Informace o řešení úkolu AJ

Upřednostněny práce na vzniku metodické podpory pro učitele českého jazyka a ČZJ

21. 12. 2017

Zveřejnění koncepce metodické podpory učitelů AJ žáků se sluchovým postižením včetně překladu do ČZJ.

1. 12. 2017

Pracovní setkání spolupracovníků v užším pracovním týmu s cílem formulovat finální podobu koncepce metodické podpory učitelů AJ vyučujících žáky se sluchovým postižením.

20. 10. 2017

Pracovní setkání pracovníků NÚV a ASNEP s učiteli, akademickými pracovníky, se zástupci odborné veřejnosti nad návrhem koncepce výuky anglického jazyka u žáků se sluchovým postižením.

Březen, duben 2017

Metodická podpora pedagogů při výuce předmětů Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace; natáčení virtuální hospitace vyučovací hodiny na Střední škole, základní škole a mateřská škole pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, Vyšší odborné škole, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Štefánikova 549 dokumentující výuku předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace. Uveřejnění virtuální hospitace na metodickém portálu www.rvp.cz

Prosinec 2016

Návrh koncepce a postupu tvorby metodik pro výuku jazyků u žáků se sluchovým postižením včetně harmonogramu řešení, personálního a finančního zajištění.

Listopad 2016

Dotazník zjišťující potřebu metodické podpory ve výuce předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace u žáků se SP a při práci s dětmi se SP. Zadáno ČŠI, data z šetření počátkem března 2017, z běžných škol v květnu 2017.

27. 6. 2017

Pracovní setkání odborné veřejnosti s pracovníky NÚV  na téma Tvorba metodických materiálu pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením, NIDV Praha.  Pozvaní byli pracovníci MŠMT, ředitelé základních škol vzdělávajících žáky se SP, pedagogové vysokých škol, asociace a sdružení ve vzdělávání žáků se SP, pracovníci NÚV.

Květen 2016

Zahájení tvorby metodických materiálů Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením dostupných na Metodickém portálu RVP.cz, v další etapě doplněny texty Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením autorů Souralová, Langer.

Metodický materiál autorů doc. J. Langera a doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12102 s částí Vzdělávání sluchově postižených ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Metodický materiál autorky doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12374

Pohled byl zobrazen 830x od 12 červen 2017 do 5 červen 2023