Metodická podpora výuky anglického jazyka u žáků se sluchovým postižením

od Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Text je přeložen do ČZJ. V případě potřeby klikněte na zabarvený odstavec s titulkem Překlad do ČZJ. Podrobnější návod najdete v Jak pracovat s textem a překlady do ČZJ.

Jak pracovat s textem a překlady do ČZJ?

Metodická podpora výuka anglického jazyka u žáků se sluchovým postižením

Cíl: Tvorba výukové metodiky a doprovodných materiálů pro učitele anglického jazyka u žáků se sluchovým postižením. 

Základní popis: Anglický jazyk (AJ) je pro žáky se sluchovým postižením (SP) jeden z jazyků, který by se měli během školní docházky naučit tak, aby se prakticky zvýšily jejich šance pro uspění na trhu práce.

Na základě setkání dne 20. 10. 2017 pedagogů z praxe a dalších odborníků, kteří se profesně věnují vzdělávání žáků se sluchovým postižením (SP), a pod záštitou NÚV a MŠMT, je zpracován tento materiál, který se zabývá metodickou podporou výuky AJ u žáků se SP. Na setkání se diskutovala případná koncepce výuky AJ a její obsahové a populační zaměření (heterogenní skupina žáků se SP na ZŠ a SŠ obou typů – ve školách podle §16 odst. 9 školského zákona a v hlavním vzdělávacím proudu – HVP). Následující dokument představuje upravený návrh koncepce na základě připomínek účastníků a možnosti řešení kmenového úkolu NÚV.

Navržená metodická podpora představuje integrální celek tří koncepčně propojených sekvencí:

- publikaci;

- základní přehled gramatiky AJ (s doprovodnými videi v ČZJ) a pracovní listy; 

- metodický kurz pro pedagogy v praxi.

Metodická podpora výuky AJ bude primárně zaměřena na žáky se SP (bez kombinovaného postižení), kteří: 

- preferují při komunikaci „tváří v tvář“ český znakový jazyk

- komunikují primárně orálně, ale nejsou schopni díky sníženému sluchovému vnímání rozvinout funkční jazykové dovednosti přiměřené vrstevníkům daného věku.

Metodická podpora výuky AJ bude ve svém celkovém rámci koncepčně navazovat na metodickou podporu výuku českého jazyka (ČJ) u žáků se SP a případně také na metodickou podporu výuky českého znakového jazyka (ČZJ) u žáků se SP (pokud se bude uplatňovat). Musí být také koncepčně v souladu s platnou novelou školského zákona a příslušnými vyhláškami (č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a také se zákonem č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých. Text koncepce a výsledné texty metodické podpory, kromě textů v AJ, by měly být výsledně dostupné v ČZJ.

  • Pro žáky s těžší sluchovou vadou, kteří komunikují primárně (tváří v tvář) českým znakovým jazykem(neslyšící, prakticky neslyšící) je anglický jazyk v podstatě třetí jazyk, který by se měli naučit a používat – vedle ČJ a ČZJ, který je pro některé mateřským jazykem (ale pro většinu neslyšících pouze jazykem, který si během života přirozeně – více či méně – osvojí). Tato skupina žáků se dnes může vzdělávat ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo i ve školách HVP, také s ohledem na jejich preferovaný komunikační způsob.

  • Pro žáky s lehkou či středně-těžkou sluchovou vadou, případně ohluchlé, kteří komunikují primárně orálním způsobem (mluvenou řečí), je AJ další a cizí jazyk, který by měli zvládnout. Nicméně, vzhledem ke sníženému sluchovému vnímání a omezenému přístupu k mluvenému jazyku (i s kompenzačními pomůckami), jim není umožněno si jazyk osvojit v plné funkčnosti ve všech jazykových rovinách (v psané i mluvené podobě) v porovnání se slyšícími vrstevníky.  U této skupiny žáků se objevují specifické chyby. Tito žáci se dnes vzdělávají převážně ve školách HVP se svými slyšícími vrstevníky a představují početní většinu všech žáků se SP (na všech vzdělávacích stupních).

Podstatou metodické podpory pro výuku AJ bude zohlednění komunikačních preferencí u žáků, jejich případné rozložení do skupin SP1, SP2 a SP3 (dle vzoru skupin platných pro závěrečnou maturitní zkoušku, na které se vztahuje jazyková úprava - to zejména u metodických materiálů cílených na žáky SŠ), a následné rozpracování metodické podpory dle referenčních rámců A1, A2, a B1. Při přípravě pracovních listů dle referenčních rámců bude brán zřetel i na věkové rozvrstvení žáků, aby zvolená témata byla adekvátní věku.

Integrální sekvence metodické podpory výuky AJ (teoretická část, metodická část, praktický nácvik):

Obsah elektronické publikace a rozsah on-line metodických a pracovních listů není v daný moment finalizován.

1/ Publikace dostupná na Metodickém portálu www.rvp.cz – bude mít 2 obsahové části:

I – Úvodní a teoretická část

- úvod do problematiky - jazykové vzdělávání žáků se SP (základní přehled o přístupu k výuce jazyků u SP od předškolního věku; výuka AJ v kontextu výuky jazyků ČJ a ČZJ – význam ČJ a ČZJ při výuce; specifika výuky u žáků se SP – charakteristika typických chyb žáků se SP v AJ);

- legislativní rámec – současná právní východiska pro výuku jazyků u žáků se SP (novela školského zákona příslušné vyhlášky, zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých);

- popis jazykových úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1, A2, B1); aplikace rámce při jazykovém vzdělávání žáků se SP – dle komunikačních preferencí;

- popis skupin pro uzpůsobení závěrečné maturitní zkoušky SP1, SP2, SP3;

- shrnutí a vyplývající aplikace: základní principy výuky (zaměření se na vizuální a psanou podobu jazyka; aplikace vizuální podpory a vizuálně orientovaných strategií při výuce; přítomnost tlumočníka ČZJ při výuce AJ; přítomnost asistenta pedagoga při výuce AJ);

- význam motivace a praktické aplikace při výuce AJ u žáků se SP (důležitost motivace žáků i pedagogů; funkce sociokulturních kompetencí s tématy vztahujícími se ke komunitě neslyšících - v globálním rozměru; význam neslyšícího pedagoga ve výuce, apod.).  

II – Lingvodidaktické postupy

- metody výuky cizích jazyků a vybraná lingvodidaktická témata a postupy užívané při výuce AJ v kontextu jazykového vzdělávání žáků se SP – s aplikací dle komunikačních preferencí žáků se SP;

- lingvodidaktické postupy pro základní jazykové a komunikační oblasti – rozvoj klíčových kompetencí dle specifik žáků se SP:

 

 a/ jazykové prostředky - gramatika, slovní zásoba;

 b/ řečové dovednosti – čtení, psaní  + sociokulturní kompetence;

 c/ audio-orální komponenty – poslech, výslovnost, mluvení.

 

- dovednost funkčně užívat systém gramatických struktur AJ -  rozvoj gramatických struktur AJ;

- rozvoj čtenářských kompetencí v AJ – dle referenčních požadavků;
- rozvoj funkčního užívání AJ a jeho praktická aplikace – strategie psaní; stylistika, chat;

- rozvoj sociokulturních kompetencí – rozvoj funkčních kompetencí pro danou situaci, s tématy týkajícími se komunity Neslyšících.

2/ Pracovní listy a přehled gramatiky AJ

a/ Pracovní listy dostupné na Metodickém portálu www.rvp.cz - inspirativní náměty, aktivity vhodné do výuky pro práci s žáky se SP v rámci předmětu AJ (pro tisk);
- dle komunikačních preferencí a věkové kategorie – náměty pro úroveň A1, A2, B1 (dle referenčního rámce).

Tematické okruhy:

a. gramatické struktury AJ;

b. čtenářské kompetence v AJ;
c. funkční užívání AJ a jeho praktická aplikace – primárně v psané podobě;
d. sociokulturní kompetence – typicky charakteristické pro předmět AJ, a především u žáků ve skupině SP3 se zahrnutím témat týkajících se také komunity Neslyšících (významné osobnosti, významné historické či současné události, každodenní situace, apod.).

Podoba a obsah pracovních listů:

- soubor metodických a pracovních listů bude otevřený soubor (s možností přidávat další inspirativní náměty, aktivity pro výuku) – po ustanovení jasných pravidel;

- každý pracovní list bude obsahovat - vyučovací postup (s pokyny pro učitele); cíl; pomůcky; přehled použité slovní zásoby; odkazy na další okruhy; konkrétní náměty na procvičování; rozsah bude vždy podle potřeby nutné vyjádřit pro daný námět (typicky tak do 3-4 stran formátu A4);

- pracovní listy i jejich tematické části budou opatřeny „systémovým štítkem“ pro snadné vyhledávání v rámci metodického portálů NUV.

b/ On-line dostupný Základní přehled gramatiky AJ s doprovodnými videi v ČZJ – gramatické kategorie a jejich prezentace v rámci předmětu AJ dostupné v ČZJ;
- pro pedagogy vyučující žáky primárně komunikující v ČZJ (zařazené ve skupině SP3) – pro úroveň A1, A2, B1 (dle referenčního rámce);

- gramatické kategorie, společně s pracovními listy budou opatřeny „systémovým štítkem“ pro snadné vyhledávání (v rámci metodického portálu NÚV). 

3/Metodický kurz (prezenční) a distanční podpora pro pedagogy

Závěrečnou sekvencí bude metodický prezenční kurz pro pedagogy všech typů škol, vedený autory metodické podpory, který bude mít dvě podoby:

- iniciační - úvodní zaškolení pedagogů v tematických kurzech;

- vyhodnocující – vyhodnocující seminář po jednom roce od zavedení metodiky a pracovních listů do praxe. 

Počet a podoba kurzů:

- počet kurzů není finalizován a bude se odvíjet od rozsahu témat v metodické části;

- určeno pedagogům předmětu AJ pro žáky se SP – na všech typech škol.

Obsah kurzu:

- lingvodidaktické postupy při výuce AJ jako dalšího, cizího jazyka a jejich metodiky;

- práce s on-line  pracovními listy.


Po získání zpětné vazby od pedagogů během závěrečného – vyhodnocujícího kurzu – bude možné provést případnou modifikaci metodických materiálů a pracovních listů jejich autory.

Metodická podpora pedagogů při výuce AJ u žáků se SP je připravována v rámci kmenového úkolu NÚV Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání. Jednotlivé části (1, 2, 3) jsou samostatnými moduly, které budou realizovány s ohledem na finanční zajištění úkolu v průběhu několika následujících let.

Zadavatel úkolu: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Řešitel úkolu: Mgr. Renata Votavová

Garant úkolu: Mgr. Petr Vysuček (viceprezident ASNEP)

Koncepci úkolu zpracovala: Mgr. Martina Šmídová
Odborné konzultace: Mgr. Pavla Machová, MA, PhD; PhDr. Jitka Tůmová; Mgr. Kateřina Jeřábková, PhD; Mgr. Hana Hejlová; Mgr. Žaneta Petraturová; Mgr. Michaela Matoušková

Pohled byl zobrazen 1292x od 18 prosinec 2017 do 5 červen 2023