Standardy pro základní vzdělávání - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

od ICT ve výuce

"Jsou-li všichni odborníci zajedno, je na místě opatrnost." (Bertrand Russell)

Úvodní slovo

Informační a komunikační technologie mají přímý vztah k tomu, co dnes většinou nazýváme kompetencemi pro 21. století. Jejich bližší specifikací jsou klíčové kompetence, v nichž se schopnost práce s digitálními technologiemi všude ve vyspělém světě objevuje jako samostatná položka již minimálně 10 let. Nejnověji pak můžeme vysledovat prvky kompetencí pro 21. století v posledních koncepčních materiálech MŠMT, a sice ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2020, kde se hovoří o nutnosti propojit výuku ve škole s procesy probíhajícími mimo školu, o otevřenosti a prostupnosti vzdělávacího systému, o rovném přístupu ke vzdělávání. To vše včetně potřeby monitorování výukových výsledků a veřejné dostupnosti dat je do značné míry podmíněno využitím technologií.

Absolventi našich škol budou žít v prostředí do značné míry naplněném všudypřítomnými technologiemi. V prostředí, v němž bude schopnost je využívat mít zásadní vliv na úspěšné uplatnění se v životě. Najít odpověď na libovolnou otázku je dnes stále snadnější. Neztratit se v přívalu informací je naopak stále obtížnější. Proto dochází při stanovování hlavních směrů vývoje výukových cílů k posunu od dříve převládajících kognitivních složek poznání k nekognitivním (někdy nesprávně označovaným jako měkké).

Standardy, které se vám dostávají do ruky, vznikly jako upřesnění v RVP definovaných očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Očekávané výstupy bohužel od počátku vůbec neobsahují tu složku výuky oboru, která má právě na formování požadované funkční gramotnosti největší vliv, a tou je tematika obecně orientovaného algoritmického myšlení. Přestože si bez ní základy moderní výuky oboru ICT již nelze představit, ve standardech ji nenajdete. Nezbývá, než aby prostor pro ni byl hledán na úrovni ŠVP rozšířením výuky ICT nebo v rámci jiných oborů (např. v matematice). Jednoznačně se ukazuje, že revize RVP ZV v oblasti ICT je zcela nezbytná.

Tyto standardy tedy definují pouze doporučený obsah výuky ve stávajícím RVP ZV definovaných očekávaných výstupů oboru ICT, a to navíc na úrovni minimálních požadavků. V žádném případě nepokrývají aktuální potřebu komplexního popisu všech výukových cílů našeho základního školství, jejichž naplnění souvisí s ICT. Navzdory tomu je třeba, aby si všichni učitelé, kteří se výukou informatiky zabývají, byli existence závažných přesahů vědomi a pokoušeli se s nimi v mezích svých omezených možností výukové aktivity uvést do souladu. Je zřejmé, že v tomto úsilí nesmí zůstat sami.

(výňatek z úvodu dokumentu STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Informační a komunikační technologie, Pracovní verze z 31. 5. 2013)

Prezentace ke Standardům pro ZV - Informační a komunikační technologie

Informace k tvorbě Standardů pro základní vzdělávání

Info Standardy

Obecné informace ke standardům ZV

15,9KB | Úterý, 05 listopad 2013 | Detaily

ICT - Standardy ZV, pracovní verze k 31. 5. 2013

Standardy ICT 31/05/13

47,7KB | Úterý, 05 listopad 2013 | Detaily
ICT, standardy
Pohled byl zobrazen 4308x od 30 květen 2014 do 2 březen 2024