Možnosti práce s dětmi předškolního věku v oblasti prevence specifických poruch učení

od Průvodce RVP PV

 
Doporučení, inspirace a náměty
 

Předcházet obtížím v širším pojetí znamená vhodně stimulovat dítě přiměřeně jeho věku, tj. u tříletého dítěte stimulujeme společné rytmické říkání říkadel a básniček, jednoduché dětské melodie, rozpoznávání předmětů a jejich grafické zobrazení. V oblasti motorických dovedností podporujeme koordinované střídání dolních končetin při chůzi, z rovné plochy přecházíme ke schodům. Pro činnost využíváme přirozené, společné aktivity (příprava stolu, sebeobsluha atd.). U dítěte pětiletého půjde nejen o další rozšíření aktivit, ale také o zpřesňování provedení realizovaných činností.

Z pohledu učitelů v užším pojetí preventivní opatření můžeme vnímat jako cílenou činnost s vybranou skupinou dětí (předškoláků, dětí s odkladem školní docházky). Proto musíme mít předem připravenou strukturu, posloupnost a návaznost jednotlivých opatření. Předkládané typy her se musí pravidelně opakovat, aby se posílily příslušné oslabené spoje v centrální nervové soustavě. Protože velmi často pracujeme s dětmi se zvýšeným psychomotorickým neklidem, je vhodně provádět činnosti s nimi pravidelně ve stejnou dobu. 

Preventivní opatření můžeme v rámci organizace realizovat:

 • individuálně
 • skupinově (malá skupina 4-5dětí)
 • v rámci organizace alespoň částečně s celou třídou dětí, ideálně za přítomnosti dvou učitelek.

Oblasti rozvoje, na které se při prevenci zaměřujeme včetně námětů k minimalizaci obtíží:

 • Zrakové vnímání
 • Oblast sluchového vnímání a fonematického uvědomování
 • Oblast časoprostorové orientace
 • Oblast řeči
 • Oblast jemné motoriky
 • Oblast pozornosti, paměti
 • Cvičení seriality a intermodality a oblast matematických předsta
 • Oslabení v propriorecepci

 

Pohled byl zobrazen 2178x od 15 březen 2017 do 5 únor 2023