Významná výročí – 1968

Přidat do kolekce

MONOGRAFIE

BAŠTA, Jiří. Lidové milice: 1948-1969: nelegální armáda Komunistické strany Československa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. 406 s. ISBN 978-80-87211-87-8.

 

BÁRTA, Milan, BŘEČKA, Jan a KALOUS, Jan. Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 336 s. ISBN 978-80-87211-73-1.

BENČÍK, Antonín. Operace Dunaj, aneb, Internacionální vražda Pražského jara. Praha: Krutina Jiří - Vacek, 2013. 399 s. ISBN 978-80-87493-57-1.

 

Blažek, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK, 2005. 355 s. ISBN 80-7363-007-9.

Sborník prací z přednáškového cyklu zaměřeného na různé podoby opozice a činnost tajné policie v letech 1968-69.

 

BLAŽEK, Petr. Ryszard Siwiec: 1909-1968. Překlad Dominika Ferens a Petruška Šustrová. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 247 stran. ISBN 978-80-87912-33-1.

Studie o R. Siwiecovi, který se upálil v září 1968 při celostátních dožínkách na varšavském stadionu na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa.

 

BŘEŇOVÁ, Věra, ROHLÍKOVÁ, Slavěna a HOPPE, Jiří. Pražské jaro '68: bibliografie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013. 347 s. ISBN 978-80-7285-170-6.

 

ČERMÁK, Miloslav a Zatloukal, Pavel. Olomouc v roce 1968. 1. vydání. Olomouc: Memoria, 2015. 227 stran. ISBN 978-80-85807-73-8.

 

Der Bundesnachrichtendienst und der "Prager Frühling" 1968 = Spolková zpravodajská služba a pražské jaro 1968. Nr. 9, Mitteilungen der Forschungs- und Arbeitsgruppe "Geschichte des BND". Berlin: Bundesnachrichtendienst, 2016. 339 stran. ISBN 978-3-943549-12-6.

Společná publikace české civilní rozvědky a německé tajné služby o roli Spolkové zpravodajské služby během pražského jara 1968 a následné okupace.  Obsahuje originální dokumenty, fotografie a studie přibližující pohled komunistické rozvědky.

 

DEVÁTÁ, Markéta, KOCIAN, Jiří a PERNES, Jiří. Českoslovenští komunisté a jejich strana. Vydání 1. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017. 19 stran. Věda kolem nás, 68. Prostory společné paměti. ISBN 978-80-270-3116-0.

 

Felcman, Ondřej a Mervart, Jan. Rok 1968 v poválečných dějinách Československa. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006-2007. 2 sv. (264, 288 s.). ISBN 80-86845-56-7.

Publikace zahrnuje známé i méně známé dokumenty zachycující celospolečenský pohyb tzv. Pražského jara 1968.  [ Zdroj: Web obalkyknih.cz ]

 

FERENČÁK, Tomáš. Dubček - kontroverzná osobnosť: politický profil Alexandra Dubčeka. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2011. 140 s. ISBN 978-80-8101-439-0.

 

Hoppe, Jiří. Opozice '68: sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2009. 390 s. Obzor; sv. 75. ISBN 978-80-7260-216-2.

 

KAŇÁK, Petr, DVOŘÁKOVÁ, Jiřina a JUROVÁ, Zdeňka. Československá rozvědka a pražské jaro. Vydání první. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. 199 stran. ISBN 978-80-87912-46-1.

Publikace čerpá z informací z prostředí rozvědky Státní bezpečnosti, která ovlivňovala politiku strany a sama byla ovlivňována sovětskou KGB.

 

Kalinová, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969-1993. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.

Proměny české společnosti v mezinárodních souvislostech, první část se zaobírá obdobím těsně po srpnu 1968.

 

Kaplan, Karel. Československo v letech 1967-1969. 4. část. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 81 stran. Odborná literatura pro učitele. Pomocný studijní text pro gymnázia. ISBN 80-04-26142-6.

Publikace je zaměřená zejména na vnitropolitický vývoj a politický život v reformním období Československých dějin.

 

Kaplan, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956-1968: společnost a moc. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. 828 s. Vybrané spisy Karla Kaplana. ISBN 978-80-87029-31-2.

Kniha se zabývá vztahem mezi společností a mocí, zejména společenskou krizí, ze které vyrostla reforma roku 1968.  Text obsahuje velké množství citací původních dokumentů.

 

Kaplan, Karel. Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný - vzestup a pád "lidového" aparátčíka. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2011. 342 s. ISBN 978-80-87474-08-2.

 

Klusáková, Zoe. Ludvík Svoboda: životopis. 2., aktualizované vydání. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. 58 stran. ISBN 978-80-260-9192-9.

 

Kocian, Jiří a kol. České průšvihy, aneb, Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2004. 360 s. ISBN 80-86598-87-X.

 

Koudelka, Josef et al. Invaze 68. Vyd. 1. Praha: Torst ve spolupráci s Respekt Edicí, 2008. 295 s. ISBN 978-80-7215-334-3.

Jeden z nejvýznamnějších světových fotografů vyvezl tajně z Československa sérii fotografií ze srpna 1968, která je v tomto vydání doplněna archivními materiály, dobovými výpověďmi a doprovodným textem.

 

Köpplová, Barbara, ed. a Wolák, Radim, ed. Česká média a česká společnost v 60. letech. [Praha]: Radioservis, 2008. 170 s. ISBN 978-80-86212-94-4.

Sborník věnovaný masmédiím a novinářské profesi na pozadí událostí v Československu 60. let.

 

KOVANDA, Karel. Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014. 172 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; sv. 48. ISBN 978-80-7285-177-5.

 

Macák, Milan. Tváří v tvář okupaci: příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2008. 157 s. Edice Vojenského zpravodajství. ISBN 978-80-7278-449-3.

 

Michálek, Slavomír. Rok 1968 a Československo: postoj USA, Západu a OSN. Bratislava: Historický ústav SAV v spolupráci s Ústavom pro studium totalitních režimů vo vydavateľstve Prodama, 2008. 290 s. ISBN 978-80-969782-4-3.

 

PAVELČÍKOVÁ, Nina. Klíčové mezníky vývoje ČSR po roce 1945. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 84 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7368-710-6.

 

PEJČOCH, Ivo a TOMEK, Prokop. Okupace 1968 a její oběti: nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. Praha: Vojenský historický ústav, [2017], ©2017. 303 stran. ISBN 978-80-7278-699-2.

 

Pernes, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu: 1945-1990. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal - studio, 2003. 230 s. ISBN 80-85947-89-7.

 

Povolný, Daniel. Vojenské řešení Pražského jara. I, Invaze armád Varšavské smlouvy. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2008. 167 s. ISBN 978-80-7278-470-7.

Práce je zaměřena na armádu, ale věnuje se také politickým a společenským aspektům invaze.

 

PŘÍHODA, Luboš. Nejdřív tanky, potom pendreky: repetitorium událostí let 1968/69 v regionu Liberec. Vydání 1. Liberec: Kruh autorů Liberecka, 2015. 387 stran. ISBN 978-80-904798-6-9.

 

PULEC, Martin, ŠARŠA, Vladimír, ed. a POVOLNÝ, Daniel, ed. Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968. Vyd. 1. Praha: Policie ČR, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2013. 109 s. Semper paratus; č. 1. ISBN 978-80-86621-28-9.

 

Steiner, P. Lustrování literatury: česká fikce v politickém kontextu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 283 s. ISBN 80-7106-518-8.

 

Svitáková, Jindra. Osudové roky české státnosti: stručný průvodce českou historií 20. století: významné dokumenty - události - osobnosti - skutečné příběhy. Vydání druhé, rozšířené, v Centru české historie vydání první. [Praha]: Centrum české historie, o.p.s., [2017], ©2017. 55 stran. ISBN 978-80-88162-10-0.

 

TOMEK, Prokop a PEJČOCH, Ivo. Černá kniha sovětské okupace: Sovětská armáda v Československu a její oběti: 1968-1991. Vydání první. Cheb: Svět křídel, 2015. 383 stran. ISBN 978-80-87567-73-9.

 

Tůma, Oldřich, ed. a Devátá, Markéta, ed. 1968: Pražské jaro 1968: občanská společnost, média, přenos politických a kulturních procesů = civil society, the mass media, and the transfer of political and cultural processes in the "Prague Spring" 1968 = der Prager Früling 1968: Zivilgesellschaft - Medien - Politische und kulturelle Transferprozesse. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 229 s. ISBN 978-80-7285-119-5.

Sborník obsahuje 40 textů z oblasti literatury, filmu a médií obecně.

 

VOLNÝ, Sláva, ed. "Jsme s vámi, buďte s námi!": vzpomínky redaktorů Československého rozhlasu nejen na srpnové události roku 1968. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2013. 270 s. ISBN 978-80-7260-284-1.

 

Žáček, Pavel. Odvrácená tvář pražského jara: Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Vyd. 1. Cheb: Svět křídel, 2010. 351 s. ISBN 978-80-86808-87-1.

 

1968 : Pražské jaro 1968: občanská společnost, média, přenos politických a kulturních procesů = civil society, the mass media, and the transfer of political and cultural processes in the "Prague Spring" 1968 = der Prager Früling 1968: Zivilgesellschaft - Medien - Politische und kulturelle Transferprozesse /, Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, České křižovatky v evropských dějinách 1918-1938-1948-1968

ČLÁNKY

Článek Bratrská vojska podává detailní popis rozmístění střední skupiny sovětských vojsk v Československu.

 

Článek o manipulativních pořadech a článcích ruských médií o sovětské invazi do ČSSR 1968.

 

Text, který je zaměřen na dění ve světě v letech 1965-69, je podkladem pro scénář P. Šustrové a P. Koury k rozhlasovému cyklu Rok po roce

 

Texty popisující dění v Československé televizi z let 1968-69.  Na stránkách nejsou žádné videoukázky z archivu, pouze text a dobové fotografie.

 

Článek Polemika Milan Kundera – Václav Havel. Spory o českou otázku v letech 1967-69 a jejich historický obraz.  In: Pražské jaro 1968. Literatura – film – média, Praha, Literární akademie, 2009, s. 129-138.

 

Článek T. Vilímka Občanská společnost a její význam v období Pražského jara. In. Paměť a dějiny  Paměť a dějiny, roč. 2, č. 2 (2008), ISSN 1802-8241, s. 6–17.

 

První část úvodu k fotografické monografii J. Koudelky „Invaze 68“ Proč přijely v srpnu tanky? Příčiny sovětské invaze do Československa roku 1968.

 

Druhá část úvodu k fotografické monografii J. Koudelky „Invaze 68“ Slova a ruce proti tankům. Praha 21.-27. srpna 1968.

 

Zvláštní výprava na jih, analýza výpovědí polských důstojníků, účastníků operace Dunaj v srpnu 1968.  Uveřejněno v časopise Dějiny a současnost, roč. 30, č. 1 (2008), s. 37–39.

 

M. Kopeček. Bod obratu. Politicko-historické reflexe roku 1968 v Československu a středovýchodní Evropě.

PRAMENY

Příčiny "krize" socialismu a pražské jaro v normalizační učebnici dějepisu z roku 1983.

 

Havel, Václav a Hron, Jan, ed. Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989. Vydání první. Praha: Knihovna Václava Havla, 2015. 312 stran. Edice Knihovny Václava Havla; 8. svazek. ISBN 978-80-87490-59-4.

 

Červinka, František et al. Inspirace Pražské jaro 1968: Literární noviny - sborník statí. Vyd. 1. [Vysoké Mýto]: Sumbalon, 2014. 195 s. ISBN 978-80-905303-5-5.

Soubor statí publikovaných v Literárních novinách v letech 1967-69.  Mezi autory najdeme M. Kunderu, R. Kalivodu a další.

 

Vedraško, Vladimir. Invaze: Československo 1968: svědectví velitele. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 332 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-204-3462-3.

Svědectví generála A. M. Majorova, velitele jedné z armád, která vpadla v srpnu 1968 do Československa, doplněné ukázkami dobových hlášení a dříve nepublikovaných informací. Obsahuje fotografickou přílohu.

 

Císař, Čestmír. Paměti: nejen o zákulisí Pražského jara. V tomto znění vyd. 1. Praha: SinCon, 2005. 1281 s., [40] s. obr. příl. ISBN 80-239-5900-X.

 

Janáč, Marek. Srpen 1968: 10 hodin komentovaných originálních nahrávek [zvukový záznam]. [Praha]: Radioservis, ℗2008. 1 zvuková deska (600:00).

Deset hodin komentovaných archivních zvukových nahrávek z let 1968-69, včetně rozhlasového vysílání, projevu A. Dubčeka po návratu z Moskvy, záznam rozhovoru s umírajícím J. Palachem nebo přímý přenos vítězného utkání ČSSR-SSSR.

 

Reflexe událostí let 1967 a 1968 v denících Jana Zábrany.

 

Barevné fotografie s komentářem polského turisty ze srpnové Prahy 1968.

 

Galerie fotografií z Národního archivu zachycující Prahu v srpnu 1968.

 

Série fotografií ze srpna 1968.

 

Interaktivní mapa z dílny Českého rozhlasu, na které jsou zaznamenány případy úmrtí v souvislosti s okupací v srpnu 1968. 

 

Fotografie Oldřicha Škáchy ze srpna 1968. 

 

Soubor kreslených vtipů z roku 1968.

 

Černá kniha – anonymní dopisy z roku 1968. Výbor z anonymů zaslaných do redakce ostravské Nové svobody. Neznámí autoři nevybíravým způsobem kritizují reformní kroky před srpnem 1968.

 

Soubor vybraných stránek novin a časopisů z roku 1968.

 

Celý text Manifestu 2000 slov z 27. června 1968.

 

Celý text tzv. Zvacího dopisu pěti představitelů KSČ ze 3. srpna 1968.

 

Hesla z nápisů, plakátů a letáků ze srpna 1968 v Ostravě.

 

Soubor letáků z roku 1968.

TELEVIZNÍ POŘADY A DOKUMENTY

Dokument České televize z cyklu Osudové osmičky vycházející z tajných dokumentů kriminální policie, obsahující policejní hlášení ze srpna 1968 týkající střetů civilní obyvatelstva s vojáky okupačních vojsk.  V dokumentu hovoří svědkové událostí o svých zkušenostech.

Doba trvání 57 minut.

 

Zajímavý dokument České televize Invaze 1968. Ruský pohled vychází ze sovětstkých archivních materiálů.  Ve filmu, který ukazuje atmosféru v ruské společnosti v 60. letech, vypovídají sovětští velitelé i řadoví vojáci, ale i disidenti nebo M. Gorbačov.

Doba trvání 56 minut.

 

Československý filmový týdeník obsahuje autentické záběry  ze srpna 1968.

Doba trvání 17 minut.

 

Třídílný střihový dokument o pražském jaru a následné okupaci od autorů P. Kosatíka a V. Polesného, obsahuje řadu autentických záběrů a rozhovorů s předními státními představiteli.

Pořad v současnosti není na stránkách České televize dostupný,nicméně je možné si nastavit zaslání zprávy, pokud se pořad objeví v aktuálním vysílání. 

 

Díl z pořadu Slavné dny věnovaný 21. srpnu 1968.

 

Díl z pořadu Co tomu říkáte pane Werichu z 4. srpna 1968, který vysílala Československá televize. V. Škutina uvádí J. Wericha, který hovoří zejména o Alexandru Dubčekovi a atmosféře v Československu na začátku srpna 1968, ale i o nedávném setkání představitelů SSSR a československé vlády v Čierné nad Tisou

Pořad má víc dílů, zajímavý je i díl o zrušení cenzury.

Doba trvání 11:12.

 

Místopředseda vlády Ota Šik hovoří v pořadu Československé televize o stavu československé ekonomiky a otevřeně zmińuje i její obtíže.

Doba trvání 29 minut. Pořad má i další díly.

 

Díl Publicistického magazínu V. Škutiny z 27. prosince 1968 pojednává o náladách československé společnosti po srpnové okupaci.

Doba trvání 48 minut.

 

Amatérské záběry z Brna z 22. srpna 1968, v dokumentu se vyskytují záběry na okupační armády a na protiokupační hesla.

Délka trvání 5:50.

 

Amatérské záběry z Brna z 21. srpna 1968.

Délka trvání 7 minut.

 

AUDIO DOKUMENTY A POŘADY

Rozsáhlý audioarchiv shromážděný Ústavem soudobých dějin AV obsahuje vysílání Českého rozhlasu a projevy a prohlášení představitelů strany a vlády z července a srpna roku 1968.

 

Záznam vysílání Československého rozhlasu z noci a rána 21. srpna 1968.  Na webu jsou unikátní záznamy částečně přepsány, úryvky z vysílání jsou rozděleny do kratších celků, ve vysílání je slyšet i ostrá střelba z ulic.

 

První hlášení Československého rozhlasu o okupaci ČSSR z 1:55 21.8. 1968.  Rozhlasový záznam je doprovázen dobovými fotografiemi.

Doba trvání 9 min.

 

Odpolední vysílání vysílání Československého rozhlasu z 21. srpna 1968.  Kromě rezolucí, prohlášení a zpráv z ciziny zprostředkovávají redaktoři i dění v ulicích.  Vysílání je rozděleno do kratších částí a je doplněno částečným přepisem.

 

Pořad připravený z archivu československého, německého a rakouského rozhlasu z 21. srpna 1968.  Nahrávky jsou v češtině.  V pozadí vysílání je slyšet ostrá střelba.

 

Rozhlasový pořad o vojenské stránce Operace Dunaj, vojenském obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy.  V pořadu hovoří historik Matěj Bílý a Prokop Tomek.

Délka pořadu 26 minut.

 

Projev A. Dubčeka z 27. června 1968 vysílaný Československým rozhlasem, ve kterém kritizuje manifest Dva tisíce slov.

 

Projev G. Husáka vysílaný Československým rozhlasem, ve kterém obhajuje vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

METODIKA

Metodická příručka pro vedení a záznam rozhovoru s pamětníky.  Metody orální historie mohou být při výkladu událostí roku 1968 mimořádně užitečné.

 

Publikace metodické řady Edice Moderních dějin Okamžik rozhodnutí, přibližující téma životní volby ve zlomových okamžicích dějin Československa od 1914 do 1989.

PREZENTACE

Prezentace věnovaná československé kinematografii v letech 1956-68, včetně historického kontextu a vztahu filmů „nové vlny“ k politickým souvislostem.

Prezentace zaměřená na Československo v letech 1965-69 doplňuje texty P. Šustrové a P. Koury připravené pro rozhlasový cyklus Rok po roce. K dispozici je i pracovní list.

Prezentace zaměřená na světové dění v letech 1965-68 doplňuje texty P. Šustrové a P. Koury připravené pro rozhlasový cyklus Rok po roce. K dispozici je i pracovní list.

Prezentace líčící atmosféru v Československu v prvním čtvrtletí roku 1968, obsahuje řadu dobových materiálů.

Prezentace líčící atmosféru v Československu ve druhém čtvrtletí roku 1968, obsahuje řadu dobových materiálů.

Prezentace líčící atmosféru v Československu ve třetím čtvrtletí roku 1968, obsahuje řadu dobových materiálů.

Detailní prezentace, vycházející z dobových materiálů, ilustruje prvních deset dní okupace Československa v srpnu 1968.

PRACOVNÍ LISTY

Pracovní list k první části trilogie Hořící keř.

Pracovní listy zaměřené na události v Československu v letech 1965-69, jedná se o doplněk k prezentaci a textům P. Šustrové a P. Koury a jejich rozhlasovému cyklu Rok po roce.

Pracovní listy zaměřené na světové dění v letech 1965-69, jedná se o doplněk k prezentaci a textům P. Šustrové a P. Koury a jejich rozhlasovému cyklu Rok po roce.

Pracovní list založený na srovnávání tiskovin z roku 1968 a dnes.  Obsahuje i informace pro učitele a další materiály ke studiu.

BELETRIE

Kundera, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí. Praha: Atlantis 2015. 344 s. ISBN 978-80-7108-351-1.

Kosatík, Pavel. Češi: 1968: jak Dubček v Moskvě kapituloval. První vydání. Praha: Česká televize, 2016. 79 nečíslovaných stran. Edice ČT. ISBN 978-80-7404-186-0.

Komix spojený se seriálem České století popisuje dny po začátku okupace a pobyt čelných představitelů KSČ v Moskvě.

Šabach, Petr. Voda se šťávou. Hovno hoří. Praha a Litomyšl: Paseka 2011. ISBN  978-80-7432-132-0.

Šabach, Petr. Babičky. Praha a Litomyšl: Paseka 2007. ISBN 978-80-7185-850-8

Pohled byl zobrazen 299x od 13 únor 2018 do 20 červenec 2018