Tvorba ŠVP

Tvorba ŠVP na školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením


 

Analýza ŠVP

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) ze dne 29. června 2017, byl v části D, kapitole 8, podkapitole 8.2 RVP ZV Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole doplněn nový odstavec, který zní:

„Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.“

Dostupné zde:http://www.nuv.cz/uploads/Opatreni_PM_2017_06.pdf

Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením při zpracování svých školních vzdělávacích programů (ŠVP) mohou postupovat podle této podkapitoly a na úrovni ŠVP přizpůsobit obsah vzdělávání skutečným možnostem žáků se sluchovým postižením, případně zařadit speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče.

Příklady ŠVP škol vzdělávajících žáky se sluchovým postižením ve vzdělávacím oboru Jazyk a jazyková komunikace

Pro možnost zveřejnění příkladů dobré praxe ŠVP škol vzdělávajících žáky se sluchovým postižením pracovníci NÚV oslovili 13 škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením s žádostí o poskytnutí jejich ŠVP. ŠVP pracovníci NÚV obdrželi od sedmi z nich. Poskytnuté ŠVP se vztahovaly k předškolnímu, základnímu i střednímu vzdělávání. Byly svým rozsahem i obsahem velmi různorodé (jejich rozsah se pohyboval od 15 do 981 stran, některé ještě nebyly upravovány, jiné opakovaně apod.).

Sledování ŠVP ze strany NÚV se zaměřilo na popis předmětů vycházející se vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jednotlivé školy vyučují tyto předměty specifickým způsobem s ohledem na složení žáků se sluchovým postižením a na závažnosti jejich znevýhodnění.

Časová dotace předmětu

Na prvním stupni je výuka českého jazyka ve všech dostupných ŠVP posílena z disponibilní časové dotace. Vzhledem k tomu, že všechny sledované školy mají prodlouženou výuku v rámci základního vzdělávání na deset let (první stupeň tvoří šest ročníků), pohybují se časové dotace na český jazyk na prvním stupni od 40ti do 62 hodin. Na druhém stupni je výuka českého jazyka realizována s časovou dotací od 17ti do 30ti hodin. Cizí jazyk je na sledovaných školách vyučován na prvním stupni v rozsahu minimální časové dotace tj. 9 hodin (v případě jedné školy v rozsahu 13 hodin), na druhém stupni u všech sledovaných škol v rozsahu 12 hodin.

Součástí některých ŠVP je i výuka českého znakového jazyka (ČZJ) realizovaná z disponibilní časové dotace.

Obsah předmětů

Jednou z možností výuky vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace na sledovaných školách je realizace integrovaného vyučovacího předmětu, který je vytvořen z více vzdělávacích obsahů např.  ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět na 1. stupni. Součástí předmětu je v některých případech výuka znakového jazyka a odezírání. Na dalších školách je zavedená klasická výuka jednotlivých „jazyků“ tak, jak je to běžné pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu.

Na čtyřech ze sedmi škol (a to velmi rozdílným způsobem) probíhá výuka českého znakového jazyka (ČZJ). Na prvním stupni jedné ze škol je ČZJ nedílnou součástí učebních osnov českého jazyka. Na druhém stupni je samostatným předmětem s tím, že ČZJ není klasifikován samostatně, ale známka je součástí českého jazyka.. Na jedné škole je dle stupně postižení využíván znakový jazyk, orální metoda nebo kombinace obou. Jiná škola uplatňuje náhradní způsoby dorozumívání jinými komunikačními systémy: znak do řeči, prstová abeceda, vizuální podpora, opora textu. Dvě školy ČZJ ve výuce vůbec nevyužívají.

Předměty speciálně pedagogické péče

S výukou vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace u žáků se sluchovým postižením úzce souvisí výuka předmětu speciálně pedagogické péče konkrétně logopedické péče. V rámci ŠVP sledovaných škol je logopedická péče rozpracována ve pěti z nich s průměrnou časovou dotací 9,8 hodin na prvním stupni a 5,6 hodin na druhém stupni. Jedná se opředmět speciálně pedagogické péče,jehož hodinová dotace je brána z disponibilních hodin a je započtena do celkové povinné hodinové dotace. Časté je, že část předmětu logopedická péče je realizován ve třídě a část je věnována individuální logopedická péči.

Příklady dobré praxe

Příklady částí ŠVP pro předměty vycházející ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v rámci integrovaného předmětu jsou dostupné zde:

Příklad I
Příklad II
Příklad III

Příklad částí ŠVP pro předměty vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk je dostupný zde.

Priklad IV.docx

17,7KB | Čtvrtek, 21 prosinec 2017 | Detaily
Pohled byl zobrazen 970x od 21 prosinec 2017 do 25 září 2020