Koncepce výuky českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – český jazyk jako druhý jazyk

od Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Text je přeložen do ČZJ. V případě potřeby klikněte na zabarvený odstavec s titulkem Překlad do ČZJ. Podrobnější návod najdete v Jak pracovat s textem a překlady do ČZJ.

Jak pracovat s textem a překlady do ČZJ?

Metodická podpora

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – český jazyk jako druhý jazyk

Tento dokument byl zpracován na základě setkání učitelů žáků se sluchovým postižením, odborníků na problematiku vzdělávání těchto žáků, zástupců Národního ústavu pro vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se uskutečnilo dne 12. 5. 2017. Na setkání byla diskutována otázka podoby metodické podpory – výstupu kmenového úkolu NÚV – zaměřené na výuku předmětu český jazyk pro žáky se sluchovým postižením. Výsledkem jednání je shoda na obsahovém a koncepčním řešení metodického materiálu pro výuku předmětu český jazyk pro žáky se sluchovým postižením.

Stručná charakteristika

Metodická podpora byla představena jako koncepčně zpracovaný systém tří na sebe navazujících modulů, které se budou realizovat postupně a budou logicky provázané:

Elektronická publikace

On-line pracovní listy

Prezenční kurz

Metodická podpora bude zpracována v souladu s požadavky na jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením ustanovenými v § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s návaznou vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, a bude určena sluchově postiženým žákům, zejména základních a středních škol, kteří spadají do této skupiny žáků: žáci preferující v komunikaci „tváří v tvář“ český znakový jazyk; žáci, kteří preferují v komunikaci „tváří v tvář“ mluvenou češtinu, ale jejich kompetence v českém jazyce neodpovídají obvyklým kompetencím pro rodilé mluvčí daného věku.

Klíčovým kritériem pro obsahové řešení materiálu jsou jazykové úrovně stanovené referenčním rámcem pro popis českého jazyka, následně věk žáka. Metodický materiál bude zpracován pro výuku předmětu český jazyk pro úrovně A1, A2, B1 a B2.

Metodická podpora bude zpracována na základě dosavadních lingvodidaktických poznatků a zkušeností s výukou českého jazyka u žáků se sluchovým postižením. Může se stát dobrým základem pro výuku předmětu český jazyk u žáků s kombinovaným postižením, u kterých převažuje postižení sluchové.

Metodická podpora bude směřovat za žákem do všech škol. Nemůže však kompenzovat případnou odbornou, technickou nebo finanční nepřipravenost škol, které takového žáka vzdělávají.

Textové části metodické podpory budou odborné veřejnosti prezentovány jako on-line materiály zpracované v elektronické podobě a přeloženy do českého znakového jazyka.

A. Elektronická publikace

Východiska, metodická doporučení; část I., II.

Níže uvedená témata (část I. a II.) je nutné chápat jako základ pro přibližný obsahový koncept publikace. Podrobný obsah bude rozpracován na základě diskuze a shody osob přizvaných ke spolupráci.

Část I.

 • základní východiska pro jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením; úvod do konceptu;
 • jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vztah rámce k problematice jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením;
 • jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním věku, vztah výuky prvopočátečního čtení a psaní a rozvoje jazykových kompetencí dítěte;
 • organizace jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením;
 • spolupráce rodilých mluvčích českého jazyka a českého znakového jazyka ve výuce češtiny žáků se sluchovým postižením;
 • role vizuálních prvků ve výuce českého jazyka žáků se sluchovým postižením, didaktická role obrázků, signální gramatika;
 • jazykové kompetence v českém jazyce a nejazykových předmětech ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením;
 • učebnice, metodické materiály a internetové zdroje vhodné pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky se sluchovým postižením.

Část II.

vybraná lingvodidaktická témata a postupy užívané při výuce českého jazyka jako jazyka cizího/druhého v kontextu jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením

 • metody výuky cizích jazyků;
 • lingvodidaktické postupy ve čtyřech základních oblastech – klíčových kompetencích při užívání jazyka:

a) dovednost funkčně užívat systém gramatických struktur českého jazyka

§  fungování systému české flexe, větné a textové syntaxe aj.;

§  výklad české gramatiky (vybraných oblastí) v souladu s referenčními popisy pro český jazyk pro úrovně A1, A2, B1 a B2 dle CEFR; zpracováno s využitím Korpusu DEAF;

§  výklad zejména těch jevů, ve kterých žáci se sluchovým postižením nejčastěji chybují;

b) percepční dovednosti – čtení s porozuměním

§  požadavky na čtenářské kompetence v souladu s referenčními popisy pro český jazyk pro úrovně A1, A2, B1 a B2 dle CEFR; čtenářské strategie;

§  rozvíjení funkční textové gramotnosti;

§ (techniky čtení a jejich nácvik; pretextové, textové a posttextové aktivity; čtení různých typů textů: útvary prostě sdělovacího stylu, administrativního stylu, e-komunikace, dialogická komunikace formou chatu, adaptované umělecké texty…);

c) produkční dovednosti – psaní

§ pisatelské strategie;

§ postupy předcházející psaní; požadavky na produkční dovednosti žáků v psaném jazyce v souladu s referenčními popisy pro český jazyk pro úrovně A1, A2, B1 a B2 dle CEFR;

§ psaní různých typů textů (útvary prostě sdělovacího stylu, administrativního stylu, e-komunikace…);

d) dovednosti dosažení konkrétních řečových cílů v rámci určité komunikační situace, tzv. sociokulturní kompetence

§  práce s tzv. interakčními modely (tzn. funkční komunikace odpovídající určité situaci); e-komunikace, dialogická komunikace formou chatu.

B. On-line pracovní listy

Náměty pro učitele češtiny

Inspirativní náměty pro práci se žáky v rámci předmětu český jazyk

 • úroveň A1, A2, B1, B2 dle CEFR

a. rozvoj funkčního užívání systému gramatických struktur češtiny;

b. rozvoj čtení s porozuměním;

c. rozvoj produkčních dovedností;

d. rozvoj sociokulturních kompetencí;

 • každý pracovní list bude mít délku 1–3 strany velkosti A4 a bude obsahovat: vyučovací postup (pokyny pro učitele); cíl; pomůcky; přehled použité slovní zásoby; odkazy na další okruhy; konkrétní náměty na procvičování;
 • pracovní listy jsou ukázkami/náměty, jak postupovat při rozvoji jednotlivých komunikačních kompetencí při výuce českého jazyka, nikoli vyčerpávající, ucelené a systematické výukové materiály;
 • pracovní listy i jejich části budou opatřeny tzv. „systémem štítkování“(didaktickou anotací a vyhledávačem).

Součástí vývoje on-line pracovních listů je také jejich následné odzkoušení (pilotáž), včetně následného zanesení úprav.

C. Prezenční kurz

 • počet kurzů 10 (rozsah jednoho kurzu 4 hodiny)
 • určeno pedagogům předmětu český jazyk pro žáky se sluchovým postižením
 • obsah kurzu: lingvodidaktické postupy při výuce češtiny jako jazyka cizího, práce s on-line  pracovními listy, metodika a vyhodnocení pilotáže

Metodická podpora je připravována v rámci kmenového úkolu NÚV Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání. Jednotlivé části (A, B a C) jsou samostatnými moduly, které budou realizovány s ohledem na finanční zajištění úkolu v průběhu několika následujících let.

Zadavatel úkolu: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Řešitelka úkolu: Mgr. Renata Votavová

Garant úkolu: Mgr. Petr Vysuček (viceprezident ASNEP)

Zpracovala: PhDr. Anna Cíchová Hronová (předsedkyně EKOV při ASNEP, řešitelka projektů zaměřených na rozvoj jazykové gramotnosti žáků se sluchovým postižením, autorka učebnice češtiny pro žáky se sluchovým postižením a učitelka českého jazyka žáků se sluchovým postižením)

Odborné konzultace: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., Mgr. Radka Zbořilová (ÚJKN FF UK)

Pohled byl zobrazen 2318x od 13 listopad 2017 do 5 červen 2023