Čtenářská gramotnost - rozcestník

od Čtenářská gramotnost

Stránka je rozcestníkem aktuálních zdrojů a informací týkajících se rozvoje čtenářské gramotnosti dětí a žáků, zejména základních škol. Těm z pedagogických pracovníků škol (včetně vedoucích), kteří mají zájem se zlepšovat v rozvíjení gramotností dětí a žáků, umožní (1) dozvědět se o novinkách v oblasti konkrétní metodické podpory; (2) dozvědí se o produktech projektů na podporu učení žáků směřujícího k rozvoji gramotnosti; (3) kontaktovat odborný panel a zajistit si určitou míru participace na rozvoji tohoto projektu - například vyplněním jednoduchého osobního dotazníku nebo zasláním konkrétní oblasti rozvoje gramotností, s níž si neví rady. Budeme-li si vědět rady my, rádi pomůžeme.

Webovou stránku spravuje odborný panel pro čtenářskou gramotnost systémového projektu OP VVV s názvem PPUČ. Projekt se bude rozvíjet po dobu 60 měsíců, zahájen byl 1. 12. 2016, ukončen bude 30. 11. 2021.

Složení jádra odborného panelu:

Petr Koubek odborný garant ČG PPUČ petr.koubek@nuv.cz  
Hana Košťálová  členka odborného panelu ČG PPUČ     
Miloš Šlapal  člen odborného panelu ČG PPUČ     
Jana  Kropáčková  členka odborného panelu ČG PPUČ     

 

       
Přidat do kolekce
autor: Leiter der Landesbibliothek Oberösterreich, licence CC-BY-SA, http://goo.gl/MSZZ1

"U čtení je známo, že kvantita dělá kvalitu. Dobrý čtenář u něj vytrvá, i když mu dělá porozumění náročnějšímu textu potíže. Výdrž získá tím, že má se čtením pozitivní zkušenost. Nepomůže mu, že číst musí nebo že mu někdo říká, jak mu to už za chvíli půjde. Potřebuje hodně pozitivních zkušeností. Ty získá tím, že čte příběhy, že zažije ponor do knihy. Stavu, do kterého se dostane, když se do knihy ponoří, se říká flow a navozuje pocit štěstí. Dítě si pocity štěstí se čtením ale spojuje už ve chvíli, kdy sedí u mámy na klíně a čtou si."

Hana Košťálová, Čtenářský deník má být komentář. Ne opsaná kniha. MF Dnes, 25. 1. 2017

Rozhovor s Hanou Košťálovou je iniciací či redakční pozvánkou k mnohadílnému seriálu o čtenářské gramotnosti jako cíli školního vzdělávání, který Hana K. s týmem projektu Pomáháme školám k úspěchu připravila pro čtenáře MF Dnes. Seriál bude vycházet od 26. 1. 2017 denně. Hezké počtení!!

Definice čtenářské gramotnosti
Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech. Ve ČG se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná. Více se dozvíte v hesle Čtenářská gramotnost ve wiki na Metodickém portálu. Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z klíčových vzdělávacích cílů.

Zde si můžete přečíst aktuální Metodiku pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti ČŠI. Je jednou ze šesti metodik vyvinutých v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES)...

Významným zdrojem informací může být rozsáhlá komparativní studie téže provenience Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání. Monografii zhotovila pro ČŠI Univerzita Tomáše Bati (ČŠI, 2013). Součástí analýzy je mj. například posouzení míry pozornosti, kterou jednotlivé země OECD věnují podpoře rozvoje klíčových gramotností nebo vyhodnocení šetření názorů všech relevantních účastníků vzdělávání v ČR na možné způsoby realizace a potenciální přínosy a rizika externího sledování kvality ve vzdělávání.

Dne 25. 11. 2016 zveřejnila ČŠI tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016. Tematická zpráva - rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016 je ke stažení a prostudování zde.

Zprostředkujeme Národní zprávu šetření PISA 2015. Šetření se hlouběji zabývalo tentokrát přírodovědnou gramotností. Text týkající se výsledků českých a moravských žáků v čtenářské gramotnosti začíná na stránce 27.

Zde je Národní zpráva k prostudování.

Výzkum mladších školních žáků v oblasti čtenářské gramotnosti, který probíhá jednou za 5 let, zjišťuje oproti šetření PISA, jak jsou vzdělávací systémy úspěšné v tom, co je skutečně obsahem jejich státních kurikulárních dokumentů. Je řada faktorů, které ovlivňují to, že žáci desetiletí jsou v těchto šetřeních daleko úspěšnější než dětí patnáctiletých.

Důvody možná více poznáme jednak v našem projektu PPUČ, ale hlavně pohledem dovnitř, do našich škol, tříd; a i do stytému, který inkluduje žáky škol jen do věku jedenáct  let a dále je rozděluji podle jejich zdánlivých schopností... Dále se samozřejmě musí při diskusích o rozdílnosti výsledků to, že se dost zásaděn v sociálním nadhledu a obecné zralosti a sebevědomíliší žácidesetiletí od patnáctiletých, na nejž se zaměřují zmíněná šetření.

Zpráva PIRLS z roku 2011 je ke stažení a prostudování zde

Šetření PISA 2009 bylo poslední, které se zabývalo cíleně čtenářskou gramotností. Jeho hlavní a nejdůležitější sdělení obsahuje národní zpráva s trefným názvem "Umíme ještě číst?"

Zpráve je ke stažení a detailnímu prostudování zde.

V rámci této zprávy je přiblížen referenční rámec rozvoje ČG využívaný ve výzkumu PISA; tato operacionalizace definice je hlavním odborným zdrojem pro koncepci ČG (v základním vzdělávání), jak ji chápe odborný panel PPUČ a jak je široce akceptována ve vzdělávání v globálním rozměru; při respektu vůči kritice srovnávacích šetření výsledků učení žáků jako je PISA.

Připravili jsme další novou metodickou příručku, tentokrát zaměřenou na čtenářskou gramotnost - Čtenářská gramotnost ve výuce. Čtenáři v ní najdou vymezení pojmu čtenářské gramotnosti a seznámí se s příklady dobré praxe. V publikaci je poprvé v celku publikována metoda či celoškolní strategie efektivní a dlouhodobé podpory rozvoje čtenářské gramotnostimají  s názvem "dílna čtení". Přílohou dokumentu je celá řada pracovních listů ověřených v partnerských ZŠ; jsou přímo využitelné ve výuce.
 
Metodickou příručku Čtenářská gramotnost ve výuce si můžete stáhnout ve formátu pdf; několik tištěných exemplářů bude k dispozici při jednáních odborného panelu ČG v projektu PPUČ.

Soubory ke stažení

Čtenářská gramotnost ve výuce

1,1MB | Úterý, 06 prosinec 2011 | Detaily

Gramotnosti ve vzdělávání.pdf

915,1KB | Pondělí, 20 prosinec 2010 | Detaily

Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet? (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.

Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci se čtenářskými dovednostmi (ZV) autorka Hana Košťálová

Anotace: Příspěvek přináší pohled na čtení a čtenářskou gramotnost, nabízí úvahu nad těmito pojmy, rozpracovává sadu základních čtenářských dovedností a poskytuje ukázku jedné z metody hodnocení čtení s porozuměním.

Čtenářská versus informační gramotnost. Podporují se nebo jsou ve sporu? (ZV) autor Zdeněk Jonák

Anotace: Článek se zabývá vztahem mezi čtenářskou a informační gramotností, vlivem ICT na jejich rozvoj a rozsahem a způsobem využití ICT v průběhu života jedince.

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR (ZV) autorka Ivana Procházková

Anotace: Příspěvek se věnuje mezinárodnímu výzkumu čtenářské gramotnosti. Testováni byli patnáctiletí žáci všech typů škol. Výsledky českých žáků jsou tradičně mezinárodně podprůměrné.

Jak Honza chytře porazil draka (ZV) autor Zdeněk Sotolář

Anotace: Aktivita na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci pracují s výchozím textem, vyhledávají a analyzují, srovnávají a hodnotí. Opakují si znaky pohádek a všímají si jazykových prostředků (ironie). Je možné použít v kterémkoliv ročníku pro samostatnou nebo skupinovou práci.

Co přinesl začátek 17. století (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Na základě dvou odborných textů se žáci seznámí se situací v Čechách v první polovině 17. století, a utvoří si tak obrázek o všedním životě té doby. Při skupinové práci se pokusí textům – a tím i této době – co nejvíce porozumět.

Jak tomu bylo s papírem (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Anotace: Celodenní téma Papír rozepsané do jednotlivých aktivit (včetně výroby papíru), doplněné pracovními listy z matematiky a českého jazyka, které vyplývají z textu o různých materiálech na psaní a o vynálezu papíru.

Blogové příspěvky autora Ondřeje Hausenblase v blogu Ireneus

Blogové příspěvky autorky Ludmily Kovaříkové na téma Čtení a vše s ním související

Blogové příspěvky autora Lukáše Bajera v blogu se zajímavým názvem "Vysvětlete mi to jako malému dítěti..."

Czech Longitudinal Study in EducationCloSE

  • výzkum výsledků učení žáků (s kategoriálním systémem mezinárodních šetření zaměřený na kontexty výsledků učení žáků v jejich životě a ve vzdělávání 

Projekt Abeceda

  • Projekt Čtenářská gramotnost vyvinul portál zdrojů ke čtenářské gramotnosti nejen ve školním vzdělávání z celého světa; projekt organizoval soutěž školních časopisů (navazoval na aktivitu stejného autorského týmu Freinet)

Projekt Místo pro život (WOSA) (metodické materiály pro učitele)

  • metodický portál obsahuje teoretické texty, autorské názory a ucelenou metodickou oporu pro výuku na prvním stupni ZŠ

Projekt Podpora poradců (KVIC Nový Jičín)

  • z řady velmi cenných výstupů projektu jmenujme Sborník pozoruhodných textů obsahující didakticky potentní texty pro učitele různých vyučovacích předmětů a návody, jak je využít k rozvíjení čtenářswké gramotnosti žáků nebo způsob podpory regionálních konzultantů pro čtenářskou gramotnost

Projekt Nové školy (čtenářské kluby, čtenářský tým)

  • metodika čtenářských klubů vyvinutá v projektu navazuje metodologicky na komplexní metody podpory gramotnosti u žáků; originálním přínosem tohoto projektu je využití čtenářakého klubu v sociálním kontextu jako podpůrné opatření pro učení se žáků z prostředí ohroženého sociálním vyloučením; čtenářské kluby byly pokusně ověřeny a byl připraven a akreditován kurz DVPP pro jejich organizátory

Mapy učebního pokroku (Scio)

  • SCIO v rámci projektu MUP vyvinulo on-line aplikaci pro hodnocení a sebehodnosení rozvoje ČG (nejen) ve škole

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

  • dlouhodpbé program yorzvoje učitelské profesionality 

Pomáháme školám k úspěchu

Začít spolu (Step by Step CZ)

Pohled byl zobrazen 5808x od 30 květen 2014 do 19 únor 2017