Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Žáci se sluchovým postižením

Charakteristika žáků se sluchovým postižením

Každá závažnější vada sluchu, natož ztráta sluchu, způsobuje omezení příjmu a deformaci zvukových informací (včetně hlasité řeči) z okolí nebo jejich úplnou absenci. Utváří statické a nepohotové myšlení neslyšících dětí, které vzniká zcela nezávisle na řeči, není řečí formováno a vyvíjí se jen v oblasti konkrétních jevů. Má závažné důsledky pro formální a obsahovou stránku mluvené řeči (poruchy výslovnosti, zvláštnosti tvorby slovní zásoby, rozvoje konverzace, osvojování a chápání abstraktních pojmů, potíže s porozuměním čteným textům a potíže se souvislým mluvním i písemným projevem). Omezuje nebo znemožňuje kvalitní komunikaci s rodiči a okolím. Znesnadňuje či snižuje orientaci v prostoru.

Míra omezení je závislá na hloubce vady a na možnosti využívat kompenzační pomůcky, případně asistenta pedagoga. Speciální pedagogika vyvinula řadu metod, které využívá k rozvíjení poškozeného smyslu (reedukační metody), rozvíjení náhradních smyslů (kompenzační metody) i celé osobnosti zrakově či sluchově postiženého (rehabilitační metody). Je přirozené, že se všechny metody vzájemně prolínají, na sebe navazují nebo se doplňují. Důležitou úlohu hrají kompenzační a reedukační, popř. rehabilitační pomůcky.

Doporučení pro práci se žákem se sluchovým postižením na střední škole

Pro práci se žákem se sluchovým postižením na střední škole lze doporučit:

 • ve výuce žáků se sluchovým postižením je nutné při výkladu maximálně využívat názornost, k tomu lze využít nástěnné tabule, videokazety, obrazy, modely, multimediální programy, ilustrované texty;
 • je třeba upravit technické vybavení učebny, aby se zajistila kvalitní akustika pro odezírání –   používáme záclony a závěsy, koberce, nástěnky či panely pohlcující zvuk, kvalitní osvětlení, těsnění do oken kvůli hlukové izolaci;
 • pro nedoslýchavého žáka je důležitý nácvik odezírání a používání funkčních sluchadel, učitel by měl dohlédnout na správné používání sluchadel, protože mnohdy se žák stydí před spolužáky za svou vadu a odmítá sluchadla ve výuce používat;
 • nezapomínat na zvýšenou unavitelnost žáků při odezírání, odezírání je náročné na pozornost, po 20 minutách výkladu žákova pozornost výrazně klesá;
 • při výkladu je nutná zpětná kontrola porozumění, kontrola zápisu, vhodné je poskytnout zápis předem formou tištěných učebních textů nebo využít elektronickou poštu;
 • při inkluzi neslyšícího žáka, který se dorozumívá znakovým jazykem, je nutný asistent pedagoga nebo přítomnost tlumočníka znakového jazyka, který zajišťuje komunikaci mezi vyučujícími, intaktními spolužáky a žákem se sluchovým postižením; pokud je u žáka přítomný tlumočník znakového jazyka, je důležité:
  • vždy mluvit na neslyšícího, a ne na tlumočníka,
  • nemluvit na neslyšícího ve třetí osobě (nepoužívat formulace typu „řekněte mu“, „co dělal“ atd.),
  • pamatovat na to, že tlumočníci jsou povinni ctít etický kodex, který jim ukládá tlumočit vše, co řeknete, např. včetně poznámky „tohle mu neříkejte“;
 • je třeba upravit rozsah a obsah učiva ve smyslu minimalizace používání cizích, popř. složitých odborných výrazů, tolerovat ne příliš bohatou slovní zásobu a časté problémy s výslovností.

Základní pravidla pro komunikaci s neslyšícím žákem pomocí odezírání

Pro komunikaci s neslyšícím žákem je žádoucí využít následující postupy:

 • žák musí tvář a výrazy učitele vidět, je třeba navázat a udržovat oční kontakt;
 • učitel musí žáka na komunikaci upozornit;
 • je nutné zvolit a udržovat přiměřené tempo a hlasitost řeči, osvětlení a vzdálenost při odezírání, nepřehánět při projevu artikulaci, nemít v ústech žvýkačku nebo nějaký předmět;
 • svůj význam má neverbální komunikace, nezakrývat si tvář ani ústa;
 • učitel se snaží zbytečně nepoužívat cizí nebo složitá slova – neslyšící je nemusí znát;
 • pro vyhláskování slov, která neslyšící neodezře, lze použít prstovou abecedu.
Pohled byl zobrazen 715x od 14 listopad 2018 do 20 červen 2021