Vzájemným učením – cool pedagog 21. století

od Výzva 51 - výstupy

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0007; název projektu: Vzájemným učením - cool pedagog 21. století; název příjemce: Univerzita Hradec Králové, IČ: 62690094

Přidat do kolekce

Stručný obsah projektu

 VZDĚLÁVÁNIProjekt si kladl za cíl zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti integrace ICT do výuky. Reagoval tak na předešlé EU projekty, díky kterým se sice zlepšila vybavenost škol v informačních technologiích, ale neprojevila se dostatečná efektivita v jejich využití a celkové integraci ve výuce, zejména pak ve využívání sociálních médií (např. při spolupráci ve virtuálních komunitách). Projekt podporoval vzájemné učení,  předávání dobré praxe mezi účastníky projektu, vzájemnou výměnu informací nejen v kraji, ale i v rámci celé ČR, školní i mimoškolní výuku žáků pomocí informačních a komunikačních technologií.

Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, kteří měli možnost si zvolit téma specializovaného kurzu na míru, přesně dle svých potřeb. Část kurzů byla navíc realizována přímo v prostorách partnerských škol, takže odpadlo dojíždění a další organizační aktivity. V první fázi byl zmapován počáteční stav ICT na jednotlivých školách tak, aby bylo možné efektivně realizovat klíčové aktivity, a to prostřednictvím: 

  1. systematického vzdělávání pedagogů, v kurzech zařazených do DVPP, dle výběrů partnerů.
  2. nově akreditovaných kurzů zařazených do DVPP, v návaznosti na nově pořízenou techniku v rámci projektu, zaměřených na praktickou stránku použití ICT ve výuce
  3. kurzů nově akreditovaných oborových didaktik dle volby jednotlivých pedagogů z cílové skupiny
  4. školících a podpůrných materiálů pro CS, na základně požadavků a zpětné vazby od cílové skupiny, se zaměřením na problematiku řešenou v projektu

Po zmapování počátečního stavu ICT u partnerů projektu byly v aktivitě 01 proškoleni ředitelé a odpovědní pracovníci partnerských škol v oblasti zadávaní veřejných zakázek dle postupů uvedených v Příručce pro příjemce (verze 8), aby mohlo být pořízeno ICT vybavení pro realizaci vzdělávacích aktivit. Pro e-learningovou část vzdělávání v oblasti veřejných zakázek byly s ohledem na zpětnou vazbu účastníků vytvořeny distanční texty, které následně prošly oponentního řízením. Distanční část vzdělávání pak nabídla k dalšímu studiu Veřejné zakázky (aktualizované znění k dubnu 2015), Autorské právo a Bezpečnost v kyberprostoru.

Klíčová aktivita 02 se zaměřila na odbornou podporu cílové skupině v oblasti ICT formou mentoringu, technické podpory, telefonního kontaktu a on-line webového nástroje helpdesk sloužících k řešení individuálních otázek ve využití ICT, podpory pro nákup zařízení, WiFi přístupových bodů, lektorské činnosti, ale i dalších projektových aktivit, včetně cvičného prostoru pro e-learningové aktivity v distančním vzdělávání.

Pro partnery dobrovolná klíčová aktivita 3 Metodik ICT ve škole ze zaměřovala na poskytnutí  metodické a technické podpory při využití a integraci ICT do výuky i po skončení projektu. Zvolenípedagogové se zúčastnili dvou setkání (tzv. Kulatých stolů), s cílem získat potřebné informace v oblasti ICT předáním tzv. dobré praxe. Pravidelně jim také byla poskytovaná mentorská podpora pro systematickou integraci a využití ICT ve škole, a to na základě aktuálního stavu a vize školy v budoucnosti.

Klíčová aktivita 04 „Co už máme" nabídla cílové skupině vysoce individualizované kurzy dle výběru účastníků, navíc konané přímo na půdě partnerských škol. Prezenční část pak byla doplněna částí distanční, ve které byly použity distanční texty vytvořené na základě zpětné vazby účastníků kurzů a jež následně prošly oponentním řízením. Distanční část blended-learningu musela být výrazně podpořena metodicky a uživatelsky v oblasti ICT, jelikož cílová skupina neměla žádné zkušenosti s touto formou vzdělávání. K náhlosti situace a potřeby flexibilního řešení pro zajištění dostatečné podpory tak velké CS v e-learningové části vzdělávání byl realizační tým posílen o Tutory e-learningu, kteří spolu Odbornými ICT pracovníky, Mentory a Odbornými řešiteli e-learnignu zajišťovali odbornou ICT základnu při realizaci celého blended-learningu nejen v KA 04, ale i v klíčových aktivitách 05 a 06.

Klíčová aktivita 05 „Co chceme" začala být realizována až po pořízení ICT techniky, zejména dotykového vybavení, zcela dle konkrétních potřeb jednotlivých škol. Přímo na školách partnerů pak probíhaly kurzy akreditované v systému DVPP MŠMT podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění vyhlášky č 412/2006 Sb. nebo kurzy, které byly akreditovány během realizace projektu, na základě potřeby jednotlivých škol a na základě pořízené a ICT techniky. Součástí bylo i vytvoření distančních textů pro individualizované školení zpracovaných na základě zpětné vazby CS a oponentních řízení. Za podpory Regionálních koordinátorů a odborných konzultantů byla realizována výběrová řízení, které doplnila odborná podpora v ICT oblasti stran Mentorů a Odborných ICT pracovníků. Lektorská činnost pak podpořila CS v efektivním využití zakoupené techniky při přípravě výuky i při výuce. Blended-learning probíhal, stejně jako KA 04, v součinnosti Mentorů, Odborných ICT pracovník, Odborných řešitelů e-learningu a Tutorů e-learningu.

ICT - „oborové didaktiky": klíčová aktivita 06, se zaměřila na vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění a využití nových moderních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách. Prezenční část vzdělávání probíhala v regionech a na základě zpětné vazby účastníků byly vytvořeny distanční texty, které prošly oponentským řízením, sloužící pro individualizované školení a zároveň pro akreditaci MŠMT. Mentoři, Odborní ICT pracovníci, Odborní řešitelé e-learningu a Tutoři e-learningu pak cílové skupině zajištovali odbornou ICT podporu dle jejích potřeb. Poslední, sedmá, aktivita se zaměřovala na evaluaci projektových aktivit. V evaluačním nástroji profil Škola 21 byla provedena vstupní analýza stavu ICT techniky daných škol, a po ukončení projektu došlo k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT ve školách výstupní analýzou. Zároveň probíhala průběžná evaluace  vzdělávacích aktivit, která následovala po ukončení distančního vzdělávání všech realizovaných kurzů pomocí on-line evaluačního portálu Univerzity Hradec Králové. Evaluovány byly nejen vzdělávací aktivity a lektoři, ale i vnímání integrace ICT do inovovaných předmětů žáky.

Závěrem byla vytvořena evaluační zpráva hodnotící celkový přínos projektu ve všech zmíněných oblastech tak, aby bylo možné posoudit přínos projektu pro školy jednotlivě i dohromady.

Všechny pohledy skupiny Výzva 51

Výzva 51
Autor: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Dotyková zařízení ve výucedigifolio
Využíváme ICT ve výucedigifolio
Inovace na dosahdigifolio
Učíme digitálnědigifolio
Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnostidigifolio
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojůdigifolio
Digitálně a interaktivnědigifolio
INTERES - Informační technologie realizované spolupracídigifolio
ICT jako nástroj inovace výukydigifolio
Dotkněte se inspiracedigifolio
Vzdělávání dotykemdigifolio
Škola na dotek v Královéhradeckém krajidigifolio
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelůdigifolio
Škola digitálního věkudigifolio
Vzdělávání pedagogů v prostředí cloududigifolio
Didaktika pro kyberprostordigifolio
Moderní učitel 21. stoletídigifolio
Informační centra digitálního vzdělávánídigifolio
ICT nás bavídigifolio
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativnědigifolio
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletůdigifolio
Cloud je budoucnost vzdělávánídigifolio
Učitelé onlinedigifolio
Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivní výukudigifolio
Dotkněme se budoucnostidigifolio
Vzájemným učením – cool pedagog 21. stoletídigifolio
Podporovou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském krajidigifolio
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávánídigifolio
Mentoring a individuální rozvoj pedaggických pracovníků ve využívání dotykových zařízení ve výuceodigifolio
Dotkněte se inovacídigifolio
Moderní učiteldigifolio
Integrace ICT do výukydigifolio
RESTARTdigifolio
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školáchdigifolio
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výukydigifolio
Pedagog a tablety ve výucedigifolio
Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výucedigifolio
Pohled byl zobrazen 945x od 29 duben 2016 do 16 říjen 2019