Digitální technologie napříč obory

Seriálu příspěvků se zabývá problematikou vlivu digitálních technologií na obsah a metody výuky z pohledu garantů kurikula všeobecného vzdělávání. Cílem této série je nastínit současné problémy, které souvisejí s difúzí digitálních technologií do různých oblastí lidských činností a s vlivem využívání digitálních technologií na vzdělávací obsah všeobecně vzdělávacích oborů. Naším záměrem je připravit půdu pro odbornou diskuzi napříč vzdělávacími obory na toto téma. Výsledkem této diskuze by měly být především návrhy na úpravy vzdělávacího obsahu v rámcových vzdělávacích programech.

Digitální technologie ve výuce a v jednotlivých předmětech

Pole Problému Někoho Jiného (PNJ) si vybaví asi každý, kdo četl Stopařova průvodce po galaxii[1]. V knize popsaný vynález vytváří kolem zvoleného předmětu pole, které způsobí, že tento předmět je pro člověka neviditelný, protože lidský mozek tento předmět považuje za problém někoho jiného. Vynález je založen na přirozeném lidském sklonu nevidět nic, co člověk nechce, neočekává, nebo neumí vysvětlit. Je-li předmět v poli PNJ, člověk ho neuvidí, když se na něj dívá přímo, pokud přesně neví, o co jde. Jediná šance v takovém případě je zahlédnout předmět koutkem oka. Potud tedy literární fikce Douglase Adamse.

Na podobnost PNJ s reálnou situací, kdy před učitelem stojí (digitální) technologie, trefně upozornili v roce 2004 autoři modelu modelu TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge)[2] Punya Mishra a Matthew J. Koehler spolu s dalšími kolegy z Michiganské státní univerzity v jedné ze svých prací zabývajících se problémem integrace technologií do výuky[3]. Od té doby se situace změnila. Digitální technologie se stále viditelněji stávají součástí našich životů a ve vzdělávání už můžeme, když se soustředíme, identifikovat PNJ v jiných oblastech, než je využití technologií na podporu výuky a učení žáků.

Digitální technologie vstupují do vzdělávání nejen jako nástroje (potenciálně) podporující učení a výuku – tj. dají se dobře a pěkně využít ve výuce na podporu učení žáků. Postupně se staly aktuálním problémem všech, kteří se ve vzdělávání pohybují, prostě proto, že tak významně ovlivňují svět, ve kterém žijeme. Úkolem tedy je aktivně se zapojit do řešení tohoto problému, abychom se ve vzdělávání nemuseli spoléhat jen na to, co nám někdo řekne nebo co zahlédneme koutkem oka.

 


[1] Přesněji tedy třetí díl této pětidílné trilogie Douglase Adamse nazvaný ŽIVOT, VESMÍR A VŮBEC http://www.databazeknih.cz/knihy/stoparuv-pruvodce-galaxii-zivot-vesmir-a-vubec-3998. V originálu jde o „The Somebody Else’s Problem (SEP) field“.

[2] Více například ve wiki Metodického portálu rvp.cz: TPCK, model integrace technologií do výuky, http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/T/TPCK,_model_integrace_technologi%C3%AD_do_v%C3%BDuky

[3] Koehler, M.J., Mishra, P., Hershey, K., & Peruski, L. (2004). With a little help from your students: A new model for faculty development and online course design. Journal of Technology and Teacher Education 12(1), 25-55. Dostupné z: http://www.punyamishra.com/publications/journal_articles/koehler_mishra_JTATE04.pdf

 

Články

Český jazyk a literatura

ICT a ČJ

Příspěvek češtináře k vytvoření počítačové gramotnosti žáků

Klíčová slova - náměty pro práci se žáky

Cizí jazyk

Role digitálních technologií ve výuce cizích jazyků – didaktický prostředek

Role digitálních technologií ve výuce cizích jazyků – vzdělávací obsah

Videokonference s neznámou třídou ve výuce angličtiny

Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce prostřednictvím mezinárodní spolupráce

Thinglink aneb Deutsche Städte interaktivně ve výuce němčiny

Padlet aneb Hobbys und Sport ve výuce němčiny

Tvoříme si e-knihu

Matematika a její aplikace

Matematika v galeriích II

Člověk a jeho svět

Zuby na draka

Fyzika

Vzdělávací obor Fyzika a digitální technologie

Využití senzoru GPS

Těžiště České republiky

Dějepis

Využití ICT ve výuce dějepisu

Zeměpis

Výuka místního regionu v zeměpisu ZŠ pomocí informačních technologií

Výchova k občanství

Digitální technologie ve výuce společenských věd

Online životopis - LinkedIn

Internetová peněženka

Přírodopis a chemie

Digitální technologie v didaktice přírodních věd

Zvuky kolem nás

Kolik a čeho vlastně kupujeme?

Hudební výchova

Využití ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách

Výtvarná výchova

Jak se proměňuje obsah výtvarné výchovy v důsledku uplatnění nových médií a jak je možné využívat informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce VV

LMP

Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením v ICT I

Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením v ICT II

Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením v ICT III

Předškolní vzdělávání

Informační technologie v mateřské škole - úvod

Informační technologie v MŠ ano či ne? U nás ne.

Interaktivní tabule v MŠ – ano či ne? Za MŠ Křešice – ano.

Využití interaktivní tabule v MŠ – ano či ne? Promyšleně a přiměřeně ano.

 

Pohled byl zobrazen 1991x od 4 duben 2016 do 27 listopad 2022