Koncepce výuky českého znakového jazyka

od Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Text je přeložen do ČZJ. V případě potřeby klikněte na zabarvený odstavec s titulkem Překlad do ČZJ. Podrobnější návod najdete v Jak pracovat s textem a překlady do ČZJ.

Jak pracovat s textem a překlady do ČZJ?

Koncepce výuky českého znakového jazyka

Tento dokument byl zpracován na základě setkání učitelů žáků se sluchovým postižením, odborníků na problematiku vzdělávání těchto žáků, zástupců Národního ústavu pro vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se uskutečnila ve dnech 27. 5. 2017 a 23. 6. 2017. Na setkání byla diskutována otázka podoby metodické podpory – výstupu kmenového úkolu NÚV – zaměřené na výuku předmětu český znakový jazyk. Výsledkem jednání je shoda na obsahovém a koncepčním řešení metodického materiálu pro výuku předmětu český znakový jazyk.

Stručná charakteristika metodického materiálu / metodické podpory:

V současné době není výuka českého znakového jazyka exaktně zakotvena v rámcových vzdělávacích programech. Řešení tohoto tématu je jedním z námětů pro případné revize rámcových vzdělávacích programů, které byly ze strany NÚV zahájeny.

Podle zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob je český znakový jazyk (ČZJ) pro neslyšící děti/žáky a děti/žáky se sluchovým postižením (dále jen SP) základním komunikačním prostředkem a mají právo jej používat ve vzdělávání. Abychom mohli maximalizovat výsledky jejich vzdělávání v jazykových předmětech (český jazyk, anglický jazyk) i dalších naukových oblastech, je nutné, aby ovládli český znakový jazyk na co nejvyšší úrovni. Ne všechny školy zařazují do učebního plánu školního vzdělávacího programu (ŠVP) vyučovací předmět ČZJ. 

Kromě toho je mnohdy vyučován pedagogy/lektory, kteří nemají lingvistické ani lingvodidaktické vzdělání se zaměřením na strukturu a fungování ČZJ. Jako další se jeví problém obsahové stránky předmětu, která je často zcela nedostačující. Neexistuje metodika, metodická podpora ani spolupráce na koncepci či obsahu předmětu. V praxi se setkáváme s velmi odlišnými přístupy k výuce tohoto předmětu.

Cílem vzdělávání v předmětu ČZJ je zdokonalování žákova projevu v ČZJ, jeho schopnosti porozumět, a to i složitějším tématům a textům, poznat strukturu a fungování ČZJ, uvědomovat si rozdílnosti mezi jazyky znakovými a mluvenými, a to do té míry, aby bylo možné žáky vyučovat jazyky většinové společnosti (český jazyk a anglický jazyk) kontrastivně, tj. na základě odlišných struktur vyučovaných jazyků. Skrze poznávání jazyka také zvědomovat u žáků identitu neslyšícího člověka, kulturu a literaturu společenství neslyšících. Včasné osvojení si znakového jazyka je základem k učení se jazyků dalších (resp. jazyků většinové společnosti, jejich psané formy) a dále základem k osvojení si klíčových kompetencí pro uplatnění se ve společnosti. Bez znalosti a schopnosti funkčně komunikovat ve znakovém jazyce není možné neslyšící žáky a žáky s těžkou sluchovou vadou vzdělávat tzv. bilingválním přístupem.

Neslyšící žáci a žáci s těžší sluchovou vadou, kteří si začínají osvojovat ČZJ až v průběhu docházky na základní školu (nebo dokonce až na střední škole), mají velký nedostatek např. znakové zásoby, některé struktury znakového jazyka si již plně nikdy neosvojí, mají sníženou schopnost produktivních i percepčních dovedností v ČZJ. Takoví žáci pak potřebují další individuální podporu a speciální přístup, a co více, jsou do svého budoucího života velmi znevýhodněni.

Materiál nabídne metodickou podporu pro oblast ČZJ a jazykové komunikace, zejména neslyšícím pedagogům a pedagogům (resp. uživatelům znakového jazyka), kteří působí na školách vzdělávajících neslyšící žáky, pro které je ČZJ mateřským jazykem (děti neslyšících rodičů), a žáky s těžším sluchovým postižením, kteří si tento jazyk začínají osvojovat s nástupem do mateřských škol a kteří ČZJ preferují za účelem přímé komunikace. Pro obě skupiny bude metodika výuky jazyka odpovídat metodice výuky mateřského jazyka, protože žáci budou moci stavět na předchozí znalosti ČZJ, kterou si osvojili v raném dětství.

Za specifickou skupinu považujeme skupinu žáků, kteří se začali vzdělávat tzv. orální metodou a ČZJ se začali učit s nástupem do základní školy nebo později, v průběhu školní docházky. Ti se budou ČZJ učit jako cizí jazyk a metodika výuky tomu bude přizpůsobena.

Podporujeme zavedení předmětu ČZJ i do škol hlavního vzdělávacího proudu, do kterých jsou integrováni žáci se sluchovým postižením. Považujeme také za důležité, aby byl ČZJ zaveden i do škol pro žáky se sluchovým postižením, které si zvolily mluvený český jazyk jako hlavní komunikační prostředek i jako prostředek výuky. Zařazení ČZJ jako Dalšího cizího jazyka je předmětem jednání v rámci revizí rámcových vzdělávacích programů, které jsou ze strany NÚV navrhovány.

Ať už budou žáci v dospívání nebo dospělosti komunikovat s různou mírou úspěšnosti v jazyce většinové společnosti (tj. mluvené češtině), znalost ČZJ bude stále sehrávat důležitou roli v jejich životě (pro děti/žáky z neslyšících rodin poznávání jazykové a kulturní identity svých rodičů; pro všechny děti/žáky se sluchovou vadou možnost alternativní komunikace v případě zhoršení ztráty sluchu, nefunkčnosti kochleárního implantátu, nepředvídatelného průběhu diagnózy, špatné počáteční diagnostiky rozsahu sluchové vady apod.)

Materiál nabídne metodickou příručku pedagogům – rodilým mluvčím ČZJ, kteří by rádi učili svůj mateřský jazyk, ale nemají k výkonu této pozice dostačující vzdělání. Shrne teoretické poznatky o struktuře a fungování ČZJ a možnosti výuky předmětu ČZJ, lingvodidaktická a pedagogická doporučení.

Výstupem projektu budou:

A. elektronická publikace: metodický materiál Výuka českého znakového jazyka u neslyšících dětí/žáků a dětí/žáků se sluchovou vadou (východiska, postupy, metodická doporučení);

B. elektronická publikace: metodická příručka Příručka pro pedagogy – rodilé mluvčí ČZJ;

C. on-line pracovní videa spojená s on-line pracovními listy Inspirativní náměty pro učitele českého znakového jazyka neslyšících dětí/žáků a dětí/žáků se sluchovou vadou;

D. metodická podpora pedagogům Lektorský kurz pro pedagogy (Český znakový jazyk jako primární jazyk pro české neslyšící; Jazyk o jazyku pro neslyšící děti/žáky a děti/žáky se sluchovou vadou – postup poznání teorie českého znakového jazyka).

A. Metodický materiál Výuka českého znakového jazyka u neslyšících dětí a dětí se sluchovou vadou (východiska, postupy, metodická doporučení)

Technické řešení: elektronická publikace přístupná on-line na portálu spravovaném NÚV; otevřený systém aktualizací; metodický materiál bude zpracován ve dvou jazycích – v ČJ a ČZJ

Autorský tým: Na sestavení video částí / textových částí publikace se budou podílet akademičtí pracovníci FF UK z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících; lektoři s dlouholetou zkušeností s výukou českého znakového jazyka z Pevnosti – českého centra znakového jazyka, z. ú., a jejich partnerských organizací; neslyšící pedagogičtí pracovníci i pedagogové – uživatelé ČZJ s dlouholetou praxí na školách pro žáky se SP; pedagogové se zkušeností s bilingválním a bikulturním přístupem ke vzdělávání neslyšících dětí/žáků a dětí/žáků se SP.

Obsah:

Teoretická východiska (v návaznosti a propojení na úvodní kapitoly metodiky pro český jazyk vznikající v rámci úkolu NÚV):

 • platná česká legislativa a vzdělávání dětí/žáků se SP;
 • současné lingvistické a psycholingvistické poznatky – včasné osvojování prvního jazyka;
 • zapojení rodilých mluvčích do procesu rané péče, včasné nastartování osvojování přístupného jazyka neslyšícím a těžce sluchově postiženým dětem;
 • bikulturní a bilingvální vzdělávání neslyšících dětí/žáků a dětí/žáků s těžší sluchovou vadou;
 • vytváření bilingválního a bikulturního prostředí v praxi; pocit bezpečí; týmová spolupráce v dvojjazyčném prostředí; prevence konfliktů, které vznikají nedorozuměním v komunikačně náročném dvojjazyčném prostředí; pravidla komunikace; prevence kulturních konfliktů;
 • zapojení rodilých i nerodilých uživatelů ČZJ do procesu jazykového vzdělávání (praktická doporučení); metodické vedení;
 • organizace jazykového vzdělávání dětí/žáků se SP z hlediska dosažené úrovně znalosti jazyka (v souvislosti s vytvářením referenčních popisů jazykových úrovní pro ČZJ;
 • způsoby a možnosti testování jazykové úrovně neslyšících žáků a žáků se sluchovou vadou (v návaznosti na tvorbu referenčních popisů pro český znakový jazyk);
 • soupis učebnic, metodických materiálů, internetových zdrojů a videí ve znakovém jazyce (včetně jejich anotací) vhodných pro výuku ČZJ (výhody a nevýhody materiálů).

Lingvistika znakového jazyka a lingvodidaktika:

 • struktura a fungování znakových jazyků, shody a odlišnosti s mluvenými jazyky;
 • ak hodnotit úroveň jazykových kompetencí dítěte v ČZJ před vstupem do ZŠ (seznámit se s úrovní jazykových kompetencí, které by měly děti ovládat po skončení mateřské školy; jde o výchozí bod pro tvorbu materiálů pro výuku ČZJ na základní škole);
 • možnosti rozvíjení jazykových kompetencí v ČZJ v MŠ, příklady aktivit, které napomáhají jazykovému rozvoji u nejmenších dětí;
 • jak zacházet s metajazykem a poznatky předat vhodným způsobem dětem;
 • praktické dovednosti v užívání znakového jazyka: rozvoj percepčních a produkčních dovedností a také schopnosti interakce (možné přístupy k rozvoji těchto 3 hlavních kompetencí) – příklady aktivit pro rozvoj těchto dovedností (na 1. a 2 stupni ZŠ);
 • jak učit gramatiku, rozšiřovat zásobu znaků, jak začlenit komunikační výchovu, příklady aktivit pro rozvoj těchto dovedností – na 1. stupni ZŠ (pouze za využití ČZJ) a na 2. stupni ZŠ (komparativně, na základě srovnání s ČJ);
 • jak pracovat s regionálními variantami znaků;
 • stratifikace ČZJ – slušná, méně slušná a neslušná vyjádření; vhodnost užití prostředků; formální a neformální komunikace – jak předávat dětem/žákům;
 • kulturní odlišnosti (ne/vhodné chování ve společnosti neslyšících; ne/vhodné chování ve společnosti slyšících – negativní kulturní transfer) – jak a kdy předávat dětem/žákům;
 • kulturní odkaz, sběr dat a informací o komunitě neslyšících / o významných osobnostech – jak a kdy předávat dětem/žákům;
 • literární dědictví: příběhy, básně, písně v českém znakovém jazyce (percepce, produkce), umělecký projev v českém znakovém jazyce – jak a kdy předávat dětem/žákům;
 • metodika vytváření videí v ČZJ (materiálů pro studium žáků nahrazujících poznámky, které si žáci nemohou během výuky dělat) – technická, formální a obsahová stránka

Výše uvedená témata je nutné chápat jako základ pro přibližný obsahový koncept publikace. Podrobný obsah metodiky bude rozpracován na základě diskuze a shody přizvaných osob ke spolupráci (zejména neslyšících pedagogů nebo lektorů ČZJ). Protože se bude jednat o vůbec první zpracování metodiky pro předmět ČZJ v ČR, setkání s přizvanými osobami budou probíhat v průběhu celého prvního roku. Bude probíhat sběr materiálu, a to jak z domácích, tak zahraničních zkušeností.

B. Elektronická publikace; metodická příručka Příručka pro učitele – rodilé mluvčí ČZJ

Technické řešení: internetová příručka na portálu spravovaném NÚV; otevřený systém aktualizací; metodický materiál bude zpracován ve dvou jazycích – v ČJ a ČZJ

Autorský tým: akademičtí pracovníci FF UK z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících a Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu (ÚJOP); lektoři s dlouholetou zkušeností s výukou ČZJ z organizace Pevnost – českého centra znakového jazyka, z. ú., a jejich partnerských organizací

Obsah: Příručka bude pomocným materiálem všem lektorům a lektorkám, kteří absolvují kurz lektorských dovedností pro neslyšící pedagogy nebo lektory, kteří chtějí učit „svůj“ jazyk – ČZJ.

Příručka bude obsahovat tato témata:

 • pomoc neslyšícím lektorům/učitelům s orientací v problematice výuky ČZJ;
 • příprava lekce/hodiny // fáze lekce/hodiny // metody;
 • příprava výukového materiálu;
 • práce s jazykovým konceptem předmětu v psané formě ČJ;
 • ukázka možnosti frontální metody ve vyučování a dalších typů učení (kooperativní, projektové aj.), skupinové i samostatné práce a různých druhů aktivit, aby výuka byla „živá“, pestrá a hravá a pro děti/žáky přínosná;
 • motivační aktivity, hry a soutěže;
 • seznámení se s různými formami hodnocení žáků;
 • výuka v heterogenní skupině žáků / v homogenní skupině žáků; přiblížit možnosti řešení problémů ve skupině;
 • budování bezpečné atmosféry v rámci heterogenní skupiny žáků (otevřenost, vstřícnost, pocit bezpečí, zábava);
 • upozornění, jak pracovat s chybami žáků;
 • předpoklady, osobnost lektora, vnitřní motivace;

Pilotáž příručky pro učitele – mluvčí ČZJ:

Příručka bude spuštěna při lektorském kurzu nanečisto. Cílem je zjistit, zda je materiál zpracován srozumitelnou formou porozumění obsahu. Případné nedostatky budou odstraněny.

C. On-line pracovní videa spojená s on-line pracovními listy Inspirativní náměty pro učitele českého znakového jazyka neslyšících dětí/žáků a dětí/žáků se sluchovou vadou

Technické řešení: internetová příručka na portálu spravovaném NÚV; otevřený systém aktualizací; metodický materiál bude zpracován ve dvou jazycích – v českém a ČZJ

Autorský tým: Na sestavení tohoto materiálu se budou podílet akademičtí pracovníci FF UK z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících; lektoři s dlouholetou praxí s výukou ČZJ z Pevnosti – české centrum znakového jazyka, z. ú.; neslyšící pedagogičtí pracovníci i pedagogové – uživatelé ČZJ s dlouholetou praxí na školách pro žáky se SP; pedagogové se zkušeností s bilingválním a bikulturním přístupem ke vzdělávání neslyšících dětí/žáků a dětí/žáků se SP.

Obsah: Vytvoření sady pracovních listů – videozáznamy/texty v psané ČJ, včetně dalších procvičovacích aktivit k danému tématu, motivačních aktivit, her a soutěží aj.

Pilotáž pracovních listů: Pracovní videa a listy budou pilotovány na základních školách pro SP

– na prvním a druhém stupni. Metodické listy budou pilotovány neslyšícími pedagogy, uživateli znakového jazyka, vyškolenými v rámci Lektorského kurzu pro pedagogy.

D. Kurz Lektorský kurz pro pedagogy (Český znakový jazyk jako primární jazyk pro české neslyšící; Jazyk o jazyku pro neslyšící děti/žáky a děti/žáky se sluchovou vadou – postupy poznání teorie českého znakového jazyka)

Technické řešení / realizace: prezenční kurz; počet kurzů 10 (rozsah jednoho kurzu 4 hodiny)

Lektorský tým: odborníci (uživatelé ČZJ) na výuku ČZJ, rodilí mluvčí znakového jazyka a odborníci na problematiku jazykového vzdělávání neslyšících dětí/žáků a děti/žáků se sluchovou vadou

Obsah kurzu: Pedagogové se v rámci lektorského kurzu podrobně seznámí s výstupy metodických materiálů pro výuku ČZJ. Dále budou vyškoleni jak v teoretických znalostech, tak praktických otázkách výuky předmětu ČZJ. Budou seznámeni s tím, jak pracovat s pracovními videi/listy. Osvojí si práci s dotazníkem vytvořeným za účelem získávání kvalitní zpětné vazby z vyučování založeného na základě pracovních videí/listů.

Počet frekventantů kurzu není omezen.

Metodická podpora je připravována v rámci kmenového úkolu NÚV Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání. Jednotlivé části (A, B, C, D) jsou samostatnými moduly, které budou realizovány s ohledem na finanční zajištění úkolu v průběhu několika následujících let.

Zadavatel úkolu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Řešitelka úkolu: Mgr. Renata Votavová

Garant úkolu: Mgr. Petr Vysuček (viceprezident ASNEP)

Zpracovala: Bc. Marie Basovníková (lektorka ČZJ, učitelka českého jazyka žáků se sluchovým postižením)

Odborné konzultace: PhDr. Anna Cíchová Hronová, Bc. Zuzana Hájková, Mgr. Radka Nováková

Pohled byl zobrazen 2793x od 30 říjen 2017 do 18 duben 2024