Čtenářská gramotnost - rozcestník

od Čtenářská gramotnost

Stránka je rozcestníkem aktuálních zdrojů a informací týkajících se rozvoje čtenářské gramotnosti dětí a žáků, zejména základních škol. Těm z pedagogických pracovníků škol (včetně vedoucích), kteří mají zájem se zlepšovat v rozvíjení gramotností dětí a žáků, umožní (1) dozvědět se o novinkách v oblasti konkrétní metodické podpory; (2) dozvědí se o produktech projektů na podporu učení žáků směřujícího k rozvoji gramotnosti; (3) kontaktovat odborný panel a zajistit si určitou míru participace na rozvoji tohoto projektu - například vyplněním jednoduchého osobního dotazníku nebo zasláním konkrétní oblasti rozvoje gramotností, s níž si neví rady. Budeme-li si vědět rady my, rádi pomůžeme.

Webovou stránku spravuje odborný panel pro čtenářskou gramotnost systémového projektu OP VVV s názvem PPUČ. Projekt se bude rozvíjet po dobu 60 měsíců, zahájen byl 1. 12. 2016, ukončen bude 30. 11. 2021.

Složení jádra odborného panelu:

Petr Koubek odborný garant ČG PPUČ petr.koubek@nuv.cz  
Hana Košťálová  členka odborného panelu ČG PPUČ     
Miloš Šlapal  člen odborného panelu ČG PPUČ     
Jana  Kropáčková  členka odborného panelu ČG PPUČ     
Irena Poláková členka odborného panelu    
Přidat do kolekce
autor: Leiter der Landesbibliothek Oberösterreich, licence CC-BY-SA, http://goo.gl/MSZZ1

Přijďte na vzdělávací a síťovací akci EDULabu na pajďáku! 

Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace (seminář PedF UK)

Přihlášení a informace zde.

"Jak už Právo před časem popsalo, zhruba třetina žáků druhého stupně neumí pořádně číst. Mají problém vůbec text vstřebat, natož pak porozumět jeho obsahu. Na těchto schopnostech jsou ale jakýkoli další rozvoj a poznání přímo závislé. „Učitel může nabídnout kratší a delší text, jindy připraví pomocné otázky, které využije jen ten, kdo potřebuje, někdy zase předloží sérii různě náročných textů a děti si je mohou postupně přibírat, jindy mohou rychlejší děti pracovat současně s více texty,“ popsala Košťálová. Děti by si měly vyzkoušet různé náročnosti a poznat, co jim jde. Slabší žák například nemusí přečíst celý text, měl by mít možnost číst vlastním tempem a vracet se na místa, kterým neporozuměl. Měl by zažít pocit úspěchu. „Hodně pomáhá podpora spolužáků, když se pracuje ve skupinách. Pokud jsou skupiny dobře utvořené a jsou v nich společně různě zdatné děti, užitek mají všichni. Ale je to opravdu těžké udělat, je to veliké umění,“ připustila Košťálová. Jenže učitelům pro rozvoj čtenářské gramotnosti chybí dostatečná podpora. Podle Košťálové ji potřebují, aby vůbec věděli, co všechno čtenářská gramotnost jako úplně nový obor zahrnuje… učitelé se novým metodám teprve učí, protože podle Košťálové nemají současné výzvy v učitelské praxi tradici a nejsou ani obsaženy v rámcových vzdělávacích programech. "

Jiří Mach. Školy mají knihovny, ale moc se nečte. Právo, 4. 3. 2017, s. 2, Zpravodajství. Dostupné z: https://goo.gl/IbrQ2q

"Semináře podobného rozsahu jsou většinou doménou velkých měst. V Litomyšli však není obdobná akce náhodou. „Pokračujeme v práci, kterou jsme začali před pár lety, kdy jsme pořádali odborné semináře. Navíc navazujeme na historickou pedagogickou činnost v Litomyšli,“ pronesl David Zandler, ředitel organizace Zámecké návrší, která byla hlavním pořadatelem. Připomněl tak fakt, že Litomyšl je studijním městem už několik staletí. Za zmínku stojí, že v současné době studují během roku na všech školách v Litomyšli zhruba dva tisíce studentů."

Z textu reflektujícího dva dny vzdělávání a inspirace (festival vzdělávání) s marketingovým názvem "Nakopněte svou školu", Petr Šilar, Zástupci škol z celé republiky přijeli na festival vzdělávání.  Svitavský deník, 21. 2. 2017.

"U čtení je známo, že kvantita dělá kvalitu. Dobrý čtenář u něj vytrvá, i když mu dělá porozumění náročnějšímu textu potíže. Výdrž získá tím, že má se čtením pozitivní zkušenost. Nepomůže mu, že číst musí nebo že mu někdo říká, jak mu to už za chvíli půjde. Potřebuje hodně pozitivních zkušeností. Ty získá tím, že čte příběhy, že zažije ponor do knihy. Stavu, do kterého se dostane, když se do knihy ponoří, se říká flow a navozuje pocit štěstí. Dítě si pocity štěstí se čtením ale spojuje už ve chvíli, kdy sedí u mámy na klíně a čtou si."

Hana Košťálová, Čtenářský deník má být komentář. Ne opsaná kniha. MF Dnes, 25. 1. 2017.

Rozhovor s Hanou Košťálovou je iniciací či redakční pozvánkou k mnohadílnému seriálu o čtenářské gramotnosti jako cíli školního vzdělávání, který Hana K. s týmem projektu Pomáháme školám k úspěchu připravila pro čtenáře MF Dnes. Seriál bude vycházet od 26. 1. 2017 denně. Hezké počtení!!

Definice čtenářské gramotnosti
Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Ve ČG se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná. Více se dozvíte v hesle Čtenářská gramotnost ve wiki na Metodickém portálu. Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z klíčových vzdělávacích cílů.

Zde si můžete přečíst aktuální Metodiku pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti ČŠI. Je jednou ze šesti metodik vyvinutých v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES)...

Významným zdrojem informací může být rozsáhlá komparativní studie téže provenience Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání. Monografii zhotovila pro ČŠI Univerzita Tomáše Bati (ČŠI, 2013). Součástí analýzy je mj. například posouzení míry pozornosti, kterou jednotlivé země OECD věnují podpoře rozvoje klíčových gramotností nebo vyhodnocení šetření názorů všech relevantních účastníků vzdělávání v ČR na možné způsoby realizace a potenciální přínosy a rizika externího sledování kvality ve vzdělávání.

Dne 25. 11. 2016 zveřejnila ČŠI tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. Tematická zpráva - rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016 je ke stažení a prostudování zde.

ČŠI na základě šetření doporučuje:

 • Věnovat zejména ve vyšších ročnících ZŠ zvýšenou pozornost studijně nezaměřeným žákům, neboť pozorované výsledky ukazují na zcela nedostatečně rozvinutou čtenářskou gramotnost, často i absenci základní čtenářské dovednosti.
 • Podporovat pedagogy ve využívání efektivních metod a strategií umožňujících rozvoj čtenářské gramotnosti a posilovat pozitivní vztah žáků ke čtenářství.
 • Vytvářet účinnou podporu pro rozvoj čtenářské gramotnosti u chlapců.
 • Cílit podporu pedagogům především v krajích s dlouhodobými nízkými výsledky ve čtenářské gramotnosti.

Zprostředkujeme Národní zprávu šetření PISA 2015. Šetření se hlouběji zabývalo tentokrát přírodovědnou gramotností. Text týkající se výsledků českých a moravských žáků v čtenářské gramotnosti začíná na stránce 27.

Zde je Národní zpráva k prostudování.

Závěry:

 • Kvalitnímu vzdělávání se daří tam, kde jsou pozitivní emoční sociální faktory motivace žáků, jako je radost, zvídavost, dobré pocity, radostné očekávání, a kde je cílená laskavá zpětná vazba, ocenění, pochvala, sdílení vzdělávacích úspěchů a kladné osobnostní vzory.
 • Ukázalo se, že čeští učitelé upřednostňují obsahovou znalost předmětů. Proto je potřeba se zaměřit na hledání a rozvíjení takových metodických a didaktických postupů v předmětech, které budou využívat nejen nabytých znalostí, vědomostí žáků, ale budou také rozvíjet jejich badatelské a experimentální dovednosti a schopnosti řešit problémy vycházející z reálných životních situací. 
 • Ve čtenářské gramotnosti je zhoršování výsledků žáků pozvolnější než v dalších sledovaných gramotnostech. 
 • Ve všech druzích českých škol se snižuje podíl žáků s velmi dobrými výsledky a zvyšuje se podíl žáků s nedostatečnými výsledky. 
 • Selektivita českého vzdělávacího systému přispívá k prohlubování rozdílů mezi žáky a mezi školami. 
 • Ovšem i navzdory nízkým vynaloženým nákladům na vzdělávání žáků a nižšímu dosaženému vzdělání jejich rodičů je výsledek českých žáků lepší, než by odpovídalo stavu v zemích OECD.

Doporučení:

 • Ke zlepšení školství vede dlouhodobá podpora učitelů:
 1. neustálý zájem o jejich práci
 2. zájem o potřeby učitelů
 3. systematizace jejich dalšího vzdělávání
 4. konstruktivní zpětná vazba
 5. důraz na jejich kvalitní práci. 
 • Je dále účelné a výhodné podporovat vznik a fungování neformálních oborových nebo předmětových skupin učitelů, které sdílejí zkušenosti jak při osobním kontaktu, tak i na sociálních sítích. 
 • Někteří čeští učitelé se už vyrovnali se ztrátou monopolu na informace a kladou důraz na to, aby naučili své žáky, jak je získávat, třídit a hodnotit.

Výzkum mladších školních žáků v oblasti čtenářské gramotnosti, který probíhá jednou za 5 let, zjišťuje oproti šetření PISA, jak jsou vzdělávací systémy úspěšné v tom, co je skutečně obsahem jejich státních kurikulárních dokumentů. Je řada faktorů, které ovlivňují to, že žáci desetiletí jsou v těchto šetřeních daleko úspěšnější než dětí patnáctiletých.

Důvody možná více poznáme jednak v našem projektu PPUČ, ale hlavně pohledem dovnitř, do našich škol, tříd; a i do stytému, který inkluduje žáky škol jen do věku jedenáct  let a dále je rozděluji podle jejich zdánlivých schopností... Dále se samozřejmě musí při diskusích o rozdílnosti výsledků to, že se dost zásaděn v sociálním nadhledu a obecné zralosti a sebevědomíliší žácidesetiletí od patnáctiletých, na nejž se zaměřují zmíněná šetření.

Zpráva PIRLS z roku 2011 je ke stažení a prostudování zde

Šetření PISA 2009 bylo poslední, které se zabývalo cíleně čtenářskou gramotností. Jeho hlavní a nejdůležitější sdělení obsahuje národní zpráva s trefným názvem "Umíme ještě číst?"

Zpráve je ke stažení a detailnímu prostudování zde.

V rámci této zprávy je přiblížen referenční rámec rozvoje ČG využívaný ve výzkumu PISA; tato operacionalizace definice je hlavním odborným zdrojem pro koncepci ČG (v základním vzdělávání), jak ji chápe odborný panel PPUČ a jak je široce akceptována ve vzdělávání v globálním rozměru; při respektu vůči kritice srovnávacích šetření výsledků učení žáků jako je PISA.

Připravili jsme další novou metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na čtenářskou gramotnost - Čtenářská gramotnost ve výuce. Čtenáři v ní najdou vymezení pojmu čtenářské gramotnosti a seznámí se s příklady dobré praxe. V publikaci je poprvé v celku publikována metoda či celoškolní strategie efektivní a dlouhodobé podpory rozvoje čtenářské gramotnostimají  s názvem "dílna čtení". Přílohou dokumentu je celá řada pracovních listů ověřených v partnerských ZŠ; jsou přímo využitelné ve výuce.
 
Metodickou příručku Čtenářská gramotnost ve výuce si můžete stáhnout ve formátu pdf; několik tištěných exemplářů bude k dispozici při jednáních odborného panelu ČG v projektu PPUČ.

Soubory ke stažení

Čtenářská gramotnost ve výuce

1,1MB | Úterý, 06 prosinec 2011 | Detaily

Gramotnosti ve vzdělávání.pdf

915,1KB | Pondělí, 20 prosinec 2010 | Detaily

Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet? (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.

Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci se čtenářskými dovednostmi (ZV) autorka Hana Košťálová

Anotace: Příspěvek přináší pohled na čtení a čtenářskou gramotnost, nabízí úvahu nad těmito pojmy, rozpracovává sadu základních čtenářských dovedností a poskytuje ukázku jedné z metody hodnocení čtení s porozuměním.

Čtenářská versus informační gramotnost. Podporují se nebo jsou ve sporu? (ZV) autor Zdeněk Jonák

Anotace: Článek se zabývá vztahem mezi čtenářskou a informační gramotností, vlivem ICT na jejich rozvoj a rozsahem a způsobem využití ICT v průběhu života jedince.

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Příspěvek se věnuje mezinárodnímu výzkumu čtenářské gramotnosti. Testováni byli patnáctiletí žáci všech typů škol. Výsledky českých žáků jsou tradičně mezinárodně podprůměrné.

Jak Honza chytře porazil draka (ZV) autor Zdeněk Sotolář

Anotace: Aktivita na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci pracují s výchozím textem, vyhledávají a analyzují, srovnávají a hodnotí. Opakují si znaky pohádek a všímají si jazykových prostředků (ironie). Je možné použít v kterémkoliv ročníku pro samostatnou nebo skupinovou práci.

Co přinesl začátek 17. století (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Na základě dvou odborných textů se žáci seznámí se situací v Čechách v první polovině 17. století, a utvoří si tak obrázek o všedním životě té doby. Při skupinové práci se pokusí textům – a tím i této době – co nejvíce porozumět.

Jak tomu bylo s papírem (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Celodenní téma Papír rozepsané do jednotlivých aktivit (včetně výroby papíru), doplněné pracovními listy z matematiky a českého jazyka, které vyplývají z textu o různých materiálech na psaní a o vynálezu papíru.

Blogové příspěvky autora Ondřeje Hausenblase v blogu Ireneus

Blogové příspěvky autorky Ludmily Kovaříkové na téma Čtení a vše s ním související

Blogové příspěvky autora Lukáše Bajera v blogu se zajímavým názvem "Vysvětlete mi to jako malému dítěti..."

Czech Longitudinal Study in EducationCloSE

 • výzkum výsledků učení žáků (s kategoriálním systémem mezinárodních šetření zaměřený na kontexty výsledků učení žáků v jejich životě a ve vzdělávání 

Projekt Abeceda

 • Projekt Čtenářská gramotnost vyvinul portál zdrojů ke čtenářské gramotnosti nejen ve školním vzdělávání z celého světa; projekt organizoval soutěž školních časopisů (navazoval na aktivitu stejného autorského týmu Freinet)

Projekt Místo pro život (WOSA) (metodické materiály pro učitele)

 • metodický portál obsahuje teoretické texty, autorské názory a ucelenou metodickou oporu pro výuku na prvním stupni ZŠ

Projekt Podpora poradců (KVIC Nový Jičín)

 • z řady velmi cenných výstupů projektu jmenujme Sborník pozoruhodných textů obsahující didakticky potentní texty pro učitele různých vyučovacích předmětů a návody, jak je využít k rozvíjení čtenářswké gramotnosti žáků nebo způsob podpory regionálních konzultantů pro čtenářskou gramotnost

Projekt Nové školy (čtenářské kluby, čtenářský tým)

 • metodika čtenářských klubů vyvinutá v projektu navazuje metodologicky na komplexní metody podpory gramotnosti u žáků; originálním přínosem tohoto projektu je využití čtenářakého klubu v sociálním kontextu jako podpůrné opatření pro učení se žáků z prostředí ohroženého sociálním vyloučením; čtenářské kluby byly pokusně ověřeny a byl připraven a akreditován kurz DVPP pro jejich organizátory

Mapy učebního pokroku (Scio)

 • SCIO v rámci projektu MUP vyvinulo on-line aplikaci pro hodnocení a sebehodnosení rozvoje ČG (nejen) ve škole

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

 • dlouhodpbé program yorzvoje učitelské profesionality 

Pomáháme školám k úspěchu

Začít spolu (Step by Step CZ)

Pohled byl zobrazen 10723x od 30 květen 2014 do 23 duben 2017