13. Kritéria souladu rámcového a školního vzdělávacího programu

od Průvodce RVP PV

 
Text RVP PV s odkazy
 
Přidat do kolekce

Přesto, že ŠVP jsou jedinečné dokumenty, „šité na míru“ každé jednotlivé škole, jsou určitá hlediska, resp. odborné nároky, které by měl splňovat každý ŠVP. ŠVP zpravidla vyhoví, jestliže:

 • respektuje hlavní zásady tvorby ŠVP formulované v RVP PV;

 • respektuje vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV;

 • podává jasný a ucelený obraz o mateřské škole, o způsobu a formách její práce 

 • a poskytovaném vzdělávání;

 • vychází z podmínek vize směřování a postupného rozvoje mateřské školy v souladu s podmínkami konkrétní mateřské školy;

 • představuje konzistentní celek, nikoliv soubor izolovaných a nenavazujících skutečností, a je tak dokladem o promyšlenosti, cílevědomosti a integrovanosti promyšlené, cílevědomé a vzájemně provázané práce;

 • pomáhá učitelkám učitelům rozvíjet pedagogický styl a strategie odpovídající integrovanému přístupu ke vzdělávání;

 • obsahuje promyšlený systém vnitřní evaluace a pedagogické diagnostiky, včetně forem, časového plánu a zodpovědnosti, resp. průběžné kritéria průběžného vyhodnocování jsou jeho vlastní součástí;

 • obsah vzdělávání ztvárňuje do podoby umožňující dosahovat vzdělávacích cílů 1) ;

 • sjednocuje to podstatné, ponechává učitelkám učitelům dostatek volného prostoru k tvořivosti 

 • a individualizaci vzdělávání;

 • je zpracován tak, že mu učitelky rozumí učitelé rozumějí a mohou z něho při tvorbě TVP dobře vycházet;

 • obsahuje dohodnutá pravidla chování a jednání;

 • je zpracován jasně, přehledně, srozumitelně, kulturní formou, obsahuje informace podstatné pro představení a hodnocení školy a jejího vzdělávacího programu;

 • počítá se spoluprací s vnějšími partnery;

 • je otevřeným dokumentem umožňujícím další rozvoj školy a zkvalitnění vzdělávání. 


1) Vzdělávací nabídka umožňuje dosahovat vzdělávacích cílů a je vyhovující, jestliže:

 • je mnohostranně pestrá a široká, pro děti rozmanitá, respektuje podmínky konkrétní mateřské školy (věk dětí, délku vzdělávacího programu), zajišťuje návaznost (předchází tomu, aby se táž vzdělávací nabídka s týmiž dětmi opakovala);
 • zaměření bloků je dostatečně široké, jejich věcný obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný, zachovává principy činnostního učení;
 • zbytečně pedagogy učitele nesvazuje a neomezuje je v tvořivé práci;
 • počítá s uplatňováním evaluačních postupů a využíváním jejich výsledků. 

 

   Text byl uveden do souladu s platnými právními předpisy. V kapitole je zdůrazněna potřeba vize konkrétní mateřské školy a její naplňování. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pedagogické diagnostice a jejímu vyhodnocování.

   ŠVP musí být srozumitelný, promyšlený, jednotlivé části ŠVP musí být v souladu s RVP PV. Dobře sestavený ŠVP vypovídá o promyšlené, systematické a provázané strategii předškolního vzdělávání v konkrétní mateřské škole.

Pohled byl zobrazen 1045x od 13 září 2016 do 20 únor 2020