Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Specifika poruch chování - komorbidity ADHD

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

   Přítomnost komorbidních onemocnění zhoršuje prognózu ADHD a představuje zvýšené riziko přetrvávání ADHD do dospělosti. Komorbidní onemocnění někdy v klinickém obraze dominuje a může vést k přehlédnutí ADHD jako základního onemocnění.
   Přehled nejčastějších komorbidit u dětí a dospívajících s ADHD patří:

  • poruchy opozičního vzdoru (zjištěna cca u 40 – 50% dětí s ADHD) – děti jsou provokující, vzdorovité, neposlušné, a to především vůči blízkým osobám. V dospělosti často přerůstá v poruchu osobnosti.
  • specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie),
  • specifické zpoždění ve vývoji motoriky a řeči, 
  • poruchy chování, 
  • úzkostné poruchy (až 30 % dětí s ADHD), 
  • poruchy nálad, tiková poruchy (cca u 10 % dětí s ADHD), 
  • poruchy spánku, 
  • fobické poruchy a afektivní poruchy, z nich především deprese a emoční poruchy, 
  • vyšší tendence k experimentům a zneužívání návykových látek zejména mezi dospívajícími s ADHD. 

   Shrneme-li údaje z výše uvedeného přehledu, v kombinaci s ADHD se často vyskytují další onemocnění, především jiné psychiatrické poruchy, vývojové poruchy učení a motoriky, tiky. Údaje o prevalenci komorbidit se liší u různých autorů. Nejfrekventovaněji je většinou uváděna porucha opozičního vzdoru a porucha chování. Velmi častá je úzkostná porucha a vývojové poruchy učení a motoriky. Menší část klientely s ADHD má depresivní poruchu a tiky (10–15 %). Popisován je také častější výskyt bipolární poruchy u dětí s ADHD, zejména v adolescenci a obsedantně-kompulzivní poruchy.
   U dospělých stoupá výskyt deprese (50 %) a poruchy osobnosti (25 %), výskyt úzkostné poruchy zůstává podobný (50 %). Abúzus návykových látek je uváděn u 20–40 % dospívajících a dospělých (Hermann, 2007).
   ADHD je také nejčastější psychiatrickou komorbiditou u dětí s epilepsií. Prevalence ADHD u epilepsie se pohybuje mezi 8 a 77 %, nejčastěji je uváděno 20–40 % (Cachová a kol., 2011). Společný výskyt je natolik častý, že se uvažuje o společné etiopatogenezi obou onemocnění. ADHD u epilepsie vykazuje určité odlišnosti oproti výskytu v ostatní populaci; výskyt je stejný u obou pohlaví a převažuje typ s poruchou pozornosti.

Pohled byl zobrazen 2467x od 15 září 2016 do 22 duben 2021