doplněno ustanovení, které umožňuje u žáka cizince nahradit vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk. RVP nevymezuje, po jakou dobu, hlavním kritériem je i v tomto případě nejlepší zájem žáka. Z hlediska úprav ŠVP se toto ustanovení může promítnout do poznámek k učebnímu plánu.

   Úprava poznámky týkající se doplňujících vzdělávacích oborů upřesňuje využití disponibilní časové dotace jen v případě, kdy budou v ŠVP zařazeny jako povinný nebo volitelný obsah. Pro výuku vyučovacích předmětů, které sice vychází ze vzdělávacího obsahu doplňujících vzdělávacích oborů, ale nejsou povinné nebo volitelné škola nevyužívá disponibilní časovou dotaci.

   Upravená poznámka týkající se výuky plavání reflektuje skutečnost, že zajištění výuky plavání může být pro některé školy mimořádně obtížné nebo nereálné. Výuka plavání tedy není předjímána jako povinnost, dokud škola nezařadí tuto aktivitu do výuky a posílení časové dotace na tuto činnost z disponibilní časové dotace již není striktně vázáno na dva po sobě následující ročníky.

   Poslední poznámka byla doplněna o příklad vzdělávacích obsahů podporujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podobě předmětů speciálně pedagogické péče.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 4190x od 3 únor 2016 do 4 prosinec 2022