Významná výročí – 1918

Přidat do kolekce

MONOGRAFIE a ODBORNÉ STUDIE

Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. XIII. ISBN 80-7185-328-3.

Obsáhlá publikace z řady nakladatelství Paseka Velké dějiny zemí Koruny české zahrnuje období 1918 – 1929.  Seznam pramenů a literatury obsahuje veškeré relevantní zdroje k datu vydání.

 

Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2003. 571 s. Dějiny českých zemí. ISBN 80-7277-195-7.

 

Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. Dějiny českých zemí. ISBN 80-7277-030-6.

 

Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl třetí, O přežití a o život (1936-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 803 s. Dějiny českých zemí. ISBN 80-7277-119-1.

 

Prokš, Petr a kol. České země a moderní dějiny Evropy: studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010. 358 s. Práce Historického ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea; sv. 23. ISBN 978-80-7286-165-1.

Kolektivní monografie zabývající se dějinami Československa v mezinárodních souvislostech.

 

Klimek, Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. /1./, Hrad a Pětka. Vyd. 1. Praha: Panevropa, 1996. 432 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-85846-06-3.

Studie o roli TGM v moderních československých dějinách.

 

Klimek, Antonín. Říjen 1918: vznik Československa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1998. 279 s. ISBN 80-7185-175-2.

 

Kvaček, Robert. První světová válka a česká otázka. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Triton, 2013. 178 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-635-7.

Studie věnovaná první světové válce a vzniku Československa.

 

Churaň, Milan aj. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 1. vyd. Praha: Libri, 1994. 687 s. ISBN 80-901579-5-5.

 

100 let československých legií, sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference Československé obce legionářské.

100 let československých legií: sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference Československé obce legionářské = The 100th Anniversary of the Establishment of the Czechoslovak Legion: a collection of papers from the 2nd international conference of the Czechoslovak Legionnaire Association. Vydání: první. Praha: Československá obec legionářská, 2014. 271 stran. ISBN 978-80-87919-04-0.

 

Pavlíček, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 543 s. ISBN 978-80-246-1642-1.

Sborník zabývající se ideou československého státu včetně statí o osobnostech ovlivňujících vývoj české státnosti.

 

Tomáš, Jiří. Konec Habsburků v Čechách. 1. vydání. Praha: Akropolis, 2017. 254 stran. ISBN 978-80-7304-207-3.

 

T.G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu: sborník příspěvků z XIII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně, 11.-12. listopadu 2008. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s městem Hodonínem, 2009. 228 s. ISBN 978-80-87375-00-6.

Sborník příspěvků o TGM a jeho spolupracovnících podílejících se na vzniku Československa.

 

Houška, Vítězslav. Novinář Peroutka o T.G.M. 1. vyd. Karviná: Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2010. 219 s. Masarykova knižnice Hlas. ISBN 978-80-87173-09-1.

Eseje o vztahu F. Peroutky a TGM.

 

Kučera, Rudolf, ed. Muži října 1918: osudy aktérů vzniku Republiky československé. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2011. 203 s. ISBN 978-80-86495-80-4.

 

Duffack, J. J. Štefánik a Československo. Praha: NV, 2009. 203 s. Fakta a svědectví. ISBN 978-80-206-1016-4.

Monografie o generálu Štefánikovi a jeho přínosu ke vzniku samostatného státu.

 

Broklová, Eva. Antonín Švehla: tvůrce politického systému. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 527 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh. Paměť; sv. 91. ISBN 978-80-200-2711-5.

 

Winkler, Martina. Karel Kramář (1860-1937): představa o sobě samých, vnímání druhých a modernizace v pojetí českého politika. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 347 s. Ecce homo; sv. 15. ISBN 978-80-257-0348-9.

 

Rokoský, Jaroslav a kol. František Udržal: sedlák a politik. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2016. 282 stran. ISBN 978-80-7429-633-8.

 

Koutek, Ondřej. Prokop Drtina: osud československého demokrata. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011. 431 s. ISBN 978-80-7429-069-5.

 

Bartlová, Milena a kol. Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu = Building a state: the representation of Czechoslovakia in art, architecture and design. Překlad Dan Morgan. Vydání první. Praha: UMPRUM, 2015. 381, 136 stran. ISBN 978-80-87989-01-2.

 

Frankl, Michal a Szabó, Miloslav. Budování státu bez antisemitismu?: násilí, diskurz loajality a vznik Československa. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 339 stran. Židé - dějiny - paměť; svazek 2. ISBN 978-80-7422-422-5.

Komparativní analýza role antisemitismu v československé společnosti v době formování národního státu.

 

Fetka, Josef a Šrámek, Pavel, ed. Československá válečná armáda 1918-1939. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. 262 stran, xvi stran obrazových příloh. ISBN 978-80-204-2589-8.

 

Šestauber, Martin. Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2013. 133 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-179-5.

 

Tóth, Andrej, Novotný, Lukáš a Stehlík, Michal. Národnostní menšiny v Československu 1918-1938: od státu národního ke státu národnostnímu?. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 722 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis; vol. 13. ISBN 978-80-7308-413-4.

 

Tomášek, Dušan. Nevyhlášená válka: boje o Slovensko 1918-1920. 2. vyd. Praha: Epocha, 2012. 260 s. Polozapomenuté války; sv. 3. ISBN 978-80-7425-129-0.

 

Šmíd, Marek, ed. et al. Československo a Svatý stolec. III., Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917-1928: výběrová edice. Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015. 608 stran. ISBN 978-80-87782-23-1.

Výběrová monografie mapující vztahy mezi Československem a Vatikánem.

 

Rychlík, Jan. Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914-1992. Vydání ve Vyšehradu druhé. Praha: Vyšehrad, 2015. 677 stran. ISBN 978-80-7429-631-4.

 

Hazdra, Zdeněk. Šlechta ve službách Masarykovy republiky: mezi demokracií a totalitními režimy. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 333 s., [16] s. obr. příl. Šlechtické rody Čech, Moravy Slezska; sv. 12. ISBN 978-80-7422-337-2.

Monografie obsahující příběhy příslušníků české šlechty, kteří podporovali samostatné Československo.

 

Orián, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920. Vydání 1. Praha: Epoque 1900, 2014- . svazků. ISBN 978-80-206-1413-1.

Kolektivní monografie věnovaná legionářům na východní frontě.

 

Fučík, Josef. Generál Podhajský. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 344 s. Historická paměť. Velká řada; sv. 17. ISBN 978-80-7185-962-8.

Monografie o generálu Aloisi Podhajském, který po službě v rakousko-uherské armádě nastoupil do armády Československé.

 

Polišenská, Milada. Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1938. 2. svazek, Priority, diplomatická praxe a politický kontext. 1. vyd. Praha: Libri, 2014. 719 s., [12] s. obr. příl. ISBN 978-80-7277-494-4.

Studie o diplomatických vztazích mezi USA a Československem, včetně přehledu o zpravodajkých činnostech obou států.

 

Soběhart, Radek a kol. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha: Setoutbooks.cz, 2013. 207 s. ISBN 978-80-86277-76-9.

Kolektivní monografie hospodářských dějin Československa od roku 1918.

 

Harna, Josef. Konsenzus a kompromis: budování politického systému první Československé republiky 1918-1922. Praha: Historický ústav, 2013. 242 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia; vol. 44. ISBN 978-80-7286-209-2.

Monografie stranického a politického systému První republiky.

 

Čechurová, Jana a kol. Ústava 1920: vyvrcholení konstituování československého státu. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. 192 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-67-7.

Příspěvky z konference o konstituování československého státu.

ČLÁNKY

Článek o mužích 28. října

 

Krátký článek o čtyřech prezidentských volbách TGM.

 

Text o česko-německých vztazích po vzniku ČSR, po Mnichovu, za války a po ní. 

 

Článek shrnující život TGM, jeho profesní kariéru, rodinný život, politické aktivity i filosofické zázemí jeho myšlenek.

 

Studie, která se zabývá postavení české katolické církve před a po vzniku Československé republiky, třetí kapitola se zabývá stržením mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

 

Text zabývající se útokem Maďarské republiky rad na území jižního Slovenska v roce 1919 a účasti legionářů na odražení útoku.

 

Článek J. Pernese z knihy České průšvihy věnovaný vztahu Čechů a Němců po vzniku Československa.

 

Další část z knihy J. Pernese České průšvihy popisující vztah české domácí politické reprezentace k zahraničním aktivitám TGM.

 

Článek o domácích i světových událostech první světové války, které vedly k rozbití Rakousko-Uherska a vzniku samostatného Československa.

 

Historická studie z knihy Českoslovenští legionáři, rodáci a občané Ostravy objasňující okolnosti vzniku a aktivit jednotek československých legií za první světové války a až do roku 1920.

 

Text J. Galandauera analyzující kořeny a utváření československého zahraničního odboje za první světové války, rekapitulující události v mezinárodním kontextu.

PRAMENY, DENÍKY, PAMĚTI

Masaryk, Tomáš Garrigue et al. Válka a revoluce: články, memoranda, přednášky, rozhovory. 1. vyd. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2005- . sv. Spisy T.G. Masaryka; sv. 30, 31. ISBN 80-86142-18-3.

Soubor představuje Masarykovy válečné projevy, články a memoranda z let 1914-16.

 

Masaryk, Tomáš Garrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. Vydání páté. Praha: Ústav T.G. Masaryka, o.p.s., 2016. 255 stran. Spisy T.G. Masaryka; svazek 14. ISBN 978-80-86142-55-5.

Kniha věnovaná českým a slovenským vojákům na obou stranách během první světové války.

 

Beneš, Edvard et al. Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915-1918). Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 242 s. Ego: paměti, deníky, korespodence; sv. 2. ISBN 978-80-7422-237-5.

Kontrastní svědectví E. Beneše a jeho ženy v době první světové války.

 

Beneš, Edvard a Novotný, Karel, ed. Práce a zápasy po boku TGM: vzpomínky 1910-1947. 1. vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2000. 75 s. Knižnice Společnosti Edvarda Beneše; sv. 20. ISBN 80-86107-33-7.

Vzpomínky E. Beneše na jeho spolupráci s TGM.

 

Beneš, Edvard a Olivová, Věra, ed. Světová válka a naše revoluce: výbor z díla. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1994. 117 s. Knižnice Společnosti Edvarda Beneše; Sv. 4.

Vzpomínky E. Beneše a odbojovou činnost a politické aktivity za první světové války.

 

Peroutka, Ferdinand. Budování státu. Vyd. 4. Praha: Academia, 2003. 2 sv. ISBN 80-200-1121-8.

Historie československého státu v prvních letech jeho existence.

 

Jurman, Oldřich. Legionářská odysea: z Čech až do Vladivostoku. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: Brána, 2016. 174 stran. ISBN 978-80-7243-839-6.

Deníkové zápisky legionáře.

 

Malypetr, Jan a Kuprová, Renata, ed. Paměti a projevy. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2011. 299 s. ISBN 978-80-86712-96-3.

 

Stenoprotokol ze zahájení 1. schůze Národního shromáždění ze čtvrtka 14. listopadu 1918. Obsahuje projev Karla Kramáře, zvolení F. Tomáška předsedou NS, jeho projev, složení poslaneckého slibu, volbu předsedy a 16 členů vlády.

Čtyři strany textu.

 

Stenoprotokol ze schůze Národního shromáždění ze soboty 21. prosince, na které TGM složil slib presidenta republiky.

Dvě strany textu.

 

Vznik Československa na stránkách česky psaných Vídeňských ilustrovaných novin.  Fotografie jsou vybrány z vydání z roku 1918.

 

Digitální kopie brožury ředitele Památníku odboje R. Medka z roku 1923.  Publikace je věnovaná 28. říjnu 1918:

POPULÁRNĚ NAUČNÉ, BELETRIE

Emmert, František. 1918 - vznik ČSR. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 63 s. Muzeum v knize. ISBN 978-80-251-2283-9.

Populárně naučná publikace obsahující obrazové publikace, dokumenty, prameny a faksimilie týkající se vzniku Československa.

 

Hora-Hořejš, Petr. Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl. První vydání. Praha: Via Facti, 2016. 239 stran. ISBN 978-80-904103-5-0.

Díl věnovaný první světové válce, TGM a zrodu samostatné republiky.

 

Tigrid, Pavel. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. V Praze: XYZ, 2013. 306 s. ISBN 978-80-7388-756-8.

Fiktivní rozhovor zejména o politice komunistického Československa s odbočkami k významným momentům naší historie.

 

Semotanová, Eva. Doba prezidentů Masaryka a Beneše: (20. století). 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2010. 33 s. Dějiny trochu jinak; 10. ISBN 978-80-7011-799-6.

Populárně naučná publikace věnovaná životům a politice TGM a E. Beneše.

 

Němeček, Tomáš. Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2017. 127 stran. Velikáni do kapsy. ISBN 978-80-204-4351-9.

Komixová publikace pro dětské čtenáře.

 

Kosatík, Pavel. Češi: 1918: jak Masaryk vymyslel Československo. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. [80] s. ISBN 978-80-204-3158-5.

Komixově ztvárněný příběh TGM z doby jeho zahraničního angažmá pro vznik samostatného Československa.

 

Fučíková, Renáta. Tomáš Garrigue Masaryk. Vyd. 1. Praha: Práh, 2006. [38] s. Největší Češi. ISBN 80-7252-152-7

Bohatě ilustrovaná publikace věnovaná životnímu příběhu TGM, jeho rodině a době ve které žil.

 

Černý, Jiří a Veis, Jaroslav. Obrázky z československých dějin 1918-1945. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2011. 125 s. ISBN 978-80-00-02244-4.

Komix z historie Československa.

 

Medek, Rudolf. Mohutný sen: legionářská epopej. 1. vyd. v exilu. Curych : Konfrontace, 1980. xiii, 551 s. ISBN 3-85770-090-4

UČEBNICE A SKRIPTA

Pavlíček, Jaromír. České a slovenské dějiny v kontextu evropských dějin 20. století. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 85 s. ISBN 978-80-7368-876-9.

Vysokoškolská učebnice Československých dějin 20. století v kontextu světových dějin.

 

Krákora, Pavel a Kopeček, Pavel. Dějiny Československa 1918-1992. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. 54 s. ISBN 978-80-7425-080-4.

Vysokoškolská učebnice dějin Československa.

 

Šmíd, Marek. Československo ve 20. století: na společné cestě 1914-1992. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 154 stran. ISBN 978-80-7394-620-3.

Vysokoškolská učebnice dějin Československa.

 

Vaculík, Jaroslav a Čapka, František. Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 234 s. ISBN 978-80-210-6741-7.

Vysokoškolská učebnice českých dějin.

 

Válková, Veronika a Parkan, František. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009-2010. 3 sv. ISBN 978-80-7235-428-3.

Nová řada učebnic v souladu s požadavky RVP.

 

Bilík, Petr et al. České země a Československo ve 20. století. 1. vyd. [Olomouc: Olomoucký kraj], 2013. 141 s. ISBN 978-80-87535-76-9.

Učebnice vhodná pro střední školy zaměřená na dějiny Československa 20. století.

 

Čapka, František. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. Novověk, moderní dějiny. Brno: Nová škola, ©2010. 143 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-185-6.

Učebnice určená pro žáky 9. tříd.

 

Čapka, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010. 1054 s. ISBN 978-80-7277-469-2.

Přehledná příručka doplněná řadou doplňků – ilustrací, fotografií, příkladů architektury, interiérů nebo módy.

 

Vaculík, Jaroslav. Příručka k moderním českým politickým dějinám pro posluchače občanské výchovy. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 89 s. ISBN 978-80-210-5185-0.

Učebnice moderních českých dějin pro studenty učitelství občanské výchovy.

 

Burešová, Jana, Hýsek, Ondřej a Schulzová, Eva. Dějepis 9: moderní dějiny. Olomouc: Prodos, 2008. 3 sv. ISBN 978-80-7230-233-8.

Moderní učebnice dějin novověku Československa v kontextu světového vývoje.  Elektronická verze obsahuje interaktivní testy.

 

Pavlíček, Jaromír. Československé dějiny a evropská politika ve 20. století: vybrané kapitoly z českých a slovenských dějin 1900-1989. 1. vyd. Opava: Optys, 2008. 83 s. ISBN 978-80-85819-65-6.

Vysokoškolská učebnice zaměřená na československé dějiny 20. století v kontextu světových dějin.

TELEVIZNÍ POŘADY

Televizní film Veliké bourání – 1918 ze série České století popisuje zrušení monarchie a vznik demokratické republiky se zvláštním důrazem na aktivitu TGM.

Doba trvání 1 hodina 13 minut.

 

Sestřih scén z dílu Velké bourání z cyklu České století, ve kterých TGM formuluje názory na politikou situaci ve vztahu k možnostem české politiky. Dokládá změny Masarykova myšlení mezi lety 1895 – 1914.

Doplněno instrukcemi pro učitele a pracovními listy.

Délka trvání ukázky 4:20.

Časová náročnost práce s texty podle metodického listu 45 minut.

 

Sestřih scén z dílu Velké bourání z cyklu České století, ve kterých TGM v rozhovoru s místodržícím knížetem Thunem předestírá názory na neudržitelnost Rakousko-Uherska.

Doplněno instrukcemi pro učitele a pracovními listy.

Délka trvání ukázky 6:56.

Časová náročnost práce s texty podle metodického listu 45 minut.

 

Sestřih scén z dílu Velké bourání z cyklu České století, ve kterém je vykreslena změna veřejného mínění ve vztahu k TGM.

Doplněno instrukcemi pro učitele a pracovním listem.

Délka trvání ukázek 1:35 a 4:03.

Časová náročnost práce s textem podle metodického listu 45 minut.

 

Pavel Kosatík a Petr Koura doplňují díl série Českého století krátkým vstupem o Alexanderu Dubčekovi, o pozadí podpisu Moskevských protokolů, stranické disciplině a o Dubčekově popularitě, nepodepsání Charty 77.

Vhodné pro učitele.

Doba trvání pořadu 6 minut.

 

Pořad o 28. říjnu z cyklu Slavné dny.

 

Pořad z cyklu České televize Stopy, fakta, tajemství o protižidovském pogromu, který se odehrál v moravském Holešově na začátku prosince 1918 a na kterém se podíleli i příslušníci nově vzniklé československé armády.

Délka pořadu 27 minut.

 

Dokument z cyklu Osudové okamžiky o protižidovském pogromu v Holešově.

Délka trvání 14 minut.

 

Článek o pogromu v moravském Holešově, který propukl v důsledku kombinace všudypřítomné germanofobie a protižidovských nálad na konci 1. světové války.

 

Dokument o Rumburské vzpouře, protiválečném vystoupení českých vojáků rakousko-uherské armády v květnu 1918.

Délka trvání 14 minut.

 

Článek o Rumburské vzpouře s řadou zajímavých detailů, včetně úryvků z korespondence vzbouřenců. Chybí bibliografie.

 

Publicistický diskusní pořad (za účasti historiků R. Saka, P. Hofmana a T. Jakla) Legie a Československo po roce 1918 z cyklu Historie.cz o vzniku a existenci československých Legií za války a roli Legií za První republiky.  Diskuse odborníků je doplněna úryvky z dobových dokumentů a filmovými ukázkami.

Doba trvání 52 minut.

 

Publicistický diskusní pořad (za účasti historiků Z. Bezecného a J. Kuklíka a K. Schwarzenberga) o chování české šlechty před a během německé okupace. V první části pořadu se hovoří o období po roce 1918, pozemkové reformě a zákazu používání predikátů.

Doba trvání 51 minut.

 

Publicistický diskusní pořad Osudy 28. října (za účasti historků P. Placáka, J. Rychlíka a J. Tomeše)  nejen o převratu a vyhlášení Československa, ale i o proměnách vztahu státní moci a české veřejnosti k tomuto výročí.  Diskuse odborníků je doplněna dobovými dokumenty.

Doba trvání 52 min.

 

Osudový rok, 13. díl pořadu Naše Velká válka zaměřený na rok 1918, kdy se vojáci vrací do nově vzniklé republiky.  Díl je tématicky rozdělen do pěti celků: návrat vojáků, události v pohraničí, zabavení majetku členů habsburské rodiny v ČSR, přehled uniforem monarchie a pohled na pomníky a památníky spojené s památkou na válku.

Doba trvání 25 min.

 

Část dílu Osudový rok z pořadu Naše Velká válka. Ze vzpomínek pamětníků, dobových filmových záběrů, dokumentů a fotografií přibližuje, s komentářem vojenských historiků, okolnosti návratu vojenských vysloužilců do Československa.

Doba trvání 4:42.

 

Část dílu Osudový rok z cyklu Naše Velká válka se týká problémů v německy hovořícím pohraničí po vyhlášení samostatného Československa.  Na pozadí komentáře historiků se odvíjí dobové záběry, doplněny mapkami a archivními materiály.

Doba trvání 5:26.

 

Část dílu Osudový rok z cyklu ČT Naše Velká válka popisuje důsledky zákona o konfiskaci majetku Habsburků na děti zavražděného Františka Ferdinanda d‘Este. V úryvku je zmíněn i další osud dětí.

Doba trvání 4:50.

 

Díl Zasloužil se nejen Masaryk z cyklu Historie.cz o osudech představitelů domácího odboje (K. Kramáře, A. Rašína a V. Klofáče) před a po založení Československé republiky.

Doba trvání 52 minut.

 

Dokumentární film Věry Chytilové o TGM.

Doba trvání 60 min.

 

95. díl o vzniku Československa z pořadu Dějiny udatného českého národa.  Populární animovaný pořad přibližující přístupnou formou  okolnosti vzniku samostatného státu.

Doba trvání 2:50.

 

Pořad z rozhlasového cyklu Osudové ženy pojednává o manželce prvního československého prezidenta Charlottě Garrigue-Masarykové a o jejím vlivu na Masarykovy životní postoje a názory. 

Doba trvání 25 minut.

PRACOVNÍ MATERIÁLY A METODIKY

dokumentům vztahujícím se ke vzniku první republiky.

 

Publikace metodické řady Edice Moderních dějin Okamžik rozhodnutí, přibližující téma životní volby ve zlomových okamžicích dějin Československa od 1914 do 1989.

 

Výběr z textů vztahujících se k první světové válce a československým legiím funguje jako doplněk k publikaci Okamžik rozhodnutí.

 

České století v hodině.  Návrhy metodik a pracovních listů do hodin dějepisu i občanské výchovy s využitím ukázek z dílů Českého století. Doplněno návrhy obecné metodiky.

 

Soubor pracovních listů o konfliktu o Těšínsko 1918-1920.

 

Materiály Jednoho světa na školách k TGM obsahují dokumentární film, úryvky projevů a presidentovy oblíbené písně, materiály jsou uvedeny textem historika Petra Blažka.

 

Aktivity pro studenty k výročí vzniku Československa. Obsahuje prameny, texty historiků, vzpomínky pamětníků i metodický list. 

Určeno pro studenty devátých tříd ZŠ a středních škol.

 

Pracovní listy s dobovými textovými a propagandistickými prameny týkající se česko-polského sporu o Těšínsko.

 

Pracovní list pro žáky 9. tříd o legionářích a vzniku Československa.

 

Pracovní list obsahující novinové články a propagační letáky spojené s koncem Rakousko-Uherska a vzniku Československa.  

PREZENTACE

Prezentace pojednává příčinách a průběhu sporu o Těšínsko v letech 1918-1920.

 

Výuková prezentace o historii Romů od vzniku samostatného Československa, obsahuje dobové fotografie, ukázky z tisku a další dokumenty a odkazy.

 

Prezentace pojednává o historii četnictva na našem území, většina materiálu je věnovaná roli četnictva za první republiky.

 

Prezentace zaměřená na německou iredentu po vzniku Československa.

 

Prezentace shrnující vyhlášení Československa, národnostní situaci, politický systém a hospodářskou situaci, končí volbami 1920.

RVP kolekce

Významná výročí 20.stol
Autor: Veronika Sováková
NázevPopisTyp
Významná výročí- 1968digifolio
Významná výročí- 1918digifolio
Rok 1968 pohledem školních pramenůčlánek
Pohled byl zobrazen 1066x od 8 únor 2018 do 17 únor 2019