11.2 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

   Podle této struktury se vytváří ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií, struktura pro čtyřletá gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP G. Víceletá gymnázia mají přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP – pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP ZV, ŠVP pro čtyřletá gymnázia a  pro  vyšší  stupeň  víceletých  gymnázií  (nebo  příslušná  část  ŠVP) se vytváří podle
RVP G.

1.Identifikační údaje

 • název ŠVP1)
 • vzdělávací program2)
 • studijní forma vzdělávání3)
 • údaje o škole: 
  • název školy 
  • adresa školy
  • jméno ředitele
  • kontakty
 • zřizovatel: 
  • název
  • adresa
  • kontakty
 • platnost dokumentu od: 
  • datum
  • podpis ředitele 
  • razítko školy

   Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, číslo jednací, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP

1) Z identifikačních údajů ŠVP musí být zřejmé a kontrolovatelné, že byl zpracován podle RVP ZV, RVP G, RVP GSP.
2) Čtyřletý, šestiletý nebo osmiletý vzdělávací program.
3) Denní, večerní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání.

2. Charakteristika školy

 • úplnost a velikost školy
 • charakteristika pedagogického sboru
 • dlouhodobé projekty

  Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků, podmínky školy, mezinárodní spolupráce, vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení), formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

3. Charakteristika ŠVP

 • zaměření školy 
 • profil absolventa
 • organizace přijímacího řízení
 • organizace maturitní zkoušky
 • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka
 • začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

 • tabulace učebního plánu: výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za nižší a vyšší stupeň
 • poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého/jakých oboru/oborů, případně průřezových témat byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

 • název vyučovacího předmětu
 • charakteristika vyučovacího předmětu: 
  • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen)
  • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
 • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
  • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků
  • rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy; výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho zařazení do ročníků a tematických celků s přihlédnutím k hodinovým dotacím předmětů v učebním plánu
  • průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

   Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případně další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • pravidla pro hodnocení žáků: 
  • způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení

Poznámky k úpravám

   Oproti původní struktuře ŠVP byla upřesněna Charakteristika ŠVP v části týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Škola uvede ve svém ŠVP pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP (plánu pedagogické podpory) a IVP (individuálního vzdělávacího plánu). Týká se to jak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak žáků nadaných a mimořádně nadaných.
   Náležitosti PLPP i IVP stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. a více k těmto podpůrným opatřením je uvedeno v kapitolách Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
   Další ustanovení týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných uvede škola v charakteristice ŠVP, uzná-li to za účelné. Více informací k úpravám ŠVP se dozvíte v části Úpravy ŠVP.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1117x od 15 únor 2016 do 16 březen 2018