Tematický vstup Základní školy speciální

od Základní škola speciální

Pohled virtuálního týmu na téma Základní školy speciální, který Vám podává všechny dostupné informace nejen z Metodického portálu rvp.cz.

V základních školách speciálních (původně pomocných školách) se vzdělávají zpravidla žáci s mentálním postižením středního až těžkého stupně. Vzdělávání žáků s tímto zdravotním postižením je natolik náročnou a složitou činností, že vyžaduje nejen odborné speciálněpedagogické vzdělání učitelů, ale také vhodně upravené vnější podmínky: nízký počet žáků ve třídě, školní třídy přizpůsobené potřebám žáků, speciální učebnice a pracovní sešity, přizpůsobený časový rozvrh a především klidné, nehlučné a nestresující školní prostředí, které poskytuje žákům pocit bezpečí a jistoty a umožňuje jejich koncentraci na školní práci.(Švarcová, 2006)

S pozdravem, garantka tematického vstupu Mgr. Lucie Kuchťáková (kuchtakova@vuppraha.cz)

 

Přidat do kolekce

Další nabídka wiki, diskuzí, blogů či odkazů z Metodického portálu

Zveme Vás do diskuze Základní školy speciální.

V této diskuzi se můžete připojit k tématům: zavádění ŠVP ZŠS, jak se řeší problémy s výukou menšího počtu žáků, jak se zařazují předměty speciálně pedagogické péče, jaké předměty vznikají v rámci švp, jak se švp při výuce měntálně postižených žáků osvědčuje a téma bazální stimulace...

Seznamy škol ke stažení

Pár slov o základních školách speciálních slovem odborníka

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základy vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola speciální. V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání v základní škole speciální vydán Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální je otevřený dokument, který může být upravován podle potřeb a zkušeností s realizací školních vzdělávacích programů i podle měnících se potřeb žáků.

Další odborné pojmy související se základními školy speciálními ve wiki.rvp.cz:

Mentální postižení je vývojová porucha integrace psychických funkcí postihující jedince ve všech složkách jeho osobnosti- duševní, tělesné a sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale narušená poznávací schopnost.   Mentálním postižením nazýváme tedy trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku poškození mozku.

Speciální pedagogika patří mezi jednu z významných pedagogických disciplín. Je zaměřena na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a na řešení výzkumných problémů oboru. V současné době se používají termíny znevýhodněný člověk, jedinec se speciálními potřebami a handicapovaný člověk, v  období školního vzdělávání se můžeme setkat s termínem "dítě se speciálními vzdělávacími potřebami."

Oftlamopedie je součást vědního oboru speciální pedagogika. Zabývá se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zakovým postižením.  

Downův syndrom (DS) je nejrozšířenější ze všech dosud známých forem mentální retardace.

Autismus - poruchy autistického spektra

Schizofrenie - psychiatrický náhled

DMO - dětská mozková obrna

Fobie - fobická porucha 

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Původně byla běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi, konkrétně v pomáhajících profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, pracovních týmech, organizacích ad.

Muzikoterapie patří mezi terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních terapií, které jsou také nazývány neverbální, umělecké nebo art kreativní terapie. Pojem muzikoterapie je odvozen z latinského slova musica- hudba a řeckého slova therapeia- léčení, cvičení. Muzioterapie znamená tedy léčení nebo pomoc člověku hudbou. 

Co naleznete na Metodickém portále rvp.cz

Odkazy na vybrané články:

Žáci se speciálními vzd. potřebami - vliv zahraničních trendů na náš vzdělávací systém autor Jiří Pilař

Systém vzdělávání žáků se spec. potřebami v našich podmínkách autor Jiří Pilař

Výuka k různosti aneb diverzita vůči OZP ve školní výuce autorka Martina Brinzíková

Projekt - letíme do Afriky autorka Lucie Knotová

Hiporehabilitace autorka Irena Dudková

Využití bazální stimulace ve vyučovacím procesu autorka Daniela Tájková

Vánoční tržiště autorka Jiřina Dovadilová

Život ptáků - projektové vyučování autorka Jiřina Dovadilová

Využití alternativních a augmentativní komunikace v základní škole speciální autorka Dagmar Duničková

Enviromentální výchova na základní škole speciální autorka Petra K, Coufalová

Odkazy na vybrané DUMy:

Jak nás ovlivňují média autorka Miroslava Prchalová

Nejznámější media autorka Miroslava Prchalová

 

Pohled byl zobrazen 798x od 30 květen 2014 do 4 prosinec 2019