8.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřenímii

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je – stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají – vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.
Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.
Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení předškolního vzdělávání všech dětí vymezuje RVP PV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí dané mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.
Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení. 

 

Poznámky k úpravám

Podkapitola Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními zapracovává možnosti podpory dětí se SVP do struktury RVP PV. Vychází ve svém pojetí z předpokladu, že škola ve svém ŠVP (zpracovaném na základě RVP PV) a při jeho realizaci bude vytvářet podmínky k využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. 

Při přizpůsobení vzdělávací strategie učitele individuálním možnostem a schopnostem dítěte s přiznaným podpůrným opatřením je třeba brát v úvahu skutečnost, že děti netvoří homogenní skupinu. Přesto se u nich mohou projevovat určité společné potřeby ve vzdělávání, které závisí např. na hloubce znevýhodnění, rozsahu znevýhodnění atd.  (viz Metodická doporučení pro vzdělávání žáků s SVP). 

Do textu RVP PV byla zakotvena zásada tvorby PLPP a IVP z výchozího ŠVP. Tvorba PLPP je ošetřena § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Vzor PLPP je stanoven přílohou číslo 3 vyhlášky. Týká se dětí s mírnými úpravami ve vzdělávání, které mohou být krátkodobé povahy, ale mohou trvat i po celou dobu jejich vzdělávání. Tvorbě PLPP pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně se věnuje část Plány PLPP a IVP tohoto průvodce, která poskytuje ke stažení šablonu formuláře PLPP. 

Tvorba IVP je ošetřena § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Bližší informace je možné nalézt zároveň v její Příloze 1 u jednotlivých stupňů podpory. Vzor IVP je stanoven přílohou číslo 2 vyhlášky. Tvorbou IVP se zabývá část Plány PLPP a IVP, která poskytuje ke stažení šablonu formuláře IVP.

 

Pohled byl zobrazen 2154x od 12 září 2016 do 20 únor 2020