Předměty speciálně pedagogické péče

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Logopedická péče pro žáky se sluchovým postižením

   Předmět speciálně pedagogické péče logopedická péče je vyučován v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá tak, že se třída rozdělí na dvě skupiny - skupinu, která dokáže při komunikaci využít zbytků sluchu a na skupinu, která to nedokáže. Vzdělávací obsah tohoto předmětu není určen, protože se jedná o předmět, který je uzpůsoben přímo individuálním potřebám určitého žáka.
   Předmět logopedická péče vyučují pouze plně kvalifikovaní logopedi (absolventi magisterského studia speciální pedagogiky, kteří vykonali magisterskou státní závěrečnou zkoušku z logopedie nebo ze surdopedie).
    Časová dotace předmětu je dvě hodiny týdně.
příklad ze ŠVP základní školy zřízené pro žáky se sluchovým postižením podle § 16 odst. 9 školského zákona

Logopedická intervence pro žáky s vadami řeči

   Předmět speciálně pedagogické péče logopedická intervence je vyučován v rozsahu jedné hodiny týdně po celou dobu povinné školní docházky (1. – 9. ročník).
   Ve vyučovacích hodinách logopedické intervence na prvním stupni ZŠ logoped pracuje s žákem jednotlivě a věnuje se individuální nápravě řeči žáka. Ostatní žáci ve třídě plní procvičovací úkoly zadané logopedem s vychovatelem školní družiny nebo s asistentem logopeda.
   Ve vyučovacích hodinách logopedické intervence na druhém stupni ZŠ logoped kolektivní formou rozvíjí u žáků všechny jazykové roviny, ve vyšších ročnících hlavně roviny pragmatické. Vzdělávací obsah předmětu není určen, protože se jedná o předmět, který je přizpůsoben individuálním potřebám konkrétního žáka.
    Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně.
příklad ze ŠVP základní školy zřízené pro žáky se závažnými vadami řeči podle § 16 odst. 9 školského zákona

Ergoterapie

   Předmět speciálně pedagogické péče ergoterapie je určen pro žáky s tělesným postižením, kteří během školní docházky potřebují získat orientaci v potřebných kompenzačních pomůckách a naučit se s nimi zacházet. V hodině ergoterapie pracuje s žáky ergoterapeutka a učitelka, která pak postupy aplikuje ve třídě při běžném vyučování. Kompenzační pomůcky nutné pro denní činnosti (sebesycení, sebeobsluhu, grafomotoriku, hygienu) jsou po vyzkoušení manipulace s nimi zavedeny do běžné praxe. Kromě toho se cvičí instrumentální aktivity, finanční gramotnost, manipulace s penězi, komunikace při různých příležitostech, cílené pohyby, jemná motorika ruky. Ergoterapeutka společně s učitelkou řeší i ergonomické hodnocení pracovního místa ve třídě, jídelně, využití pomůcek pro přesuny… Žáci během školního roku navštěvují i cvičný byt, kde probíhá příprava pokrmů a nácvik vedení domácnosti. Další nedílnou částí tohoto předmětu jsou nákupy – zpočátku ve cvičném obchůdku s atrapami, později v reálném prostředí.
   S předmětem ergoterapie úzce souvisí i předměty pracovní činnosti a výtvarná výchova – pro výuku jsou využívány pracovně terapeutické dílny (textilní, keramická, košíkářská, dřevoobráběcí).
   Předmět ergoterapie není klasifikován známkami, je veden individuálně podle potřeb jednotlivých žáků.
   Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně na 1. stupni případně i na 2. stupni.
příklad ze ŠVP základní školy zřízené pro žáky s tělesným postižením podle § 16 odst. 9 školského zákona

Práce s počítačem

   Samostatný předmět speciálně pedagogické péče práce s počítačem je zařazen od 1. ročníku vzhledem k tomu, že pro část žáků je počítač (tablet, komunikátor) jedinou možnou kompenzační pomůckou k tomu, aby mohli srozumitelně komunikovat s okolím. Jde především o žáky s tělesným postižením a těžšími formami dysartrie či s anartrií, kteří kromě toho, že se nedorozumí řečí, nemohou ani psát běžným způsobem. Je proto nutné, aby co nejdříve zvládli počítač pomocí upravených periferií (velkoplošná klávesnice, dotyková obrazovka…). Jen tak mohou „držet krok“ se spolužáky při výuce čtení a psaní (skládání slabik a slov). V případě, že je zachována správná artikulace, cvičí se ovládání počítače hlasem (využíváme lektorů sociálního partnera školy – určeno pro starší žáky se srozumitelnou výslovností, kteří velmi těžko ovládají počítač rukama).
   S ohledem na různé schopnosti žáků výrazně převažuje individualizovaná výuka. Předmět je členěn na základy práce s počítačem, vyhledávání informací a jednoduchou komunikaci, zpracování a využití informací.
   Využití počítače (případně dalších technologií dle potřeb žáka) prolíná i ostatními vyučovacími předměty. Žák s těmito technologiemi běžně pracuje ve třídě i při komunikaci s okolím.
   Hodnocení na vysvědčení je známkou nebo slovní.
   Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně.
příklad ze ŠVP základní školy zřízené pro žáky s tělesným postižením podle § 16 odst. 9 školského zákona

Informace k předmětům speciálně pedagogické péče

   Příklady předmětů speciálně pedagogické péče jsou ilustrativní. Příklad neobsahuje celé učební osnovy, ale jen jejich charakteristiku.
   Rozsah zpracování předmětů speciálně pedagogické péče se bude řídit jejich využitím v rámci vzdělávání. Od rozpracovaných osnov na školách, kde jsou tyto předměty standardní součástí osnov až po stručnou charakteristiku předmětu v případě jeho ojedinělého zařazení u jednotlivých žáků (učební osnovy i v tomto případě jsou možné).

 

http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni

http://www.nuv.cz/t/organizace-pspp

 

Oblasti předmětů speciálně pedagogické péče

Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

 • řečová výchova,
 • rozvoj grafomotorických dovedností,
 • rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
 • zdravotní tělesná výchova,
 • nácvik sociální komunikace, 
 • zraková stimulace,
 • bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
 • práce s optickými pomůckami,
 • logopedická péče,
 • rozvíjení sluchového vnímání,
 • odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a českému znakovému jazyku,
 • zvládnutí českého znakového jazyka,
 • prostorová orientace,
 • prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
 • samostatný pohyb zrakově postižených,
 • práce s optickými pomůckami,
 • Braillovo písmo,
 • bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
 • rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
 • další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka.

Odpovědi na často kladené dotazy

   Jak může být maximálně početná skupina žáků při reedukaci specifických poruch učení, kolik hodin týdně/měsíčně musí být a kdy může reedukace probíhat (např. ráno před vyučováním, po vyučování či jen v rámci výuky, aby nebyl navýšen celkový počet vyučovacích hodin)?

Odpověď:

   Obecně je přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška stanovuje pro jednotlivé stupně podpůrných opatření konkrétní počty hodin PSPP za týden (např. pro podpůrná opatření druhého stupně 1 hodina, třetího stupně 3 hodiny, čtvrtého stupně 4 hodiny). Určuje, že při zajištění PSPP je možno využít individuální nebo skupinové práce, že reedukační skupiny zahrnují max. 4 žáky.
   Zajištění PSPP u konkrétních žáků je ale vždy podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP.
   To, jak bude výuka PSPP organizována, je zcela v kompetenci ředitele školy. Odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky, od prostorových podmínek. Zajištění PSPP je možné jak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem) tak v rámci výuky, kdy je časová dotace k realizaci PSPP čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP.

   Jak máme do ŠVP zařadit předmět speciální pedagogická péče - tj. do učebního plánu, do učebních osnov?

Odpověď:

   Pokud jste „běžnou“ školou (školou, která není zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona), tak předměty speciálně pedagogické péče  můžete do školního vzdělávacího programu zapracovávat až v případě poskytování tohoto podpůrného opatření (na základě doporučení školského poradenského zařízení) konkrétnímu žákovi. V části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ uvedete výčet předmětů speciálně pedagogické péče, jejichž výuku zabezpečuje. V případě stabilně vyučovaných PSPP je vhodné je uvést i v učebním plánu. Učební osnovy je vhodné rozpracovat, pokud je to důležité pro zajištění kvality výuky PSPP. Informace o vzdělávacím obsahu PSPP je tím navíc dostupná i zákonným zástupcům žáků.

   Kolik hodin speciálně pedagogické péče bude poradna žákům doporučovat? Tento počet musíme zahrnout do učebního plánu?

Odpověď:

   Počet hodin speciálně pedagogické péče (PSPP), které může školské poradenské zařízení (ŠPZ) v rámci podpůrných opatření doporučit konkrétnímu žákovi je dané Přílohou 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. Liší se podle jednotlivých stupňů podpory. Školy tyto PSPP mohou zapracovat do ŠVP až v případě realizace výuky u konkrétních žáků na základě doporučení ŠPZ. Postačující je zapracování PSPP v rámci Charakteristiky ŠVP.

   Bude ŠPZ doporučovat PSPP žákům 1. nebo 2. stupně nebo obou stupňů?

Odpověď:

   Výuka PSPP není omezena stupněm nebo typem školy.

   Jaké předměty jsou PSPP a co bude náplní těchto předmětů?

Odpověď:

   Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. stanovuje zaměření PSPP na konkrétní oblasti (např. nácvik sociální dovednosti, zraková stimulace, bazální stimulace). Tento výčet je otevřený a náplň předmětu bude vycházet z doporučení ŠPZ.

   Kdo bude předměty speciálně pedagogické péče na ZŠ učit, jakou k tomu musí mít kvalifikaci?

Odpověď:

   Podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. je předmět PSPP zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo ŠPZ.

   Počítá se s tím, že všichni žáci 1. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří to budou mít doporučeno poradnou, se sejdou a kolektivně se budou učit předměty speciálně pedagogické péče? Jak se mohou učit kolektivně, když každý má jiné potřeby?

Odpověď:

   Zařazení PSPP se bude realizovat na základě doporučení ŠPZ. Výuka bude podle Přílohy 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. probíhat jako individuální nebo skupinová s maximálním počtem 4 žáci ve skupině. 

   Ostatní žáci se v té době budou učit předměty podporující jejich nadání. Které by to mohly být (dílny čtení)?

Odpověď:

   Ostatní žáci, kteří nebudou mít doporučení ŠPZ vzdělávat se podle IVP se budou vzdělávat podle platného ŠVP.

Pohled byl zobrazen 29118x od 17 únor 2016 do 10 prosinec 2023