Charakteristika školy

Přidat do kolekce

Úplnost a velikost školy

Jsme školou  s rozšířenou výukou jazyků s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se v těsné blízkosti jiné základní školy. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna. Škola vzdělává zhruba 650 žáků, kteří jsou přijímáni na základě testu školní zralosti formou zápisu do 1. ročníku a formou výběrového řízení do ostatních ročníků, především do 6. ročníku. Škola má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK.

Vybavení školy

Stavba areálu školy je z konce 50. let minulého století, avšak v roce 2007 proběhla celková rekonstrukce školy. Prostory pro výuku jsou dostatečné.

V budově je celkem 30 učeben, z nich 10 je zařízených jako odborné pracovny. Všechny pracovny jsou vybaveny multimediální technikou, některé jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku ICT slouží počítačová učebna, která je propojena s knihovnou, která rovněž slouží jako studovna.

Škola má k dispozici 2 tělocvičny i velký sportovní areál s umělým povrchem  (atletický ovál, tenisový kurt, fotbalové a volejbalové hřiště).

4 oddělení školní družiny jsou umístěny v oddělené části školy se samostatným vchodem. Prostory školní družiny nově doplňuje zasklená terasa, kterou družina využívá ke sportovním účelům jako sportovní hernu.

Součástí školy je školní jídelna, která je vybavena moderní technologií. Hlavní přestávku mohou žáci trávit venku ve sportovním areálu. Dále si během všech přestávek mohou zakoupit svačiny ve školní jídelně, které připravují pracovnice školní jídelny.

Všichni pedagogičtí pracovníci mají kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do školní sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny a kopírky.

Všechny prostory jsou v souladu s normami, materiální vybavení školy je velmi dobré.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor čítá zhruba 50 pedagogických pracovníků. Je stabilní a je tvořen ředitelkou školy, jejím statutárním zástupcem, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, školní psycholožkou, učiteli včetně kvalifikované učitelky angličtiny - rodilé mluvčí, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny. Všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost. Více než polovina jich aktivně ovládá jeden cizí jazyk, téměř všichni absolvovali alespoň základní úroveň školení v počítačových dovednostech a ICT aktivně využívají při své práci. Všichni členové sboru procházejí dalším individuálním vzděláváním v rámci svých oborů.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

V rámci jazykové výuky pořádáme každým rokem výměnné či poznávací pobyty v Anglii, Dánsku, Holandsku, Španělsku, Francii, Německu nebo USA.

Žáci se zájmem o přírodní vědy se pravidelně zapojují do projektů s  ekologickým zaměřením, které vyhlašují instituce zabývající se enviromentální výchovou.

Zahraniční partneři školy

Dánsko

Frischole Ringe, Dánsko

Německo

Hauptschule Regenstauf, Německo

jazykový pobyt Anglie

Talking Heads Barnstaple, Velká Británie

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále prohlubuje. Rodiče mohou navštívit školu a výuku kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím v době dnů otevřených dveří. S učiteli se mohou setkávat rovněž na základě vzájemné dohody, při třídních schůzkách nebo v rámci konzultačních dnů. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školních webových stránek. Možnost vzájemné komunikace prostřednictvím e-mailu a internetu je samozřejmostí a je hojně využívaná.

Na škole působí Školská rada a dále je zřízena Obecně prospěšná společnost, která je občanským sdružením a je reprezentována volenými zástupci z řad rodičů žáků jednotlivých tříd.

V oblasti společného vzdělávání spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 6, v rámci prevence sociálně patologických jevů s občanským sdružením Prev-Centrum, zařízením Drop in a případnými dalšími dle aktuální situace, možnosti a potřeby. Přijímáme studenty pedagogických fakult a vysokých škol na pedagogickou praxi. Společnost Kalibro u nás tradičně provádí testování žáků. V rámci jazykového vzdělávání využíváme podpory MČ Praha 6, která každoročně vyhlašuje grantový program Otevřený svět a Jazyková šestka.

Pohled byl zobrazen 207x od 25 srpen 2017 do 20 listopad 2017