SP Dějepis jaro 2018

Přidat do kolekce

Zpráva o průběhu setkání Společenství praxe pro VO Dějepis dne 19. 6. 2018

Příspěvek je věnován podpoře a rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v prostředí pracovního setkání Společenství praxe v projektu PPUČ pro vzdělávací obor Dějepis, které se uskutečnilo dne 19. 6. 2018 na pracovišti NÚV v Praze.

Jmenovaného pracovního setkání Společenství praxe pro VO Dějepis spojeného se skupinou pro revize RVP se zúčastnilo celkem 20 účastníků, didaktiků dějepisu z vysokoškolských pracovišť, Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Post Bellum, o.p.s., a učitelů dějepisu ze školní praxe. Vybraní lektoři prezentovali své příspěvky k podpoře a rozvoji gramotností. Setkání moderoval RNDr. Josef Herink, garant projektu PPUČ pro VO Člověk a společnost.

Vlastního úvodního představení projektu se ujal PaedDr. Karel Tomek, metodik projektu PPUČ. Ve svém vystoupení seznámil účastníky s koncepcí projektu, s jeho vizemi, aktualitami a s plánovaným harmonogramem. Zdůraznil význam podpory gramotností pro provázanost a intenzifikaci vzdělávacího procesu. Představil nový web www.gramotnosti.pro, informoval o průběhu celoprojektové konference PPUČ dne 30. 5. t. r. a pozval účastníky na letní školu PPUČ.

Josef Herink se ve svém příspěvku zaměřil na prezentaci konkrétních činnostních aktivit v prostředí školního dějepisu, které napomáhají podpoře a rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Uvedl, že v Evropě se již od konce 20. století rozvíjí nové pojetí historie a školního dějepisu (New History). Žáci se učí kritickému vyhledávání, četbě a přiměřené analýze a hodnocení dějinných pramenů, dokumentů a literatury i s pomocí nových komunikačních technologií. Jsou vedeni přiměřeně analyzovat historickou situaci, interpretovat ji pomocí historických pramenů a syntetizovat získané a kriticky ověřené informace k řešení zadaného úkolu, k řešení didakticky pojatého historického problému či příběhu. Zmíněná metoda pojetí historie jde ruku v ruce s dalšími používanými postupy ve výuce dějepisu, kterými jsou metody práce s přímými historickými dokumenty, které mohou představovat audiovizuální mediální materiály (obrazy, fotografie, filmy a písemné archivní materiály). Také metody orální historie – modelové využití, záznam a interpretace vyprávění pamětníků rozličných dějinných událostí konfrontovaných s rodinnou orální historií a s obsahem rodinných dokumentů a archivů umožňuje žákům chápat rozličné interpretace dějinných událostí, na čem závisí a co ovlivňuje naše chápání dějin. Všechny jmenované metody výuky dějepisu se aktuálně opírají o moderní trendy komunikace, představované rozvojem a užíváním statistických a grafických metod, vybraných matematických postupů a elektronických komunikačních technologií, zvláště internetu. Možnosti vyhledávání informací podle klíčového slova, na webových stránkách nebo využití již stávajících rejstříků, adresářů, jakýchsi regest, zpřístupnění a využití digitalizovaných archiválií pro výuku dějepisu, to vše nabízí možnosti, které zřejmě v budoucnosti změní zásadně podobu vlastní výuky faktuálních vzdělávacích oborů, mezi které patří i školní dějepis.

Mgr. Martin Vonášek se ve svém vystoupení zaměřil na rozvoj digitální gramotnosti ve VO Dějepis. Představil své zkušenosti z výuky dějepisu podporované digitálními technologiemi a informatickými možnostmi, řešil vztah RVP a digitální gramotnosti, odkázal účastníky Společenství praxe na zajímavé učitelské platformy (např. DigCompEdu).

Mgr. Václava Korcová na své aktivitě jako příkladu dobré praxe ve výuce dějepisu v 9. ročníku ZŠ „Mocné ženy v dějinách“ prezentovala rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti ve VO Dějepis.

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., se ve své prezentaci „Práce s prameny“ dotkl badatelsky orientované výuky, která podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti. Jedná se o práci
s autentickými prameny, z pohledu čtenářské gramotnosti se proces označuje za tzv. dlouhé
čtení. Na konkrétní aktivitě bylo ukázáno, jak lze u žáka podpořit schopnost kritického čtení,
pěstovat u něj schopnost orientace v různých liniích textu a jak mu ukázat, jak se vnímání textu
může v různých obdobích proměňovat. Byla otevřena otázka evaluace těchto aktivit.

V závěru pracovního setkání Společenství praxe pro VO Dějepis se uskutečnila diskuze
k celkovému pojetí projektu PPUČ i k prezentovaným příspěvkům pro VO Dějepis. Úvodní
pracovní setkání Společenství praxe pro VO Dějepis byly přínosné pro všechny účastníky
z odborného i didaktického hlediska. Garant projektu PPUČ pro VO Člověk a společnost získal
potřebnou zpětnou vazbu a další podněty pro plánování a řízení dalších aktivit projektu PPUČ.

autor: RNDr. Josef Herink

.

Pohled byl zobrazen 217x od 1 srpen 2018 do 19 leden 2019