Zaměření školy

Přidat do kolekce

Hlavní profilací školy je výuka cizích jazyků. V souvislosti se zavedením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je naší prioritou výuka podle  školního vzdělávacího programu, který i nadále počítá se zachováním a dalším prohlubováním nadstandardní nabídky výuky cizích jazyků.

Při tvorbě našeho školního kurikula jsme vycházeli z následujícího profilu absolventa:

 • budoucí student střední školy v rámci Evropské unie
 • kvalitní znalost anglického jazyka a základy druhého cizího jazyka
 • dobré znalosti v naukových předmětech
 • schopný pracovat v týmu, se zkušeností s mezinárodní spoluprací v rámci mezinárodních projektů
 • schopný vyhledávat si informace z různých zdrojů
 • s pozitivním přístupem k učení
 • schopný využívat moderní informační technologie
 • schopný chápat multikulturnost i jinakost etnických a náboženských skupin bez ztráty vlastní identity
 • všestranně harmonicky rozvinutá osobnost s návyky zdravého životního stylu

Z toho pro nás vyplývají především tyto vzdělávací cíle:

 • připravit ke studiu na střední škole
 • naučit anglický jazyk na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce
 • naučit druhý cizí jazyk na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce
 • naučit žáky využívat moderní technologii jako prostředek k dalšímu vzdělávání
 • zapojit se do mezinárodních projektů
 • umožnit žákům získat mezinárodní certifikáty v rámci prvního i druhého cizího jazyka

Výchovné cíle:

 • pěstovat národní sebevědomí, vytvořit a posílit hrdost na vlastní původ i mateřský jazyk
 • utvářet multikulturním výchovným působením v žácích postoj respektu k rasové, národnostní, náboženské a jiné různorodosti a vychovávat je k ochraně lidských práv, respektování svobody a demokracie
 • dovést žáky k pochopení hodnoty lidské práce a schopnosti vhodně volit svoje budoucí pracovní zaměření
 • vychovávat žáky k pochopení a realizování žádoucího hodnotového systému včetně chápání globálních problémů lidstva a nebezpečí drogových a jiných závislostí
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

Anglický jazyk je stěžejním cizím jazykem naší školy. Žáci se jej začínají učit od vstupu  do školy, tj. od 1. ročníku.

V  1., 2., (2 hodiny Aj týdně), 3. ročníku (3 hodiny Aj týdně) se častěji objevují prvky herní, seznámení s jazykem či upevnění již získaných dovedností, začátky výuky gramatiky s maximálním důrazem na vytvoření vztahu k jazyku. V další fázi si osvojují a prohlubují znalosti jazyka, který jim stále více slouží i jako nástroj poznávání a získávání nových informací o okolním světě a jako prostředek komunikace s vrstevníky z různých zemí.

Od 5. ročníku (4 hodiny Aj týdně) mají žáci konverzaci v anglickém jazyce s kvalifikovanou učitelkou angličtiny - rodilou mluvčí, a to 1krát týdně.

Výuka Dalšího cizího jazyka začíná od 6. ročníku s důrazem na volitelnost z nabídky jazyků německého, francouzského, španělského a ruského (ruštinu se nám zatím pro malý počet zájemců nepodařilo otevřít). Časová dotace je od 6. do 9. ročníku 4 hodiny, z nichž jedna hodina je věnována intenzivním konverzačním dovednostem ve druhém cizím jazyce.

Vzhledem k profilaci školy je naším cílem, aby každý žák 2. stupně mohl jedenkrát ve školním roce vycestovat do zahraničí, kde se hovoří anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky. K tomu jim prozatím slouží pobyty v Anglii, Dánsku, Francii, Španělsku či Německu.

K další nadstandardní nabídce ve výuce cizích jazyků na naší škole patří příprava na mezinárodní zkoušku Preliminary English Test, Fit in Deutsch 2 a Delf A2 a dále výuka  v anglickém jazyce: výchova k občanství a matematika ve 4. ročníku.

Výchova k občanství probíhá metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Žáci jednoho čtvrtého ročníku mají možnost zvolit si výuku předmětu matematika v anglickém jazyce. Cílem tohoto projektu je především motivace mladších žáků k praktickému využití nabytých jazykových schopností a jejich prohloubení.

Zájemci o zkoušku z anglického jazyka si volí přípravu na PET - Preliminary English Test (PET) na konci deváté třídy tuto zkoušku skládají.  Ostatní žáci, kteří mají zájem o získání mezinárodního certifikátu z druhého cizího jazyka, se připravují v rámci výuky německého a francouzského jazyka případně formou konzultací s vyučujícími. 

Pohled byl zobrazen 205x od 25 srpen 2017 do 20 listopad 2017