Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Přidat do kolekce

Část žáků má zvýšený zájem o některou vzdělávací oblast či disponují mimořádnými dovednostmi. Při rozpoznání mimořádného nadání a při péči o takového žáka úzce spolupracujeme se školní psycholožkou a školským poradenským zařízením.

Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu. Tvorbu PLPP koordinuje třídní učitel stejně jako jeho vyhodnocení.

V případě diagnostického posouzení a rozhodnutí je sestaven IVP mimořádně nadaného žáka. IVP podle § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel rovněž s rodiči mimořádně nadaného žáka. Práce na sestavení  IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ a dokončeny nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování  IVP a může také obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka předá informace o zahájení podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele, který je zaznamená do školní matriky.

Naše hlavní výchovné a vzdělávací strategie při práci s nadanými žáky:

 • vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • zadávání specifických úkolů
 • zapojení žáků do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
 • vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
 • zprostředkování adekvátních mimoškolních aktivit (olympiády, soutěže…)

Specifikace případných prováděných podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu mimořádně nadaných žáků:

 • předčasný nástup dítěte ke školní docházce (plnění základního vzdělávání)
 • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech
 • specializované třídy pro mimořádně nadané žáky
 • účast mimořádně nadaného žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole
 • občasné nebo dočasné vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka
 • obohacování vzdělávacího obsahu
 • zadávaní specifických úkolů, projektových prací, seminárních prací, ročníkových prací
 • příprava na účast v soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol
 • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit

Další způsoby práce s nadanými žáky:

 1. učitel se snaží bystrého žáka s rychlým učebním tempem zaměstnávat dalšími úkoly, žák může postupovat rychleji, učitel aktivně přispívá k tomu, aby nadaný žák předběhl své vrstevníky vědomostmi, znalostmi, dovednostmi – akcelerace
  (varianty jednorázové přeskočení ročníku, žák chodí na určitý předmět do vyššího ročníku,  individuální vzdělávací program)
 1. žák nepůjde kupředu v probírané látce, učitel bude předkládat úkoly, které stávající učivo obohacují, rozšiřují, prohlubují, rozvíjení sociálních dovedností a využití jeho potenciálu ve prospěch celé třídy, dítě stimulem pro ostatní žáky
  (postupy: prezentace znalostí a dovedností dítěte před třídou, doučování slabších žáků, nabídnout dítěti, aby iniciovalo a organizačně zabezpečilo setkání se zajímavou osobností z oboru, ve kterém vyniká, exkurze, návštěva zajímavého místa, pracoviště dle námětu dítěte, individuální přístup a konzultace)
 1. zprostředkovat adekvátní mimoškolní aktivity
 2. seskupování žáků
  (homogenní: podobná úroveň schopností, sestavené skupiny žáků z různých tříd – několik hodin týdně společně, společně studují určitý předmět, uvnitř jedné třídy vytvořit několik skupin, které pracují podle svých schopností; heterogenní:žáci různých schopností, výhodné pro průměrné žáky, nadané v postupu vpřed spíše zdržuje)


 3. při studiu cizích jazyků
  (akcelerace se jeví jako méně vhodná – lépe je využít forem obohacování výuky a seskupování žáků; obohacováním se rozumí – originálnější, speciálnější úkoly; projekty; samostatné studium některé části učiva; heterogenní forma skupin byla shledána neefektivní – jevy „free riding“, „sucking“, „social loafing“ - dává se přednost homogenním skupinám; zprostředkování adekvátních mimoškolních aktivit)
Pohled byl zobrazen 273x od 25 srpen 2017 do 20 listopad 2017