12. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu

od Průvodce RVP PV

 
Text RVP PV s odkazy
 
Přidat do kolekce

Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož by se mělo uskutečňovat uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole. Je stručný, jasný, v obsahu přehledný, podává ucelený obraz o mateřské škole. Je v něm soustředěno vše podstatné, čím se daná mateřská škola odlišuje od ostatních mateřských škol. Lze jej považovat za otevřený materiál, který je nutné po určitém období vyhodnotit a následně aktualizovat. Východiskem pro aktualizaci ŠVP jsou zjištění plynoucí z hodnocení procesu vzdělávání dětí, které povede ke zkvalitňování profesionální práce učitelů v mateřské škole.
Mateřská škola ŠVP zpracovává v souladu s RVP PV a dalšími obecně platnými právními předpisy. ŠVP musí vycházet z podmínek konkrétní mateřské školy. Školský zákon ustanovuje školní vzdělávací program ŠVP jako povinnou součást dokumentace mateřské školy. ŠVP je veřejným dokumentem 1)  .
Odpovědnost za vytvoření ŠVP má ředitelka ředitel mateřské školy. Na jeho tvorbě by se měl spolupodílet spolupodílí pedagogický sbor, případně další zaměstnanci školy. Se školním vzdělávacím programem by měli být seznamováni rodiče dětí, popř. by tento program (nebo některé jeho části) měl být s rodiči projednáván.
Tvorba ŠVP PV spočívá je plně v kompetenci pedagogů pedagogických pracovníků mateřské školy, ať už jde o konkretizovaný výchovně vzdělávací obsah, způsob jeho strukturování a plánování, o volbu metod a prostředků výchovy a vzdělávání, či o vnitřní organizační stránku realizace programu. Při vytváření vlastního programu může škola využívat nejrůznější programové a metodické zdroje.

 Školní vzdělávací program má obsahovat informace z těchto okruhů:

 • identifikační údaje o mateřské škole
 • obecná charakteristika školy
 • podmínky vzdělávání
 • organizace vzdělávání
 • charakteristika vzdělávacího programu
 • vzdělávací obsah
 • evaluační systém a pedagogická diagnostika

1) Školní vzdělávací program vydává ředitelka mateřské školy. Zveřejní jej na přístupném místě. Je možno do něho nahlížet, pořizovat opisy či výpisy či kopie (viz školský zákon). Větší detaily a podrobnosti metodické a pracovní povahy do ŠVP proto nepatří.

 

 

 

 

Identifikační údaje o škole

V ŠVP PV je třeba uvést údaje, které se týkají sídla školy, popř. jejího názvu, zřizovatele školy, ředitele, zpracovatele (zpracovatelů) ŠVP PV, popř. vyjadřují další významné okolnosti, např. název programu (který školu určitým způsobem charakterizuje; může být stálý, nebo může být obměňován).

V identifikačních údajích školy je v ŠVP třeba uvést:

 • název dokumentu (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), může být doplněn motivačním názvem, který charakterizuje školu nebo program;
 • název školy, sídlo, případně kontakty;
 • statutární zástupce, zpracovatelé programu (jména nebo pozice zpracovatelů);
 • údaje o zřizovateli;
 • číslo jednací;
 • platnost dokumentu.

Obecná charakteristika školy

Vypovídá o velikosti školy, resp. o počtu tříd, o lokalitě školy, charakteru budovy a okolí, popř. historii školy apod.

Obecná charakteristika je přehledem základních informací o mateřské škole.

V obecné charakteristice je v ŠVP třeba uvést:

 • velikost školy (kapacita školy/tříd, počet tříd, počet pracovníků);
 • lokalita školy (v jakém prostředí se škola nachází);
 • charakter a specifika budovy/budov.

Dále je možné uvést informace o dopravní dostupnosti školy, informace z historie apod.

Poznámky k úpravám

   Hlavní změnou, která prolíná celou částí 11 RVP PV, je jasnější a přesnější vymezení podoby ŠVP. Z textu byly odstraněny formulace typu "by měl" a nahrazeny formulacemi, ze kterých je patrné, co v ŠVP být musí a co v něm být může.

   Text úvodní části kapitoly zdůrazňuje některé vlastnosti ŠVP, zejména nově připomíná požadavek stručnosti, jasnosti a přehlednosti. Důležité je výslovné zdůraznění otevřenosti ŠVP a jeho neustálého vyhodnocování a aktualizování.

   Požadavek, aby se na tvorbě ŠVP podílel celý pedagogický sbor je v této úpravě RVP PV jasně formulován.

  Evaluační systém v ŠVP je doplněn o pedagogickou diagnostiku, která je klíčovou oblastí autoevaluace mateřské školy. Více v samostatné kapitole 10. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání.

Poznámky k identifikačním údajům o škole

   V upraveném RVP PV je strukturovaně uvedeno, jaké informace je nutné do ŠVP uvést a další doporučení. Při tvorbě ŠVP usnadní struktura kontrolu uvedených údajů.

Podmínky vzdělávání

Popis podmínek se týká věcného vybavení, životosprávy, psychosociálních podmínek, organizačního chodu a řízení mateřské školy, personálního zajištění i spoluúčasti rodičů; je zpracován se zřetelem k těm podmínkám, které je třeba v rámci zajištění zdraví a bezpečnosti dětí a efektivního vzdělávání zachovat, upravit, zlepšit či vytvořit.

Podmínky vzdělávání jsou v ŠVP zpracovány podle RVP PV do jednotlivých oblastí:

 • věcné podmínky;
 • životospráva;
 • psychosociální podmínky;
 • organizace;
 • řízení mateřské školy;
 • personální a pedagogické zajištění;
 • spoluúčast rodičů;
 • podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • podmínky vzdělávání dětí nadaných.

Oblast vyjadřuje konkrétní podobu jednotlivých podmínek v mateřské škole, nikoliv požadavky opsané z RVP PV. Kromě popisu současného stavu podmínek ve škole zahrnuje návrhy na další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání, včetně časového harmonogramu pro efektivní a systematické zlepšování podmínek vzdělávání.

Poznámky k podmínkám vzdělávání

   Z hlediska podmínek vzdělávání je přeně stanoveno, které podmínky vzdělávání jsou v ŠVP zpracovány. Nově se zde objevují podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

Organizace vzdělávání

ŠVP PV by měl informovat o vnitřním uspořádání školy a jednotlivých tříd (podle jakých kritérii jsou děti přijímány do mateřské školy a zařazovány do jednotlivých tříd, jaká je bližší charakteristika tříd, např. z hlediska počtu dětí, jejich věku a potřeb, z hlediska uplatňovaných metod a forem práce, zaměření třídy apod.).

ŠVP informuje o vnitřním uspořádání školy, organizaci vzdělávání na úrovni školy a jednotlivých tříd.
Organizace vzdělávání v ŠVP obsahuje:

 • počet tříd včetně bližší charakteristiky (z hlediska počtu dětí, jejich věku a potřeb, z hlediska uplatňovaných metod a forem práce, zaměření třídy apod.);
 • pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd (věkově homogenní/heterogenní uspořádání, sourozenecké vazby, zohledňování přání rodičů apod.);
 • výčet činností při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v každé třídě;
 • kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy (forma zveřejnění, odpovědná osoba; není nutné uvádět konkrétní podobu kritérií – mohou se měnit);
 • v případě, že mateřská škola uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona, může v ŠVP popsat pravidla organizace tohoto vzdělávání. 

Poznámky k organizaci vzdělávání

Nově je požadován výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v každé třídě. Škola proto nově uvede konkrétní využití této dvouapůlhodinové časové dotace společného působení dvou učitelů.

Charakteristika vzdělávacího programu

Týká se především představení programu; popisuje a objasňuje, jaké vzdělávací cíle a záměry si škola stanovuje, jaké přístupy, formy a metody práce uplatňuje, z jakých hlavních myšlenek program vychází a jakým způsobem je naplňuje, popř. ke kterému zveřejněnému modelu či programu se hlásí, jaká je profilace školy apod. 

Charakteristika vzdělávacího programu v ŠVP obsahuje:

 • zaměření školy (profilace školy, zaměření, přihlášení ke konkrétnímu modelu);
 • dlouhodobé cíle vzdělávacího programu;
 • metody a formy vzdělávání, které jsou ve škole uplatňovány;
 • popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných (včetně popisu pravidel pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení PLPP a IVP);
 • popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let.

Poznámky k charakteristice vzdělávacího programu

   V charakteristice ŠVP je jedním z významných bodů popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných. Součástí tohoto popisu je též popis pravidel pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Vzdělávací obsah

Podstatnou součástí každého školního vzdělávacího programu by měla být ŠVP je konkrétní vzdělávací nabídka uspořádaná do ucelených částí 2) , v případě předškolního vzdělávání do integrovaných bloků. Tyto bloky je možno co do počtu, rozsahu i obsahu pojmout a zpracovat v ŠVP různě, a to v závislosti na způsobu práce mateřské školy.
Bloky Integrované bloky mohou být společné pro celou školu nebo se mohou v rámci jednotlivých tříd lišit 3) . Uvést v ŠVP PV pouhé názvy bloků, resp. jejich výčet, zpravidla nepostačí, je třeba stručně charakterizovat hlavní smysl (cíl, záměr) bloků a přiblížit jejich obsah (okruhy činností praktických i intelektových, popř. hlavní výstupy) tak, aby bylo zřejmé, jak se bude s nimi dále pracovat.

Vzdělávací obsah v ŠVP obsahuje:

 • hlavní smysl integrovaného bloku (záměry, respektive co přinese jeho realizace rozvoji a vzdělávání dětí; klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny
 • obsah integrovaného bloku (dílčí témata či obsahy).

V ŠVP není cílem uvádět ke každému integrovanému bloku všechny potenciálně možné očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým by realizace mohla směřovat, ale jen ty, které mají k tématu a obsahu integrovaného bloku největší vazbu.

Obsah bloků může být v ŠVP zpracován jen velmi obecně, s tím, že bloky budou konkretizovány až na třídní úrovni; pokud to v rámci školy vyhovuje, mohou být i propracovanější, avšak vždy jen do té míry, aby příliš nesvazovaly pedagogy učitele a neomezovaly je v tom, jaké konkrétní činnosti dětem ve své třídě v rámci bloku nabídnou. V ŠVP je popsáno, jakým způsobem budou integrované bloky zpracovány na úrovni třídy (východiska pro plánování, přípravu a realizaci).
Integrované bloky mohou být v ŠVP doplněny různými dílčími projekty či programy, které škola uvádí a rozpracovává ve školním programu a dle potřeb pak zařazuje do plánu v rámci tříd; takové programy mohou být realizovány v rámci některé třídy nebo mohou sdružovat děti z různých tříd 4) .
Pokud mateřská škola nabízí dětem, popř. i jejich rodičům další služby, které probíhají mimo pravidelnou provozní dobu zařízení, mimo pracovní dobu pedagogů učitelů a které jsou realizovány za úplatu (např. různé kroužky pro děti, příležitostná večerní či víkendová péče o děti, příležitostná péče o další děti – např. o sourozence, samostatné programy pro rodiče apod.), jedná se o aktivity (služby) „nadstandardní“, které nejsou součástí ŠVP a nemohou být uplatňovány na úkor jeho rozsahu a kvality.


2) Viz školský zákon č. 561/2004 Sb

3)  Podrobnějije uvedeno v Manuálu k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu MŠ.

4) Mohou to být např. programy specificky zaměřené k rozvoji určitých dovedností, programy zdravotně preventivní nebo zaměřené k aktuálnímu tématu apod. Programy mohou být připravované a realizované ve spolupráci s dalšími subjekty (poradnami, školami, ekologickými centry aj.).

Poznámky k vzdělávacímu obsahu

   Přesněji je dále vymezen způsob, kterým jsou v ŠVP popsány integrované bloky. 

Evaluační systém

V ŠVP PV je třeba popsat systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy, který by měl obsahovat předměty evaluace (co se bude sledovat), prostředky (metody a techniky), časový plán, odpovědnost pedagogů, popř. další pravidla.

V ŠVP je třeba popsat systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. ŠVP popisuje:

 • oblasti autoevaluace (co se bude sledovat);
 • prostředky autoevaluace (metody a techniky);
 • časový plán;
 • odpovědnost učitelů (kdo odpovídá za sběr dat, vyhodnocování a plán opatření pro zachování kvality, nápravu nebo další zkvalitnění v dané oblasti), popř. další pravidla.

Systémové a systematické nastavení a vyhodnocování procesů v mateřské škole vede k plnění cílů, které si mateřská škola při tvorbě ŠVP stanovila. Promyšlené sledování a vyhodnocování pokroků v rozvoji a učení dítěte svědčí o profesionalitě učitelů v oblasti pedagogické diagnostiky.

Celkový rozsah ŠVP není stanoven. Pro vnitřní potřebu školy může obsahovat interní přílohu, resp. různé přílohy. Ty mohou blíže specifikovat ŠVP či dokládat v něm uvedené skutečnosti či informace (např. prováděcí předpisy, jmenovité údaje či pokyny nebo jiné informace interní, metodické či ryze pracovní povahy či plány spolupráce s rodiči, se základní školou, plán adaptace), které nejsou určeny ke zveřejnění, ale které jsou důležité pro práci školy či pedagogů učitelů, popř. pro další zájemce.
ŠVP PV by měl být je společným východiskem pro práci pedagogů učitelů v rámci jednotlivých tříd. Na jeho základě a v souladu s ním by si měl pedagog učitel připravovat svůj plán – třídní vzdělávací program (TVP) tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce pedagoga. Pedagogové učitele. Učitelé si je připravují povětšinou průběžně a operativně je dotváří a upravují . TVP by měly být jsou dokladem plánovité práce pedagoga učitele, resp. pedagogů učitelů, a proto by měly být vytvářeny ve spolupráci s druhým pedagogem učitelů na třídě. Mělo by být ale umožněno, aby si TVP jako pracovní materiály připravoval každý pedagog učitel sám a v takové podobě, která mu vyhovuje. Je žádoucí, aby učitelé vzdělávací nabídku v TVP přizpůsobovali aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím, aby ji upravovali s ohledem na výsledky vzdělávání dětí a vycházeli z individuálních potřeb a zájmů dětí. Není povinností učitele veškerou plánovanou vzdělávací nabídku realizovat.
Při tvorbě školních i třídních vzdělávacích programů mohou mateřské školy využívat i zveřejněné programy – např. program Mateřská škola podporující zdraví, Začít spolu, Waldorfskou školu, Montessori pedagogiku či další programy, ať už se jedná o programy určené pro hlavní proud vzdělávání, nebo o alternativní programy.

Poznámky k evaluačnímu systému

   Systém evaluace a hodnocení je v RVP PV také popsán nově, proto je vhodné věnovat této části dostatečnou pozornost.

   Přesnějšího popisu se dočkal též třídní vzdělávací program. Zdůraznit je vhodné zejména dvě věci. Jednak připomenutí toho, že je žádoucí, aby učitelé vzdělávací nabídku v TVP přizpůsobovali aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím a ... vycházeli z individuálních potřeb a zájmů dětí (výrazně proinkluzivní ustanovení). Pro učitele je též důležité výslovné uvedení faktu, že není povinností veškerou plánovanou vzdělávací nabídku realizovat.

Pohled byl zobrazen 4024x od 12 září 2016 do 20 únor 2020