Člověk a svět práce 25.6.2018

Přidat do kolekce

Poslední červnové společenství praxe konané 25. června bylo věnováno vzdělávacímu oboru Člověk a svět práce. Zázemí pro toto setkání nám poskytla pražská ZŠ Stross, ve které nás mile přivítal zástupce ředitele Martin Provazník a vyučující VO Člověk a svět práce Pavel Namyslo. Přestože jsme se zde sešli v relativně nízkém počtu deseti lidí, bylo zde zastoupení mnoha různých subjektů a institucí, které zajistily pestrost dané skupiny. Byli zde zástupci dvou základních škol, akademického sektoru, členové sdružení pro kariérové poradenství, zástupci krajského akčního plánování za středočeský kraj a zaměstnanci Národního ústavu pro vzdělávání. Průběh celé akce moderoval Petr Chaluš, který garantuje v rámci projektu danou vzdělávací oblast.


V úvodu byl naším kolegou Petrem Koubkem z Národního ústavu pro vzdělávání představen projekt Podpora práce učitelů (PPUČ). Následovalo pojetí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ve vztahu k třem základním gramotnostem (čtenářské, matematické, digitální) a možnosti propojení této oblasti s projektem výše zmíněným.

Poté jsme se přesunuli k příkladům dobré praxe, kterými nejen hostitelská škola, ale i další přítomné instituce, bezpochyby jsou. M. Provazník a P. Namyslo nás vpravili do fungování školy a pojetí výukového předmětu Výchova k volbě povolání. Ten je na ZŠ Stross vyučován od 2. poloviny 7. ročníku a postupně otevírá tyto tematické celky: sebepoznání a sebehodnocení, nabídku trhu práce a v devátém ročníku samotný rozhodovací proces výběru střední školy za analýzy aktuální vzdělávací nabídky regionu, informací o přijímacím řízení a za pomoci kariérového poradenství. Výuka probíhá zejména aktivní prací žáků, dialogem, skupinovou prací a projektovou metodou. Jako jednu z priorit škola rozvíjí kariérové poradenství pro rodiče. Oblast Člověk a svět práce a kariérové poradenství škola koordinuje jako související oblasti.

Jana Vavřinová ze ZŠ Londýnská prezentovala ročníkový projekt žáků 8. třídy s názvem ROZSVIŤ, jehož stěžejní část je zaměřena na výběr povolání. V rámci tohoto projektu byli osloveni rodiče za účelem představení svého povolání na svém pracovišti skupině žáků daného ročníku. Rodiče se tak po dobu jednoho pracovního dne studentům věnovali, ukázali pracoviště, naučili je základům své práce a hlavně nechali děti danou činnost vykonávat. Žáci měli na výběr z 20 - 30 možností od vyzkoušení profese kosmetičky přes práci sociální pracovnice až po zaměstnance banky. Škola navazuje již dalším rokem na obdobný projekt, který byl úspěšný a oceněný Národní cenou kariérového poradenství.

S odborníkem na toto téma Petrem Hlaďem z Ústavu pedagogických věd MU v Brně jsme probrali r izika a úskalí spojená s kariérovým poradenstvím, důvody fluktuace studentů prvních ročníků SŠ, faktory ovlivňující žáky při vstupu na střední školu a jiná palčivá témata týkající se dané oblasti. Petr Hlaďo prezentoval výsledky výzkumů a doporučení pro přístup k VO Člověk a svět práce.

Kromě probraných témat a diskuzí vznikla při setkání také velmi cenná doporučení a náměty ke zkvalitnění kariérového poradenství a VO Člověk a svět práce v České republice. Mezi ně patří například následující. Aktuálně jsou více podporována školení kariérového poradenství pro učitele střední školy, primárně by však měla být určena učitelům na základních školách, na která by DVPP pro SŠ navazovala. Účastníci se také shodli na potřebě zkvalitnění učebních materiálů a metodické podpory. Dalším bodem byly limity služeb pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a celkového systému výchovného poradenství v ČR a absence systematické podpory vzdělávání kariérových poradců. Padl zde také návrh na šíření příkladů dobré praxe a na inspiraci projekty na podporu propojení firem a žáků ZŠ (př. Lanškroun, Královehradecký kraj a jiné). Jeden z účastníků doporučil také vznik kuchařky “Jak systematicky a efektivně vyučovat VO Člověk a svět práce”.

Všichni přítomní se rozloučili s příslibem aktivní spolupráce na dalším rozvoji setkání společenství praxe této  vzdělávací oblasti a aktivní či pasivní účasti na podzimním setkání včetně oslovení lidí zainteresovaných do tohoto tématu.

autoři: Mgr. Petr Chaluš, Mgr. Adéla Zehringerová

Pohled byl zobrazen 233x od 1 srpen 2018 do 19 leden 2019