Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Přidat do kolekce

Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně jsou běžně zařazeni do tříd.

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení nejvhodnějších metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností aj. Výchovný poradce koordinuje tvorbu PLPP, stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i samotným žákem. Vyhodnocení PLPP realizuje se všemi nezbytnými aktéry výchovný poradce.

V případě rozhodnutí ŠPZ je sestaven IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje znevýhodnění žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel rovněž s rodiči žáka. Práce na sestavení  IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ a dokončeny nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování  IVP a může také obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka předá informace o zahájení podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele, který je zaznamená do školní matriky.

Využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření spočívá v úpravě očekávaných výstupů z ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) na základě doporučení ŠPZ  Minimální doporučená úroveň je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, na základě doporučení školského poradenského zařízení bude rozpracována pro konkrétního žáka v jeho IVP.

Při procesu vzdělávání není žák vystavován úkolům, které vzhledem k znevýhodnění nemůže přiměřeně řešit a podávat výkony odpovídající jeho studijním předpokladům. Učitel bude klást důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podat lepší výkon.

Při hodnocení těchto žáků se vychází z doporučení a zásad, vždy s velkou mírou tolerance.

Specifikace případných prováděných podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními potřebami:

Jako podpůrná opatření jsou v případě potřeby ve škole využívána na základě doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory:

a) v oblasti metod výuky:

 • respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
 • metody a formy práce, které umožňují častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
 • důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
 • respektování pracovního tempa žáka a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

b) v oblasti organizace výuky:

 • střídání forem práce a činností během výuky (v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka)
 • u mladších žáků využívání skupinové výuky
 • postupný přechod k systému kooperativní výuky

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče (reedukace u žáků se SPU, logopedická péče u žáků s vadami řeči)

d) poskytování pedagogické intervence

d) organizační a obecná ustanovení

 • spolupráce se školní psycholožkou
 • spolupráce se školským poradenským zařízením
 • kontaktování a doporučení na odborná pracoviště (klinický logoped, Dys centrum, aj.)
 • spolupráce s rodiči
 • otevřenost školy rodičům (konzultační hodiny, dny otevřených dveří, aj.)

Struktura ŠVP pro základní vzdělávání

Charakteristika školy

Charakteristika ŠVP

Zaměření školy

Zabezpečení výuky žáku se speciálními vzdělávacími potřebami

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Pohled byl zobrazen 555x od 25 srpen 2017 do 20 listopad 2017