Seriál metodických karet pro pedagogy vyučující žáky s OMJ

od Průvodce upraveným RVP ZV

+                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

E-learning – Specifika výuky češtiny pro žáky-cizince

Cílem kurzu je, aby si učitelé vybudovali nejen potřebné jazykové kompetence, ale aby se naučili ovládat dovednosti i z oblasti interkulturního vzdělávání, seznámili se se sociokulturními údaji o zemích, z nichž děti-cizinci pocházejí, a naučili se orientovat v cizinecké problematice tak, aby byli schopni rozeznat potřeby svých žáků-cizinců, což je nutnou podmínkou k jejich začleňování do českých škol. Proškolení učitelů by mělo přispět k řešení sociologicko-pedagogicko-komunikačního problému, jímž jsou řečové bariéry a nízká úroveň komunikace v češtině dětí imigrantů, a tím zlepšit předpoklady mladých cizinců k dalšímu vzdělávání i ve všech ostatních vyučovacích předmětech.

V souvislosti s aktuálními principy evropské jazykové politiky je kurz zaměřen na vzdělávání cizinců. Na evropském modelu ve výuce cizích jazyků bude naznačen způsob, kterým lze ve školské praxi uplatnit Společný evropský referenční rámec při osvojování si českého jazyka, a načrtnuty možnosti práce s Evropským jazykovým portfoliem. Vzhledem k tomu, že čeština má různé variety a poměrně velké rozdíly v mluvené a psané podobě jazyka, je pozornost věnována i konkurenci jazyka spisovného a češtině obecné z pozice cizince.

Kurz je také zaměřen na pojetí multikulturní výchovy a vzdělávání v českém školním prostředí. Učitelé základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií budou seznámeni s obecnými zásadami začleňování žáků-cizinců do výuky a se způsoby odstraňování jazykových bariér při výuce cizinců. V praktických úkolech a aktivitách (ukázky pracovních listů) budou nastíněny možné způsoby práce s žáky-cizinci slovanského a neslovanského původu. Získané kompetence uplatní účastníci kurzu prakticky při tvorbě vlastních aktivit, které budou následně reflektovány.

1. lekce – Evropský model ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Vznik, podstata a význam SERR, seznámení se s jednotlivými jazykovými deskriptory pro konkrétní úroveň znalosti cizího jazyka (A1-C2), hranice jednotlivých úrovní, možnosti využití SERR v hodinách cizího jazyka; práce s Evropským jazykovým portfoliem a Jazykovým pasem.

2. lekce – Vzdělávání cizinců v českých školách podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
Starý školský zákon (č. 29/1984 Sb.) a nový školský zákon a vzdělávání cizinců, jazykové přípravky pro žáky-cizince ze členských zemí EU, status dlouhodobě pobývajícího rezidenta, azylanta, klasifikace žáků-cizinců, přítomnost cizince v kolektivu třídy.

3. lekce – Multikulturní výchova a vzdělávání v ČR
Narůstající migrace obyvatelstva, multikulturalismus a rozvoj osobnosti žáka, multikulturní výchova jako průřezové téma v RVP ZV a RVP G, multikulturní projekt CzechKid a další projekty a organizace zabývající se integrací žáka-cizince.

4. lekce – Obecné zásady začleňování žáků-cizinců do výuky a příklady dobré praxe ze ZŠ
Faktory ovlivňující správné zařazení žáka-cizince, jazyková příprava, zabránění společenské izolace, podpora k toleranci, individuální vzdělávací plán, postup při integraci žáka-cizince do školní třídy na vybraných ZŠ v ČR.

5. lekce – Výuka českého jazyka žáků-cizinců
Odstraňování jazykových bariér při výuce, mluvený a psaný projev, osvojení základní slovní zásoby, zvládnutí grafiky a základů českého pravopisu, výslovnost, konkurence spisovné a obecné češtiny při výuce žáků-cizinců.

6. lekce – Základní informace o odlišném sociokulturním prostředí žáků-cizinců, typologie vybraných cizích jazyků a jejich charakteristika (I. část)
Vybrané země – Arménie, Ruská federace, Ukrajina, jejich obecná charakteristika, typ jazyka, grafika, fonetické zvláštnosti, morfologie, lexikologie, syntax, sociokulturní aspekty, školní prostředí, chování žáků-cizinců ve školním prostředí.

7. lekce – Typologie vybraných cizích jazyků a jejich charakteristika (II. část)
Vybrané země – Japonsko, Korea, Arabské země, jejich obecná charakteristika, typ jazyka, grafika, fonetické zvláštnosti, morfologie, lexikologie, syntax, sociokulturní aspekty, školní prostředí, chování žáků-cizinců ve školním prostředí.

8. lekce – Dostupné učebnice češtiny pro žáky-cizince, ukázky pracovních listů a práce s nimi

9. lekce – Náměty pro práci s žáky-cizinci v hodinách literární výchovy

10. lekce – Hodnocení jednotlivých výukových plánů, řešení problémů, rizika, sdílení zkušeností účastníků, sebereflexe

< Vstupte do offline kurzu ZDE! >

Pohled byl zobrazen 297x od 20 duben 2017 do 18 říjen 2017