5.2.1 Jazyk a řeč

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog učitel u dítěte podporuje)

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu 
 • o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Vzdělávací nabídka (co pedagog učitel dítěti nabízí)

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka 
 • i obsah, ptát se)
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 
 • ve správných větách)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • chápat slovní vtip a humor
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • poznat napsané své jméno
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga)
prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými

 • málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim
 • špatný jazykový vzor
 • vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)
 • časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.)
 • nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • omezený přístup ke knížkám

 

Pohled byl zobrazen 1935x od 13 září 2016 do 20 únor 2020