Matematická gramotnost

od PPUČ Matematická gramotnost

  Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání

>> více o projektu

Přidat do kolekce

Motto

„Žádné lidské bádání nelze nazvat vědou, jestliže není opřeno o matematický důkaz.“

Leonardo da Vinci (1452 – 1519), italský renesanční malíř, sochař, matematik, přírodovědec, vynálezce, konstruktér, autor portrétu Mona Lisa a zároveň mnoha skic a náčrtů, podle kterých byly konstruovány vynálezy v 19. a 20. století.

„Skutečným jádrem matematiky jsou problémy a jejich řešení.“

Paul R. Halmos (1916-2006), americký matematik, významný přínos v oblastech teorie pravděpodobnosti, statistiky, funkcionální analýzy, ergodické teorie, teorie míry a matematické logiky.

Mohlo by vás zajímat

6. 11. 2018

Hry a matematika na 1. stupni základní školy

Publikace autorky Evy Krejčové je určena především učitelům, ale inspiraci z ní mohou čerpat i vychovatelé školních družin, vedoucí zájmových klubů nebo rodiče. Jedná se o sbírku didaktických her a jejich variant.

>> pokračování

23. 10. 2018

Geometrické klamy

Optický klam, jinak nazývaný také optická iluze, je nesprávné vnímání reality. Mozek interpretuje obrázek jinak, než jak je skutečně zobrazen. Na obrázku vidíme něco, co na něm zobrazeno není. Většina optických klamů je postavena na matení lidského mozku barvou nebo tvarem. Velká skupina klamů je založena na chybném vnímání perspektivy nebo prostorového vnímání.

>> pokračování

12. 10. 2018

Formativní hodnocení nejen v matematice

Jednou ze složek matematické gramotnosti, kterou je třeba rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi je: „potřeba opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a důvěra ve vlastní schopnosti.“ K dosažení výše uvedeného přispívá formativní hodnocení, které podporuje učení.

>> pokračování

24. 9. 2018

Matematická tajemství ukrytá ve středověkých nápisech

Středověkými stavbami či sochami se to u nás v Čechách jenom hemží. Málokdo ale ví, že mnohé z nich ukrývají matematické tajemství, které nedokáže rozluštit jen tak někdo. Takzvaný chronogram je obvykle latinský nápis (ale nemusí to být podmínkou), jehož číselný součet všech písmen, která jsou symbolem římských číslic, dává datum, které se vztahuje k osobě, věci nebo události, o níž se nápis zmiňuje.

>> pokračování

30. 8. 2018

Tangramové úlohy

Tangram je znám jako nejstarší hlavolam pocházející ze staré Číny. Volně dostupné jsou obrázky zvířat, věcí a geometrických tvarů, které se dají sestavit z jeho jednotlivých částí. Hlavolam poslouží nejen jako hra, ale může být zdrojem inspirace pro tvoření úloh nejen do hodin matematiky.

>> pokračování

16. 8. 2018

Nechte se inspirovat! Procvičujte s žáky matematiku pomocí Google Maps.

Zajímavá aktivita, která jistě žáky nadchne, se nazývá Maths Maps. Žáci brouzdají po mapě mezi určenými stanovišti, kde plní jednotlivé úkoly, které rozvíjí matematickou gramotnost. Měří například velikosti budov, objemy bazénů nebo unikají přes střechy před špiónem a zjišťují délku skoků.

 >> pokračování

10. 8. 2018

Co Čech, to muzikant. Co muzikant, to matematik!

Matematická gramotnost v hudební nauce.

>> pokračování

30. 7. 2018

Řeč mimozemšťanů

Předkládaná aktivita pro hodinu matematiky je zaměřená na rozvoj matematické gramotnosti s cílem vést žáky k řešení problémů ve skupině a v argumentaci při sdílení řešení. Mladší žáci budou pracovat metodou pokus-omyl, objeví jednoduché zákonitosti a ověří jejich platnost. Zároveň je vhodná i pro starší žáky, kteří využijí vlastní zkušenost, úsudek a dříve osvojené matematické dovednosti.

>> příloha zde 

21. 6. 2018

Yohaku: číselné čtverce jinak 

Japonský výraz Yohaku lze přeložit jako „prázdné okénko“. Na vyplňování prázdných okének podle určitých pravidel je založena uváděná aktivita.
Při jejím využití ve výuce je u žáků rozvíjena dovednost zvolit vhodný matematický aparát pro řešení problému (včetně metody pokus-omyl), dovednost obměnit nebo vytvořit matematickou úlohu, schopnost slovně vyjádřit proces řešení problému, schopnost obhájit vlastní postup a respektovat jiný, který také vede ke správnému řešení.

>> příloha zde

3. 5. 2018

Jak na nepravidelné tvary – určování obsahu 

Obvykle učíme žáky vypočítat obvod nebo obsah mnohoúhelníků. Mnoho objektů kolem nás, ale nemá tvar, který bychom mohli vyjádřit pomocí jednoduchých geometrických tvarů nebo jejich sjednocením.
Předkládaná aktivita učí žáky určovat obsah a obvod nepravidelných tvarů odhadem za pomoci čtvercové sítě. Využití jemné sítě není pouze zpestřením výuky, ale i ukázkou využití matematických dovedností ve skutečném životě.

>> pokračování

12. 4. 2018

Šifrování ve výuce

Rekreační šifrování je široká oblast, která využívá logické myšlení a všeobecné znalosti z rozmanitých oborů lidské činnosti. Proto může být velmi přirozeně zapojeno do výuky prakticky každého předmětu na základní škole. Mgr. Karel Pazourek, Ph.D. představil šifrování ve výuce účastníkům 3. minikonference odborného panelu pro matematickou gramotnost 5. dubna 2018 v Pardubicích.

>> příloha zde 

29. 3.2018

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost je publikace, kterou vydala Jednota českých matematiků a fyziků v Praze, v roce 2013. Poskytuje odpovědi na otázky: „Jak by měl učitel při předškolním vzdělávání a v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy postupovat?“, „Jaké konkrétní metody práce a jaké didaktické pomůcky volit?“ a „Jak zařadit do výuky práci s didaktickými pomůckami a se stavebnicemi, aby bylo dosaženo rozvoje matematické gramotnosti?“ 58 jednoduchých aktivit může inspirovat učitele v tom, jak rozvíjet představy dětí a žáků v oblastech kvantita, prostor a tvar i jak rozvíjet některé složky matematické gramotnosti. 

>> publikaci ke stažení najedete zde

5. 3. 2018 

Pattern Blocks
Pattern Blocks je manipulativní sada, která vznikla v šedesátých letech v USA jako multifunkční pomůcka pro různé oblasti matematiky (aritmetika, algebra, geometrie, pravděpodobnost). Díky volbě „základních“ útvarů můžeme u žáků rozvíjet kreativitu např. skládáním pravidelných dvanáctiúhelníků.

>> pokračování

20. 2. 2018

Úlohy pro 1. stupeň
Česká školní inspekce na podzim zveřejnila publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS 2015. Je určena především učitelům prvního stupně ZŠ. Obsahuje nejen přehled různých typů úloh s řešením a s přehledem úspěšnosti českých žáků v mezinárodním srovnání, ale především jednotlivé bloky úloh, které lze využít přímo ve výuce.

>> publikace i jednotlivé úlohy jsou ke stažení zde

17. 1. 2018

Tajuplné magické čtverce
Matematika je nudná! Kolikrát jste od svých žáků slyšeli tuto větu? Učitelé neustále vyhledávají různé aktivity, kterými by podnítili zájem žáků o matematiku a ukázali jim její rozmanitost a krásu. Matematické hádanky jako jsou například magické čtverce, přitahují zájem žáků i dospělých po tisíce let. Ukazují, jak rozličné kultury v průběhu historie přisuzovaly číslům tajuplné vlastnosti.

>> pokračování

3. 1. 2018

Matematika před domem: KOLAM
Ženy v jižní Indii kreslí časně ráno před svými domy různé vzory rýžovou moukou poté, co pokropily podlahu vodou, aby mouka dobře přilnula. Tyto vzory se nazývají KOLAM a jde o promyšlená znamení pro uvítání hostů (třeba i pro bohyni hojnosti).

>> pokračování

>> pokračování

Připojené soubory Přílohy 11
Co Čech to muzikant - co muzikant to matematik.pdf (297,1K) - Stáhnout
Jak na nepravidelné tvary – určování obsahu.pdf (243,9K) - Stáhnout
Kolam.pdf (714,5K) - Stáhnout
Magické čtverce.pdf (704,5K) - Stáhnout
Matematická tajemství ukrytá ve středověkých nápisech.pdf (1,1M) - Stáhnout
Pattern Blocks.pdf (490,4K) - Stáhnout
Procvičujte s žáky matematiku pomocí Google Maps.pdf (453,5K) - Stáhnout
Řeč mimozemšťanů.pdf (368K) - Stáhnout
Šifrování ve výuce.pdf (199,9K) - Stáhnout
Tangramové úlohy.pdf (283,2K) - Stáhnout
Yohaku - číselné čtverce jinak.pdf (249,3K) - Stáhnout

Mohlo by vás zajímat 2017

14. 12. 2017

Triky s kalendářem
V seminářích Matematika pro život II (lektoři E. Fuchs a E. Zelendová, organizátor NIDV) byly v roce 2017 učitelům základních a středních škol předkládány různé aktivity, které byly připraveny přímo do výuky. Mezi nimi byl i pracovní list Triky s kalendářem, ve kterém byla použita metoda Concept Cartoons.

>> pokračování

7. 12. 2017

Atlas geometrie: Geometrie krásná a užitečná
Nejen učitele geometrie by mohla zajímat kniha Atlas geometrie s podtitulem Geometrie krásná a užitečná, kterou vydalo nakladatelství Academia v Praze v roce 2013. Atlas geometrie je určen široké veřejnosti a mohl by být dobrým pomocníkem učitelů, kteří chtějí svým žákům geometrii přiblížit a zpestřit.

>> pokračování 

9. 11. 2017

Rozvoj matematické gramotnosti napříč předměty na 1. a 2. stupni základní školy
Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let pořádaná SUMA JČMF v Litomyšli ve dnech 19. a 21. 10. 2017 byla příležitostí zamyslet se nad příležitostmi, které nabízejí další vzdělávací obory pro rozvoj matematické gramotnosti a zároveň upozornit na úskalí, která mohou být s využíváním matematického aparátu v jiných oborech spojena. Prezentaci pro vyučující 1. stupně připravila H. Havlínová (NÚV, Praha). Stejným tématem se ve své prezentaci pro vyučující 2. stupně zabývala E. Zelendová (NÚV, Praha). V přiložených prezentacích se mimo jiné dozvíte, jaké podmínky by měla splňovat úloha vhodně rozvíjející matematickou gramotnost.

>> příloha - matematická gramotnost - 1. stupeň
>> příloha - matematická gramotnost - 2. stupeň

2. 11. 2017

Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let
V Litomyšli se ve dnech 19. - 21. 10. 2017 uskutečnila konference, která se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Při zahájení zazněly přednášky Pangea jako jedna z matematických soutěží (M. Kaslová, PedF UK Praha), Projekt Close – osvojení vybraného učiva z matematiky mezi 6. a 9. ročníkem ZŠ (M. Chvál, PedF UK Praha), Projekt Podpora práce učitelů – matematická gramotnost napříč předměty (J. Holec, NÚV Praha) a Maturita a jednotné přijímací zkoušky – výsledky (J. Zíka, CERMAT Praha). 
Celý páteční den probíhaly po úžasném vystoupení Matematika jako pedagogický problém F. Kuřiny (PedF UHK) dílny a prezentace. Pro ilustraci v příloze naleznete prezentaci F. Roubíčka (ZŠ sv. Voršily v Praze a MÚ AV ČR) z jeho dílny Klub MLHA – matematicko-logické herní aktivity.
V sobotu na závěr konference účastníci vyslechli tři plenární přednášky: Vzdělávání a současná školská matematika a jak dál? Poradí nám Komenský? (J. Kubát, JČMF Praha), Identifikace nadaných žáků ve výzkumech a v realitě (Š. Portešová, FSS MU Brno) a Co jsme se dozvěděli od učitelů matematiky (E. Fuchs, PřF MU Brno; E. Zelendová, NÚV Praha).
Neměli jste možnost se konference zúčastnit? Nebuďte smutní, organizátoři připravují sborník všech vystoupení, který bude k dispozici na stránkách SUMA JČMF.

>> příloha - Klub MLHA – matematicko-logické herní aktivity  

28. 9. 2017

Sebehodnocení by mělo být pravidelnou součástí činnosti žáků, při kterém reflektují své vlastní učení s ohledem na stanovené cíle a hledají cesty jak se dále zlepšovat. Lorraine M. Baron ve svém příspěvku „Jak formativní hodnocení funguje ve třídě“  popisuje strategie pro podporu formativního hodnocení u žáků ve věku 8 – 12 let jako např. řízenou diskuzi a poskytování zpětné vazby. Uvádí, že žáci potřebují předem daná kritéria, podle kterých by mohli posoudit svou vlastní práci a práci spolužáků především při skupinové práci, která se tak stává efektivnější.

>> pokračování

26. 9. 2017

Matematická a finanční gramotnost jsou vzájemně propojené nádoby. Předpokladem pro budování finanční gramotnosti je rozvinutá čtenářská a matematická gramotnost a rozvíjení finanční gramotnosti lze vhodně propojit s rozvíjení gramotnosti matematické s důrazem na společné prvky, ke kterým patří: práce s autentickými materiály (tabulky, grafy, letáky), zaměření na osvojování strategií pro život, řešení úloh z běžného života a problémových úloh, využívání informačních a komunikačních technologií. Školy mohou využít nabídky různých organizací zabývajících se rozvíjením finanční gramotnosti žáků. Jedním z nich je Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy.

 >> pokračování

19. 9. 2017

Je matematika věda nebo řemeslo je název článku pana profesora Františka Kuřiny, který byl zveřejněn v prvním čísle roku 2016 časopisu Jednoty českých matematiků a fyziků Učitel matematiky. Jako „ochutnávku“ uveďme zajímavé myšlenky z části Matematika a školská matematika.

>> pokračování

Připojené soubory Přílohy 8
Atlas geometrie.pdf (230,1K) - Stáhnout
Finanční vzdělávání ČSOB pro školy.pdf (293,2K) - Stáhnout
Je matematika věda nebo řemeslo - Kuřina.pdf (287,6K) - Stáhnout
Litomyšl 2017 - Klub Mlha.pdf (4M) - Stáhnout
Litomyšl 2017 - MG 1stupeň.pdf (1,5M) - Stáhnout
Litomyšl 2017 - MG 2stupeň.pdf (1,6M) - Stáhnout
Sebehodnocení podle Mathematics teacher.pdf (138,2K) - Stáhnout
Triky s kalendářem.pdf (568,6K) - Stáhnout

Metodická podpora rozvoje matematické gramotnosti na školách

Oddíl obsahuje publikace v oblasti matematické gramotnosti, které vznikly v rámci aktivit Výzkumného ústavu pedagogického, později v Národním ústavu pro vzdělávání. Publikace se orinetují na rozvoj žákovských dovedností, kterým říkáme "matematická gramotnost".

 

Gramotnosti ve vzdělávání

Srozumitelně napsaná příručka pro učitele a širokou veřejnost zaměřená nejen na matematickou gramotnost, ale také na čtenářskou gramotnost, přírodovědnou gramotnost, ICT gramotnost a finanční gramotnost.

Ke stažení zde.

 

Matematická gramotnost ve výuce

Příručka pro učitele obsahující kromě vymezení matematické gramotnosti také metodická doporučení k jejímu rozvoji a několik uvolněných úloh z mezinárodních šetření.

Ke stažení zde.

Příprava na školní matematiku

V roce vznikly tři minimetodiky, z nichž jedna se zaměřovala na rozvoj matematické gramotnosti dětí předškolního věku.

Ke stažení zde.

Metodika pro hodnocení rozvoje matematické gramotnosti

Nově vytvořená metodika pro hodnocení rozvoje matematické gramotnosti je jednou ze šesti metodik zacílených v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES).

Ke stažení zde.

Články z Metodického portálu RVP.CZ

 • Využití periodické soustavy prvků v hodinách matematiky, fyziky a přírodopisu

  Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti žáků zároveň s rozvojem a posílením mezipředmětových vztahů mezi přírodovědnými předměty a matematikou.

 • Stavíme mosty 1, Stavíme mosty 2

  Články popisují projekt uskutečněný v rámci projektových dnů na ZŠ Dr. Edvarda Beneše, který je zároveň součástí mezinárodního eTwinningového projektu Staviame mosty – Stavíme mosty, na kterém spolupracují i žáci ze ZŠ a MŠ Drietoma.

 • Výuka matematiky v jazykově a kulturně heterogenních třídách

  Proces začleňování zvyšujícího počtu žáků-cizinců na českých školách s sebou nese spoustu problémů – jazykových, obsahových i kulturních. Příliv migrantů do vyspělejších částí světa staví vzdělávací instituce před řadu výzev, a to včetně problémů s tím, jak nově příchozí školou povinné děti a mládež integrovat do místních škol.

 • Kolik a čeho vlastně kupuje

  Text je příspěvkem do seriálu Digitální technologie ve výuce přírodních věd.

Weby na podporu MG

 • Metodický portál RVP.CZ: http://rvp.cz/

  Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Cílovou skupinou, jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou především praktikující ředitelé a učitelé škol.

 • Realisticky.cz: http://realisticky.cz/

  Na stránkách Realisticky.cz jsou zveřejněny čtyři učebnice: Matematika ZŠ, Matematika SŠ, Fyzika ZŠ a Fyzik SŠ. Učebnice jsou připraveny pro tzv. realistickou pedagogiku a jsou využívány v tzv. proaktivních hodinách (oba uvedené pojmy jsou na stránkách podrobně objasněny). Pro každou hodinu jsou připraveny dva texty. Lekce jsou učební texty pro učitele, které popisují, jak přesně autor textu v hodině postupuje, např. co píše na tabuli a co počítají žáci samostatně. Popis je doplněn různými poznámkami pro pedagogy i žáky. Součástí textů je i řada obrázků a grafů. Příklady jsou určeny žákům pro jejich samostatnou práci v duchu realistické pedagogiky. Řešení úloh je součástí jednotlivých lekcí.

 • Klokan: http://matematickyklokan.net/

  Stránky, které se vztahují k české části mezinárodní soutěž Matematický klokan.  Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií, pro žáky střední školy jsou určeny kategorie Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník). Na stránkách jsou od roku 2004 každoročně zveřejňovány sborníky soutěže. Tento zdroj velmi zajímavých úloh pro žáky je pedagogické veřejnosti málo známý.  Přitom lze velmi snadno se sdílenými texty pracovat, připravit si materiál pro žáky individuálně podle obtížnosti. Úlohy jsou často propojeny s reálným životem, graficky jsou výborně zpracované, výsledky úloh jsou uvedeny.

 • PraSe: http://mks.mff.cuni.cz/

  Na stránkách jsou sdílena zadání 35 ročníků Matematického korespondenčního semináře, který je organizován studenty MFF UK Praha. Zadání úloh i jejich řešení jsou výborně graficky zpracovány. Zajímavá formulace úloh (např. z prostředí magických příběhů) zvyšuje motivaci žáků pro jejich řešení. Obtížnost úloh je vysoká, proto je vhodné využít je ve výuce pro individuální práci s bystrými či nadanými žáky.
 • Matematická olympiáda: http://mo.webcentrum.muni.cz/

  Zadání a řešení úloh z jednotlivých ročníků matematické olympiády jsou perfektně graficky zpracovány. Je vhodné je využít pro samostatnou práci mimořádně nadaných žáků.

 • Zábavná matematika: http://tady.cz/zabavna.matematika

  Sdílené texty jsou rozděleny do následujících témat: Matematická kouzla, Aritmetické hry, Algebra hrou, Táčky u geometrie, Číselné rébusy, Zajímavosti šachové, Číselné soustavy a Zábavně o všeličem. V každém tématu je uvedeno zadání řady zajímavých, netradičních úloh. U každé úlohy je uveden postup řešení. Grafické zpracování je jednoduché, matematické zápisy odpovídají staršímu typu editoru, obrázky mají dobrou úroveň. Zdroje uvedeny nejsou. Sdílené texty lze ve výuce využít.

 • Skvělé nápady pro výuku matematiky: http://greatmathsteachingideas.com

  Blog anglického učitele matematiky přináší v sekci Pedagogika zajímavé náměty do výuky. Řadu z nich lze využít po drobných úpravách i při výuce matematiky na SŠ, řešení úloh však nejsou uvedena.

 • IXL Math: http://ixl.com/math/

  Stránky zaměřené na výuku matematiky realizované kalifornskou technologickou společností předkládají ucelený projekt pro výuku matematiky od předškolního vzdělávání až po poslední ročník střední školy.

 • Matematický blog: http://donsteward.blogspot.cz/

  Blog anglického učitele matematiky, který svou práci popisuje takto: „Mým zájmem jsou efektivní úlohy pro výuku matematiky žáků od 10 do 18 let. Shromažďuji a ověřuji nápady mnoha lidí již řadu let a mohu tuto práci dělat právě díky těmto lidem.“ Ve svých týdenních příspěvcích přináší nové a nové pracovní listy pro žáky výše uvedené věkové kategorie. Náměty pro úlohy jsou čerpány velmi často ve světě kolem nás.

Náš tým

Václav Bendl
garant matematické gramotnosti (2. stupeň ZŠ)
e-mail: vaclav.bendl@nuv.cz 

Hana Havlínová
garantka matematické gramotnosti (primární vzdělávání)
e-mail: hana.havlinova@nuv.cz 

Hana Lišková
garantka matematické gramotnosti (předškolní vzdělávání)
e-mail: liskova@vospspgs.cz 

Vymezení matematické gramotnosti

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal.

Připojené soubory Přílohy 2
Vymezení_Matematické_Gramotnosti_učitel.pdf (588,5K) - Stáhnout
Vymezení_Matematické_gramotnosti.pdf (405,5K) - Stáhnout

MG v uzlových bodech

Připojené soubory Přílohy 1
OVU matematická gramotnost.pdf (733K) - Stáhnout

Inspirativní projekty rozvíjení MG

 • Společnost učitelů matematiky (SUMA) pro JČMF

  Základní informace a odkazy na stránky projektů, na kterých se podílela SUMA JČMF: Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP, Matematika pro všechny, Manipulativní činnosti (MŠ a ZŠ), Lektorky MŠ a Matematika v médiích.

 • Česká školní inspekce

  Na stránkách ČŠI se můžete seznámit s výsledky mezinárodních šetření i s metodickou podporou pro rozovoj matematické gramotnosti. Inspiraci naleznete v pravém menu úvodní stránky v položkách PISA, TIMMS a Využití výsledků výzkumu.  Doporučujeme: Úlohy pro rozvoj dovedností (2014), Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti (2012), Analyticko metodické publikace vycházející z šetření TIMSS 2007 (2013), Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základného vzdělávání (2013).

 • Nevšední matematika všedního dne

  Výstupem projektu, který realizovalo Gymnázium Jana Palacha v Mělníku, je online učebnice matematiky a cvičebnice pro testování a domácí přípravu v aplikaci moodle pro druhý stupeň základních škol a pro nižší gymnázia. Prostřednictvím učebnice projekt motivuje žáky, aby matematiku používali nejen při hodinách ve škole, ale aby ji byli schopni aplikovat i v běžném životě, na všedních situacích.

 • Znalostní databáze projektu SRP (NIDV)
  Ve znamostní databázi SRP vznikla sekce koncepčních projektů. Databáze v přehledné formě osbahuje informace o všech projektech, které jsou realizovány v rámci výzev pro podporu inkluzivního vzdělávání, budování kapacit pro rozvoj škol, rozvoj klíčových kompetencí a gramotnosti. Sekce bude nadále aktualizována.
Pohled byl zobrazen 5587x od 17 květen 2017 do 12 listopad 2018