Oblast časoprostorové orientace

od Průvodce RVP PV

 
Doporučení, inspirace a náměty
 

Vnímání prostoru je nezbytné pro orientaci v prostředí, osvojování si sebeoobslužných dovedností, pohybových a herních aktivit včetně grafomotoriky.

Při postupném rozvoji dítě zprvu chápe a užívá pojmy nahoře-dole, následně vpředu-vzadu a nejpozději vpravo-vlevo. Kromě pochopení vymezeného prostoru uvedenými třemi osovými liniemi by dítě postupně mělo aktivně zvládat používání předložkových vazeb a jejich prostřednictvím popisovat vztahy mezi předměty. Jedná se o předložky na, v, do, před, za, nad, pod, hned před, hned za, mezi aj.). Dále by mu nemělo činit problém pracovat s pojmy vysoko, nízko, daleko, blízko, první, prostřední, poslední.

Orientace v čase je podmínkou určování časové posloupnosti včetně každodenních úkonů pravidelně prováděných v průběhu dne. Souvisí se schopností např. si ve škole a doma rozvrhnout čas na splnění jednotlivých úkolů, umět si správně činnosti naplánovat, rozvrhnout si k jejich splnění své síly.

Obtíže dítěte můžeme registrovat v:

 • orientaci v prostoru
 • orientaci pravolevé (rozlišování pojmů pravá, levá, vpravo, vlevo)
 • orientaci v čase (pojmy, užití, logické vnímání sledu událostí).

 

Náměty k odstraňování obtíží:

Orientace v prostoru:

 • určovat polohu na sobě, tj. na vlastním těle, v prostoru, na obrázku, využívat k rozvoji běžné každodenní činnosti, přitom se zaměřit na procvičování základních pojmů /nahoře, dole, uprostřed, před, za, hned před, hned za, mezi, pod, vedle, u/, pomocí výše uvedených předložek vést dítě k popisu polohy objektů vzhledem k vlastní osobě
 • určování vzájemné polohy dvou různých objektů /např. pod stolem je židlička/
 • rozhodovat o vzájemné poloze dvou objektů /je- není něco v tašce/
 • situování objektů - kde předmět leží - např. ve třídě
 • manipulace s různými předměty podle místa určení
 • zakreslování jednoduchých obrázků podle diktátu /zakresli na výkres do pravého rohu nahoru míček/
 • vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vzadu/vpředu/uprostřed
 • vyhledání a určení místa věcí v místnosti s určováním změny jejich postavení v prostoru
 • obrázková bludiště.

Orientace v čase:

 •  stanovení a dodržování režimu dne, pojmenováváme děje a činnosti, které v průběhu dne provádíme
 • vedeme dítě k orientaci v činnostech obvyklých pro ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, všední den, víkend…
 • učíme dítě orientovat se v charakteristických jevech pro jednotlivá roční období
 • pořadí hlásek ve slově, sluchem urči první, poslední
 • užití pojmů: dnes, zítra, hned, jindy, pozítří
 • orientace v týdnu, měsících, ročních obdobích
 • znalost relativního trvání časových úseků (co je delší - jeden týden nebo sedm dní)
 • sled událostí - vypravování, řazení děje; tím, že s dítětem diskutujeme a povídáme o tom, co se bude dít nejdříve, později, před tím, nyní, nakonec, co bylo včera, co se děje dnes, zítra, pozítří… ho vedeme k vnímání časové posloupnosti a učíme ho postupně předjímat děje.

Pravolevá orientace:

 • orientace na tělesném schématu
 • orientace v ploše /napravo, nalevo/
 • orientace v prostoru - určování věcí s pojmy vpravo/vlevo na obrázku, hračce i v reálu, určení změny postavení
 • orientace na těle druhé osoby
 • orientace vzhledem k jiným objektům
 • popis cesty do obchodu, parku apod. s pojmy vpravo/vlevo.

Navigace

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se specifiky práce s dětmi s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se specifiky práce s dětmi s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Pohled byl zobrazen 3148x od 15 březen 2017 do 6 únor 2023