PROFESE 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRUNTÁL, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Mgr. Pavla Paseková - ředitelka školy                        PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová - manažer projektu

zsrymarovska@zsbr.cz                                                  zatloukalova.milena@gmail.com

 tel.: 554 / 71 75 64                                                                

web: www.zsbr.cz 

Popis projektu

 Projekt Profese 2012 reaguje na negativní jevy ve speciálním školství, týkající se nízké udržitelnosti absolventů ZŠ praktických na středních školách. Tito mladiství předčasně opouští vzdělávací systém a jsou následně vedeni v evidenci ÚP, tím klesá jejich konkurenceschopnost na trhu práce a schopnost inkluze do společnosti. Moravskoslezský kraj má dle statistik  druhý nejhorší výsledek v počtu nezaměstnaných mladistvých se základním vzděláním v praktické škole v ČR. Bruntálský region měl ke 30.9. 2008 těchto mladistvých 55. Projekt nabízí řešení pomocí modernizace výuky učebního předmětu Praktické práce ve všech ročnících praktické školy. Jedná se o vytvoření metodických materiálů a metod výuky s využitím ICT a zkvalitnění 3 a vytvoření 2 výukových prostředí. Projekt bude žáky intenzivně směřovat a profilovat po celou dobu jejich studia pro 5 jimi vyhledávaných učebních oborů a primárně je motivovat k jejich dokončení a stálému pracovnímu poměru. 

Cíle projektu

Cíl 1

V souladu s ŠVP zpracovat metodické materiály-pracovní listy, k vyučovacímu předmětu Praktické práce, určené žákům 1- 9. roč. ZŠ praktické a s nimi kooperující metodickou příručku pro učitele. Soubory pracovních listů (pracovní sešity) budou žáky inovativními a interaktivními metodami směřovat a profilovat do 5 pracovních profesí. Žáci se naučí rozvíjet jednotlivé dílčí dovednosti vedoucí k rozvoji vybraných kompetencí.

 

Základní požadavky na podobu pracovních listů jsou:

 • Grafické zobrazení jednotlivých listů tak, aby umožňovalo efektivní orientaci v textu a jeho studiu
 • Zapojení ICT- pracovní listy budou mít kromě podoby tištěné také formu nosiče CD-ROM která  umožní zobrazení každého listu na interaktivní tabuli a tím paralelní a interaktivní práci žáka s učitelem a medii
 • Začlenění možnosti vysvětlení speciálních pojmů (zabudovaný slovníček pojmů)
 • Začlenění zkušebních testů sloužících k evaluaci

 

Základní požadavek na podobu metodické příručky je:

 • Graficky jednoduchý, srozumitelný a přehledný manuál poskytující návod k postupu práce s jednotlivými pracovními listy

 

Cíl 2

 Zkvalitnění 3 stávajících a vytvoření 2 nových, vyprofilovaných, moderních a efektivních odborných prostředí, které umožní kvalitně realizovat vzdělávání ve vyučovacím předmětu PP pro žáky 1.-9. ročníků ZŠ praktické po zadání učebních a evaluačních textů a pilotážní výuce.

 

Cíl 3

Realizovat modernizovanou výuku předmětu PP všech žáků ZŠ praktické s využitím nových metodických materiálů a pracovního prostředí k tomuto připravenému. Tato část projektu povede k minimalizaci obav a nejistoty žáků při rozhodování o tom, kterou z nabízených pěti profesí by chtěli ve svém dalším životě vykonávat. Těžiště projektu je položeno na využití inovativního pojetí výuky, které povede k poznání schopností žáků a k vytvoření vhodných podmínek k jejich přijetí na učební obor a primárně k jeho dostudovaní a lepším uplatnění na trhu práce.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

1. Klíčová aktivita

Organizační a technické zabezpečení 5 výukových pracovních prostředí pro modernizovanou výuku předmětu Praktické práce

V rámci této aktivity budou vybrány prostory pro realizaci vzdělávacích aktivit a zajištěno technické vybavení, které umožní realizaci vzdělávacích aktivit plynoucích z projektu. Ve škole budou zřízena dvě nová moderní pracovní prostředí, z toho 1 učebna pro výuku předmětu Praktické práce (dále PP) zaměřena na přípravu na profesi pečovatelské a domácí práce a na školní zahradě 1 pracovní prostředí pro výuku předmětu PP zaměřeno na přípravu na profesi zahradnické práce. Dále budou posíleny a modernizovány 3 stávající pracovní učebny pro výuku PP zaměřené na přípravu k profesím kuchařské a cukrářské práce, údržbářské práce a truhlářské práce. Výuka bude také posílena o využívání ICT, jejíž prostředky (notebooky a interaktivní tabule) budou žáky využívány přímo v těchto učebnách. Tímto způsobem bude zajištěna pravidelnost zapojení ICT do výuky PP a tím i další inovace tohoto předmětu. Tato pracovní prostředí jsou nezbytná pro modernizaci předmětu Praktické práce, jehož metodické postupy výuky budou dány pracovními listy k tomu vytvořenými. Žáci výukou v těchto učebnách získají atraktivní a interaktivní formou potřebné dovednosti a znalosti a upevní si správné postoje k volbě učebního oboru a jeho dostudování.

Na koordinační poradě Řídícího týmu, bude stanoven závazný program organizačního zabezpečení jednotlivých etap technického zajišťování projektu. Tato aktivita bude probíhat od listopadu 2009 do května 2010 souběžně s tvorbou metodických materiálů.

Výstup klíčové aktivity:

 • záznam z koordinační porady realizačního týmu
 • vypracovaný závazný časový harmonogram činností v projektu
 • záznamaharmonogramorganizačního zabezpečení jednotlivých etap projektu
 • 2 nová a 3 inovovaná pracovní prostředí pro modernizovanou výuku předmětu Praktické práce

2. Klíčová aktivita

Pracovní sešity pro žáky 1.- 9. ročníků a metodická příručka pro učitele - Aktivity Metodického týmu a pracovních skupin

Tyto aktivity bude realizovat Metodický tým a 4 pracovní skupiny pedagogů. V těchto skupinách budou pracovat 4 vedoucí metodici, 3 grafici (učitelé ICT), kteří zajistí grafickou podobu pracovních listů a 9 pedagogů. Skupiny budou pod vedením vedoucího metodika na pravidelných schůzkách vytvářet pracovní sešity a metodickou příručku pro učitele. Metodickou správnost budou garantovat vedoucí metodici skupin a hlavní metodik projektu. Metodický tým bude na pravidelných schůzkách s Realizačním týmem kontrolovat dodržování časového harmonogramu a čerpání financí s hlavním metodikem, projektovým a finančním manažerem.Tímto bude zajištěno propojení mezi všemi osobami, které se podílí na realizaci projektu. Aktivita bude probíhat od 11/2009 do 06/2010. Na koordinační schůzce Metodický tým stanoví časový harmonogram tvorby tak, aby pilotní výuka mohla začít od 1.9. 2010.

Tato aktivita obsahuje:

 • vytvoření 9 pracovních sešitů pro žáky  1.- 9. roč.Tyto sešity (40 listů) budou rozděleny na 5 zvláštních oddílů, vyprofilovaných do učebních oborů 1. kuchařské a cukrářské práce, 2.truhlářské práce, 3.zahradnické práce, 4.údržbářské práce,  5. pečovatelské a domácí práce. Pracovní listy budou žáky moderní, atraktivní a interaktivní formou vést v průběhu výuky nejen v inovovaném pracovním prostředí, ale i v učebnách kde bude využívána interaktivní tabule, internet a notebooky. Pracovní sešity budou také v elektronické podobě na nosičích CD-ROM.
 • vytvoření příručky pro učitele - graficky jednoduchý, srozumitelný a přehledný manuál poskytující návod k postupu práce s jednotlivými pracovními listy.

 

Výstup klíčové aktivity:

 • závazný časový harmonogram tvorby metodických materiálů 4 pracovních  skupin pedagogů pod vedením vedoucích metodiků
 • prezenční listy z porad Metodického týmu a pracovních skupin
 • závazný časový harmonogram schůzek Realizačního a Metodického týmu
 • prezenční listy z porad Metodického týmu a pracovních skupin
 • stanovená pravidla a postupy pro práci v Metodickém týmu a pracovních skupinách
 • stanovení  kompetencí vedoucích metodiků a grafiků jejich odpovědnosti a povinností.
 • 9 pracovních sešitů pro žáky 1.-9. ročníků
 • 1 metodická příručka pro učitele

3. Klíčová aktivita

Modernizace vyučovacího předmětu Praktické práce - Aktivity směřující ke zvýšení zájmu žáků o pět profesních oborů

První oslovení žáků proběhne po ukončení tvorby metodických materiálů (devíti pracovních sešitů a metodické příručky) a po vytvoření dvou nových a tří modernizovaných výukových prostředí přímo ve třídách vyučujícími zmíněného předmětu, kteří představí žákům projekt a jeho hlavní profilace na obory :

 • kuchařské a cukrářské práce
 • truhlářské práce
 • zahradnické práce,
 • údržbářské práce
 • pečovatelské a domácí práce

 

Seznámí je s  modernizovaným prostředím a novými metodami práce s využitím nových pracovních sešitů, s pomocí počítačů, internetu a interaktivní tabule.  Dále bude uskutečněna zahajovací konference Profese 2012 I. určená pro žáky, jejich rodiče, pedagogy školy a zástupce města Bruntál a zástupci medií. Toto časové zařazení bylo zvoleno vzhledem k možnosti představení produktů projektu (pracovních sešitů a pracovních učeben) cílové skupině a zvýšit tak atraktivitu a motivaci žáků k účasti na projektu. Na této aktivitě se bude podílet Realizační a Metodický tým společně s pedagogy působícími v pracovních skupinách.Tato aktivita proběhne v 06/2010 a předznamená pilotáž, která bude spuštěna 09/2010 počátkem nového školního roku.

Výstup klíčové aktivity:

 • zápis z průběhu konference,
 • prezenční listiny
 • videozáznam a fotodokumentace konference
 • zpětná vazba-dotazníkové šetření zhodnocení průběhu konference pro žáky a  pedagogy

4. Klíčová aktivita

Pilotní ověřování modernizované výuky předmětu Praktické práce dle nově vytvořených metodických materiálů - Aktivity učitelů vyučujících předmět praktické práce a metodických týmů

Tyto aktivity budou realizovat učitelé, vedoucí metodici a grafici vyučující předmět Praktické práce, kteří zároveň pracovali ve 4 pracovních skupinách a Metodickém týmu a spolupodíleli se na tvorbě nových metodických materiálů. Pedagogové budou s žáky pracovat v modernizovaném předmětu praktické práce, dle nově vytvořených pracovních sešitů. Výuka bude probíhat ve 3 inovovaných a 2 nově vytvořených pracovních prostředích v průběhu celého školního roku 2010/2011 tj. od 1.9. 2010 do 30.6. 2011. Tímto způsobem bude ověřena metodická kvalita (správnost,srozumitelnost, přiměřená obtížnost, grafická podoba apod.) vytvořených materiálů. Během pilotního ověřování budou probíhat pravidelné schůzky 4 pracovních skupin pedagogů vyučujících v ročnících, pro které tvořili pracovní sešity, pod vedením jejich vedoucího metodika. Skupiny si stanoví přesný harmonogram schůzek, na kterých bude prováděna průběžná evaluace pilotáže. Budou konzultovány připomínky jednotlivých pedagogů, metodiků a grafiků k možným změnám v metodických materiálech a k podobě pracovního prostředí. Tyto změny budou na pravidelných schůzkách Řídícího a Metodického týmu konzultovány a schváleny Hlavním metodikem a zapracovány do stávajících pracovních listů a tím bude pokud možno dosaženo jejich bezchybnosti. Manažer projektu na schůzkách kontroluje pilotáž a eliminuje a popřípadě řeší vyvstávající rizika. Finanční manažer kontroluje čerpání rozpočtu projektu. Na závěr této aktivity bude zhotovena finální verze pracovních sešitů a metodické příručky pro výuku  v dalším školním roce 09/2011-06/2012.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupy z pilotování metodických materiálů:

 • žáky vypracované pracovní sešity
 • evaluace pilotního ověření pedagogy - zpráva o evaluace
 • vypracovaný závazný časový harmonogram schůzek pracovních skupin
 • určených  k evaluaci a korekci metodických materiálů
 • vypracovaný závazný časový harmonogram schůzek Řídícího a Metodického týmu
 • záznamy o průběhu pilotního ověřování metodických materiálů- pracovních  sešitů a   metodické příručky pro učitele
 • zpětná vazba k metodice od žáků (dotazníky, rozhovory)
 • zpětná vazba k funkčnosti metodik od učitelů podílejících se na pilotáži (dotazník, řízené rozhovory)
 • ověřená přijatelnost, efektivita, atraktivita a uživatelská vstřícnost metodiky (dotazníky, fodokumentace, videozáznamy)
 • korigovaná verze pracovních sešitů pro žáky a metodické příručky pro učitele

5. Klíčová aktivita

Modernizovaná výuka předmětu Praktické práce na ZŠ Rýmařovská v Bruntále - Aktivity učitelů vyučujících předmět praktické práce

Tato aktivita bude realizována po dobu 10 měsíců od 1.9. 2011 do 30.6. 2012. Učitelé budou s žáky 1.- 9. ročníků každý týden pracovat s jedním pracovním listem ve stejně tématicky zaměřeném modernizovaném nebo nově vytvořeném pracovním prostředí. Tyto pracovní listy a prostředí budou koncipovány tak, aby žáky vedly, profilovaly do pěti vybraných pracovních profesí a zajistily tak jejich potřebné dovednosti a znalosti a upevnily jejich správné postoje k volbě učebního oboru a jeho dostudování.

Profesní zaměření modernizované výuky předmětu Praktické práce:

 • kuchařské a cukrářské práce
 • truhlářské práce
 • zahradnické práce,
 • údržbářské práce
 • pečovatelské a domácí práce

 

Z přibližně (migrace) 24 žáků vycházejících z 9. ročníků v roce 2012 se předpokládá 23 úspěšně přihlášených a přijatých žáků na střední školy výše zmíněného zaměření. Tito žáci budou motivováni k dokončení tohoto studia a následnému kladnému postoji k trvalému pracovnímu zařazení. Na této aktivitě se budou podílet členové Metodického týmu, pedagogové pracovních skupin, Hlavní metodik, všichni vyučující předmětu Praktické práce.  Na pravidelných schůzkách Metodického a Řídícího týmu bude probíhat průběžná evaluace výuky a kontrola čerpání prostředků projektu finančním manažerem, manažerem projektu. Budou kontrolována, eliminována a případně řešena rizika projektu.

V červnu 2012 proběhne konference Profese 2012 II. pro žáky, jejich rodiče, zástupce města a médií,  kde bude celý projekt zhodnocen.

Výstup klíčové aktivity:

 • třídní knihy
 • vyhotovené pracovní sešity 1.-9. ročníků
 • vypracovaný závazný časový harmonogram schůzek Metodického a Řídícího týmu
 • prezenční listina schůzek
 • přihlášky žáků 9. ročníků na střední školy
 • vyplněné hodnotící dotazníky žáky i jejich rodiči (žáci a rodiče budou
 • hodnotit obsah a přínos nových vzdělávacích metod a prostředků a budou
 • obsahovat sebehodnocení žáků)    
 • metodická příručka pro učitele
 • zápis z průběhu konference

6. Klíčová aktivita

Závěrečné ukončení a vyhodnocení projektu

 Závěrečná evaluace projektu bude spojovat vyhodnocení úspěšnosti a efektivity metodických materiálů a inovovaného výukového prostředí pro žáky jednotlivých ročníků a pro učitele. Oba vzdělávací bloky (pilotní i ověřený) budou zakončeny dotazníkovým šetřením, které poskytne zpětnou vazbu o práci s novými pracovními sešity, jejich kvalitě a spokojenosti žáků a to formou sebehodnocení. Spokojenost učitelů bude hodnocena pomocí řízených rozhovorů. V rámci Řídícího týmu bude na společném setkání vyhodnocena efektivita spolupráce Hlavního metodika a vedoucích metodiků z řad pedagogů vyučujících předmět praktické práce. Další část evaluace se bude týkat vyhodnocení práce pracovních skupin, které svou činnost zakončí pilotáží nově vytvořených metodických materiálů - pracovních sešitů a provedou vyhodnocení všech činností, které garantuje odborně i organizačně Hlavní metodik.

V oblasti modernizace výuky vyučovacího předmětu Praktické práce v poslední části projektu (10 měsíců) bude vyhodnoceno:

Výstup klíčové aktivity:

 • zda se podařilo pilotně ověřit metodické materiály a příručku k nim
 • jaká rizika nastala
 • jaká opatření byla uplatňována
 • průběh a výstupy konferencí Profese 2012 I. a II., dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a pedagogy.
 • závěrečná zpráva o ukončení a vyhodnocení projektu
 • soubor pracovních sešitů a metodická příručka pro učitele k předmětu Praktické práce určených pro žáky a učitele 1.- 9. ročníků na CD-ROM nosičích, vhodný k další bezplatné distribuci ostatním základním školám praktickým v ČR.
 • vyhodnocení uskutečněných dotazníkových šetření

I. konference k projektu

Závěrečná konference 06/2012

Odvysílala Česká televize

Profese 2012 - TV Reportáž

Články na MŠMT

Závěrečný leták

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 14 červen 2012, 2:00
Zajímavá prezentace projektu, děkujeme.
Vojtěch Gybas - 14 červen 2012, 2:24
Ještě to není hotovo, zatím jen zkušební rozpracovaná verze :-)
Vojtěch Gybas - 14 červen 2012, 6:39
Nyní aktualizováno...
Hana Pilařová - 14 červen 2012, 7:02
Dobrý den, je možné někde nahlédnout do vytvořených pracovních sešitů či je případně získat?
Vojtěch Gybas - 14 červen 2012, 7:10
Dobrý den, u pracovních listů nyní skončila 2. fáze evaluace a právě v těchto dnech jsou opět kompletovány. Jakmile bude vše řádně dokončeno, pracovní listy zde budou vloženy - komplet pro 1. - 9. ročník včetně metodické příručky, a budou ke stažení. Pokud bude kapacita souboru velká, určitě zde naleznete přinejmenším odkaz na jejich stažení z našich školních webových stránek. Jedná se o časové rozpětí cca 1 týden
Hana Pilařová - 14 červen 2012, 7:32
díky moc, budu se tedy těšit :)
Petr Koubek - 15 červen 2012, 8:58
Velmi pěkné, prospěšné!
Vojtěch Gybas - 20 červen 2012, 2:02
Pro: Hana Pilařová Veškeré materiály jsou již nyní připravené k uploudu, pouze řeším, jestli je umístím na naše webové stránky, nebo např. na uloz.to apod. Jakmile materiály umístím, dám Vám vědět. Zdravím Vás. V.G. 
Pohled byl zobrazen 956x od 30 květen 2014 do 29 září 2022