Sbírka materiálů k výuce s tématem Karel IV.

od Karel IV.

V letošním roce 2015 a v blížícím se roce 2016 si připomeneme významná „kulatá“ výročí spjatá se „zlatým věkem českého středověku“. Představuje ji období vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského. Pro jeho státnické schopnosti, odpovědnou hospodářskou politiku a významný kulturní odkaz je Karel IV. považován českým národem za nejvýznamnější osobnost v české historii, bývá nazýván „Otcem vlasti“.

Karel IV.

K významným výročím české a evropské státnosti z doby Karla IV.

V letošním roce 2015 a v blížícím se roce 2016 si připomeneme významná „kulatá“ výročí spjatá se „zlatým věkem českého středověku“. Představuje ji období vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského. Pro jeho státnické schopnosti, odpovědnou hospodářskou politiku a významný kulturní odkaz je Karel IV. považován českým národem za nejvýznamnější osobnost v české historii, bývá nazýván „Otcem vlasti“.

Na Tři krále, dne 6. ledna 1355, před 660 lety, byl Karel IV. korunován železnou korunou lombardského (tj. v dnešním pohledu italského) krále v bazilice svatého Ambrože v Miláně. Ještě téhož roku, dne 5. dubna 1355, tedy rovněž před 660 lety, dosáhl Karel zenitu své politické kariéry. Byl korunován římským císařem v bazilice svatého Petra v Římě. Následně roku 1365, tedy právě před 650 lety, byl Karel IV. korunován také posledním takto potvrzeným burgundským králem (Burgundské – též Arelatské království na území dnešní jižní Francie).

Karel IV. se narodil jako nejstarší syn dědičky přemyslovského panovnického rodu Elišky a českého krále Jana Lucemburského dne 14. května 1316 v Praze. V roce 2016 tomu bude již od této události 700 let. Místo narození není dosud přesně známé. Vzhledem k tomu, že Pražský královský hrad byl tehdy ve velmi špatném stavu, uvádí se místo Karlova narození v některém z měšťanských domů na Starém Městě. Byl pokřtěn původně jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Po dětství v Čechách a výchově a studiích na francouzském královském dvoře se Karel vrátil do Českého království v říjnu 1333. Po udělení titulu markraběte moravského nastalo v českém státě neobvyklé lucemburské dvojvládí otce a syna. Od roku 1341 byl Karel potvrzen českým zemským sněmem nástupcem českého krále.  V červenci 1346, tedy v příštím roce před 670 lety, byl Karel zvolen římským králem. Tato korunovace se však uskutečnila až po smrti otce Jana Lucemburského (padl v bitvě u Kresčaku – francouzsky Crécy-en-Ponthieu dne 26. srpna 1346 jako spojenec francouzského krále Filipa VI. proti anglickému králi Eduardu III.) v Bonnu dne 26. listopadu 1346.

Korunovace na jedenáctého českého krále (jako Karel I., 1346 – 1378) se konala dne 2. září 1347. Pro tuto příležitost dal Karel vytvořit novou královskou korunu věnovanou svatému Václavu, patronu české země. Jedná se o svatováclavskou korunu – unikátní český korunovační klenot. V roce 1349 byl Karel potvrzen opět římským králem a slavnostně korunován dne 25. července v Cáchách (německy Aachen), v tradičním korunovačním městě římských králů. Karel byl posazen na stolec svého velkého předchůdce Karla Velikého. Následná císařská korunovace v Římě na Boží hod velikonoční dne 5. dubna 1355 byla vyvrcholením Karlovy politické kariéry. Dosáhl v té době nejvýznamnějšího titulu evropských panovníků. Stal se tak vládcem všech království Svaté říše římské (latinsky Sacrum Romanum Imperium). Zahrnovala tehdy Německé království, České království, Italské království, Burgundské království a stovky knížectví, vévodství, hrabství, svobodných říšských měst a jiných oblastí. Karel byl to první český král, který dosáhl tohoto postavení. Tímto ovlivnil nejen historii českých zemí, ale také celé střední Evropy. Město Praha se díky Karlově císařské moci stalo významným politickým střediskem a sídlem vzdělanosti a kultury. Zdejší stavební a kulturní památky z doby vlády Karla IV. se staly součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Karel IV. upravil vztah českého státu k říši Zlatou bulou Karla IV. v roce 1356. Mimo jiné v ní bylo uvedeno právo svobodné volby českého krále v případě vymření panovnického rodu. Tento říšský zákon byl v platnosti až do zániku Svaté říše římské v roce 1806. Karel IV. také založil novou státní instituci – země České koruny nadřazené českému králi i stavovské obci. V průběhu svého panovnictví vybudoval Karel IV. královský palác v Praze, založil Nové Město v Praze, zařídil pokračování prací na chrámu svatého Víta, nechal postavit Karlův most, hrad Karlštejn, založil řadu klášterů jako středisek vzdělanosti. Jeho zásluhou byla zřízena první univerzita ve střední Evropě. Významným činem v církevní oblasti bylo zřízení nezávislého pražského arcibiskupství. Karel IV. dovedl svým vladařským a diplomatickým uměním k prosperitě středověké hospodářství českých zemí. Podařilo se mu najít kompromis mezi panovnickou mocí a politickými nároky šlechty. Posílil tím centralizovanou monarchii.

Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného evropského středověku. Byl na svou dobu neobyčejně nadaný, odpovědný a vzdělaný vladař. Hovořil plynně pěti jazyky a dokonce sám vytvořil pozoruhodné literární dílo. Patřil mezi první velké intelektuály mezi středověkými panovníky. V návratu k myšlenkovým a kulturním kořenům doby Karla IV., které spolupůsobily při formování českého národa a tvorbě státního společenství, spatřujeme jednu z důležitých cest k překonávání ideové dezorientace současné doby. Proto jsme k uvedeným významným výročím, spjatým s osobností císaře a českého krále Karla IV., připravili digifolio shromažďující zdroje a materiály o době Karla IV. určené pro učitele dějepisu a společenských věd na základních a středních školách. V prvé řadě prezentujeme výběrový katalog vhodných, dostupných a převážně aktuálních zdrojů  doporučených pro potřeby vlastní školní praxe. V digifoliu budou seřazeny i všechny články průběžně publikované k osobě a době Karla IV. na metodickém portálu www.rvp.cz. Následně bude toto digifolio průběžně doplňováno dalšími články, příspěvky a zdroji ke jmenovaným výročím.

RNDr. Josef Herink

Výběrové zdroje- přehled

Výběrové zdroje- přehled.docx

46,6KB | Čtvrtek, 16 červenec 2015 | Detaily

Katalog zdrojů

Odborné monografie

BOBKOVÁ, Lenka, BARTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české IVa ( 1310 - 1402).Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 583 s; sv. 4. ISBN 80-7185-551-0.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1310 – 1378. Lucemburkové na českém trůně I. Vyd. 1. Praha: Libri, 1999. 288 s. ISBN 80-85983-73-7.

ČORNEJ, Petr. Historie českých zemí. 4. vyd. Praha: Fragment, 2009. 127 s. ISBN 978-80-253-0919-3.

FAJT, Jiří, ed. Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 679 s. ISBN 80-200-1399-7.

JEŽKOVÁ, Alena. Karel IV. Vyd. 1. Praha: Práh, 2005. [40] s. Největší Češi. ISBN 80-7252-127-6.

KALISTA, Zdeněk. Karel IV. a Itálie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. Edice Historica. 382 s. ISBN 80-7021-658-1.

KALISTA, Zdeněk. Karel IV. Jeho duchovní tvář. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1971. Edice Historica. 253 s. ISBN 33-325-71.

KAVKA, František. Čtyři ženy Karla IV.: královské sňatky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 189 s., [16] s. barev. obr. příl. Historická paměť; sv. 19. ISBN 80-7185-493-X.

KAVKA, František. Karel IV. a širší evropský kontext českých dějin. Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, [1997]. 59 s. Velcí Češi, velcí Evropané. ISBN 80-901281-1-4.

KAVKA, František. Život na dvoře Karla IV. Vyd. 1. [Praha]: Apeiron, [1993. 137 s. ISBN 80-900703-4-5.

KAVKA, František. Karel IV. Historie života velkého vladaře. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 361 s. Dotisk 1. Vyd. 2002. 368 s. ISBN 80-204-0753-7.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 – 1378). Země české koruny, rodová, říšská a evropská politika, I. díl (1355 – 1364). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 252 s. ISBN 80-7066-695-1.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 – 1378). Země české koruny, rodová, říšská a evropská politika, II. díl (1364 – 1378). Vyd. 1. Praha:  Karolinum, 1993. 292 s. ISBN 80-7066-760-5.

KAVKA, František. 5. 4. 1355. Korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské. Edice Dny, které tvořily české dějiny. Vyd. 1. Praha: Havran, 2002. 120 s. ISBN 80-86515-10-9.

NODL, Martin. Tři studie o době Karla IV. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 158 s. Historické myšlení; sv. 30. ISBN 80-7203-759-5.

NOVOTNÝ, Robert. Karel IV.: císař římský a král český. V Brně: CPress ve spolupráci s Národním archivem, 2012. 64 s. Muzeum v knize. ISBN 978-80-264-0040-0.

RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTONÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

SEIBT, Ferdinand. Karel IV.: císař v Evropě (1346-1378). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 524 s. Česká historie; sv. 5. ISBN 80-7106-265-0.

SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV. Život a dílo. Praha: Svoboda, 1980. 721 s. Členská knižnice. ISBN 25-067-80

STEJSKAL, Karel. Dějiny umění. Umění na dvoře Karla IV. Vyd. 2. V Praze: Knižní klub, 2003. 239 s. ISBN 80-242-0934-9.

Vlastní životopis / Karel IV. ; z lat. orig. přel. Rudolf Mertlík ; 5 orig. kombinovanými technikami vyzdobila Eva Hašková ; pozn. naps. Alexej Pludek. - Praha : Supraphon, 1985. - 60 s. - (Polyhymnia; sv. 38).

ŠUSTA, Josef. České dějiny II/3. Karel IV., otec a syn (1333-1346). Vyd. 1. Praha: Laichterovo nakladatelství, 1946

ŠUSTA, Josef. České dějiny II/4. Karel IV., za císařskou korunou (1346-1346). Vyd. 1. Praha: Laichterovo nakladatelství, 1948

 

Prameny a archivní materiály

PAZDEROVÁ, Alena, ed. Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech: 20. dubna - 21. května 2006, Národní archiv - Archivní areál Chodovec. Praha: Národní archiv, 2006. 97 s. ISBN 80-86712-36-2.

Prameny dějin českých. [Díl III] = Fontes rerum Bohemicarum. Tom III. V Praze: Nadání Františka Palackého, 1882. xxviii, 634 s. ( digitalizováno)

Státnické dílo / Karel IV. ; k vyd. připr. Marie Bláhová, Richard Mašek ; [předml. M. Bláhová ; překl. R. Mašek]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 312 s.; 21 cm. - Vyd.: Univerzita Karlova ISBN 80-246-0771-9

Knihy pro děti

VÁLKOVÁ, Veronika. Karel IV.: příběh českého krále: dobrodružné výpravy do minulosti. 1. vyd. Praha: Fragment, 2011. 163 s. ISBN 978-80-253-1203-2.

SEIFERTOVÁ, Lucie. Pohádka o králi Karlovi. Praha: Petr Prchal, 2012. 54 s. Dějiny pro nejmenší. ISBN 978-80-87003-32-9.

Krásná literatura

VAŇKOVÁ, Ludmila. Cval rytířských koní. 1. společné vyd. Praha: Šulc - Švarc, 2013. 541 s. ISBN 978-80-7244-355-0. ( románová kronika)

VAŇKOVÁ, Ludmila. Dotkni se nebe: Orel a lev VI. 2. vyd. Praha: Šulc a spol., 2005. 314 s., [2] s. obr. příl. ISBN 80-7244-164-7. ( šestidílná románová sága)

VAŇKOVÁ, Ludmila. Druhá císařovna. Vyd. 1. Praha: Šulc a spol., 1998. 354 s. ISBN 80-85636-84-0.

VAŇKOVÁ, Ludmila. Dvojí trůn: Orel a lev II. 3. vyd. Praha: Šulc a spol., 2005. 372 s. ISBN 80-7244-160-4. ( trilogie)

Dokumentární pořady České televize

Karel IV., Z Boží milosti král. Spiritualita Karla IV. a očekávání konce světa. Dokument ČT se soustřeďuje na duchovní rozměr života Karla IV. 52 min

Karel IV. král český a římský, Karel IV. císař římské říše a Karel IV. panovník a jeho dvůr. Pořady z cyklu Kronika česká. 20 minut

Portrét Karla IV., pořad z cyklu 72 jmen české historie. 12 minut

Kreslené filmy z cyklu Dějiny udatného českého národa. Jednotlivé díly jsou Mládí, Hvězdná kariéra a Stavitel. 3 minuty

Rozhlasové pořady

Dvoudílný pořad Českého rozhlasu pojednávající o Karlově císařské korunovaci. První díl začíná již ve 30. letech 14. století, kdy Karel spolu s otcem bojoval v Toskánsku a pokračuje popisem Karlovy cesty do Říma. Druhý díl se týká Karlova pobytu v Římě a korunovace v dubnu 1355. 30 min

Internetové stránky

Facebooková stránka Spolku Otec vlasti Karel IV., z.s. Zatím nabízí hlavně interaktivní mapu míst spojených s Karlem IV., nicméně je možné, že zde budou v průběhu roku přibývat další odkazy.

Stránky Muzea Karlova mostu s pracovními listy o mostu i Karlovi IV.

Aplikace pro tablety a mobilní telefony nabízející videopříběh o Praze a Karlovi IV. s  možností propojení s procházkou.

Pracovní listy, hry

Materiály k blokovému projektu o Karlovi IV., v rámci kterého žáci získávají poznatky o životě Karla IV. a jeho době, hledají informace v literatuře a pramenech, spolu s ostatními žáky hledají souvislosti. Součástí projektu jsou i kreativní aktivity (modelování sousoší, referát na konferenci).

Seznam obsáhlých pracovních a metodických listů s výběrem témat od nástupu Lucemburků na trůn po dědice Karla IV.. Určeno pro středoškolské studenty.

Vzdělaný král, žáci pracují s textem, na jehož základě pak luští jméno panovníka, poznávají různé historické reálie (stavební slohy) a nové pojmy (diplomat).

Karlův most , pracovní list o Karlově mostu, který může být spojen s prohlídkou Muzea Karlova mostu, případně projížďkou na lodi pod oblouky mostu. Je vytvořen pro učitele, kteří rádi se svými žáky opouštějí školní třídu a učí historii v terénu.

Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády Karla IV. Testovou i zábavnou formou si žáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Zajímavý pracovní list s různými typy úkolů.

Jednoduchý pracovní list vhodný pro mladší studenty.

Pracovní list doplněný o řešení a metodický list, vhodný pro ZŠ.

Karetní hra s fakty o vládě Karla IV.

Hra bingo s fakty o vládě Karla IV.

Powerpointové prezentace

Zakladatelská činnost, powerpointová prezentace o motivech a zakladatelské činnosti Karla IV. s bohatým obrazovým doprovodem.

Dějiny v obrazech, powerpointová prezentace s obrazy reflektujícími výjevy z doby Lucemburků s doplňujícími otázkami.

Stručná prezentace shrnující původ a vládu Karla IV.

Uživatelsky vstřícná prezentace vhodná pro mladší studenty.

Jednoduchá prezentace vhodná pro mladší studenty.

Studentská prezentace se základními informacemi o životě a vládě Karla IV.

Prezentace zaměřená na manželky a potomky Karla IV.

Prezentace zaměřená na okolnosti nástupu Lucemburků na český trůn.

Krátká a přehledná prezentace.

Přehledný a stručný materiál vhodný k výuce na interaktivní tabuli.

Muzea, galerie

Zde je možné objednat návštěvu interaktivní dílny Muzea hlavního města Prahy kde mohou děti prozkoumat život v Praze za vlády Karla IV:

Stránky hradu Karlštejn, kde je možné objednat prohlídku hradu nebo navštívit hrad virtuálně.

Výstava Karel IV. 2016 k 700. výročí narození Karla IV., kterou připravuje Praga Mystica s.r.o. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy pod záštitou hlavního města Prahy, se uskuteční v gotickém Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, kde se Karel IV. roku 1316 pravděpodobně narodil.

dějepis, karel IV.
Pohled byl zobrazen 24319x od 30 červen 2015 do 10 prosinec 2023