Podpůrná opatření vztahující se k žákům se SVP ve škole

Školský zákon a jeho prováděcí předpisy umožňují každé škole využívat pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami řadu podpůrných opatření: individuální vzdělávací plán, využívání asistentů pedagoga a osobních asistentů k žákům s problémy se sebeobsluhou, tlumočníků znakového jazyka, zakoupení speciálních vzdělávacích pomůcek, využívání speciálních poradenských pracovišť.

Ve škole je třeba dále stanovit a dodržovat vnitřní pravidla pro práci s těmito žáky a dohodnout a aplikovat jednotné přístupy k jejich hodnocení. Velmi se osvědčilo, měla-li škola plně funkční, efektivní a personálně odborně zajištěné školské poradenské zařízení.   

Příklad pravidel stanovených pro práci se žáky se SVP

 • uplatňovat individuální přístup k žákům se SVP, dodržovat speciálně pedagogické postupy a zásady individuálního přístupu při všech formách edukačního procesu (k tomu přispívá nižší počet žáků ve třídě), hodnocení i dílčích výsledků;
 • zařazovat nové metody a formy práce s těmito žáky, využívat ICT, zařazování relaxačních „chvilek“, u žáků s mentálním postižením a poruchou autistického spektra nácvik sociálních dovedností, zařazení terapeutických cvičení;
 • provádět dlouhodobou individuální práci se žákem (reedukační, kompenzační a stimulační činnosti), což zajišťuje školní speciální pedagog a školní psycholog;
 • průběžně diagnostikovat speciálně vzdělávací potřeby žáků, stanovit a vyhodnocovat individuální plány podpory (školní speciální pedagog ve spolupráci s učiteli);
 • realizovat intervenční činnost v třídních kolektivech, sledovat a ovlivňovat klima třídy (pracovníci školního poradenského pracoviště);
 • aplikovat kvalitní a funkční kariérové poradenství pro žáky, tj. ovlivňovat současnou volbu a další vzdělávací cesty žáka (v případě neúspěšného studia v současném oboru poskytnout žákovi možnost přestupu v rámci školy na méně náročný učební obor).

Příklad doporučení k hodnocení žáků se SVP

 • hodnotit pomocí bodů, počtem chyb, slovy
 • používat slovní hodnocení místo hodnocení klasifikací
 • tolerovat kolísání výkonu (nehodnotit nejhorší výkon)
 • poskytovat žákovi zpětnou vazbu a ocenit jeho výkon před třídou
 • hodnotit pracovní úsilí, jeho zájem a snahu – nejen výkon
 • nehodnotit jako chybné to, co žák nestihl (respektování individuálního pracovního tempa).

Příklady činností poradenského zařízení (SPC, PPP) ve škole

 • připravuje podmínky a rozšiřuje možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (individuální přístup ke každému žákovi, tvorba IVP, materiálně didaktické, technické a prostorové podmínky, zakoupení speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek);
 • podílí se na vytváření dobrého sociálního klimatu školy (adaptační programy pro 
 • 1. ročníky, klima třídy…);
 • zabývá se prevencí školní neúspěšnosti a primární prevencí rizikového chování;
 • provádí včasnou intervenci při výskytu forem rizikového chování u jednotlivých žáků a třídních kolektivů (hledají cesty k eliminaci či řešení problémů šikany, záškoláctví, drog…);
 • vytváří a zavádí koncepci kariérového poradenství (pomáhá žákům, včetně žáků se SVP a jejich rodičům, při volbě studia, v souvislosti s riziky ve vzdělávání se zaměřuje u nově přijímaných žáků na správný výběr oboru vzdělání, který bude odpovídat schopnostem a možnostem žáka);
 • zajišťuje dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování (pracovníci ŠPZ pomáhají žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia a nabízejí vhodná řešení – např. vzdělávání podle IVP, doporučují žákům s neprospěchem přestup v rámci školy na nižší úroveň středního vzdělání – z maturitních oborů do učebních oborů, z jednoho učebního oboru do jiného, méně náročného, případně přestup do vhodného oboru středního vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou bez výučního listu - kategorie J); 
 • poskytuje metodickou podporu učitelům, vychovatelům a asistentům pedagoga(pracovníci ŠPZ vypracovávají metodické materiály pro pedagogické pracovníky školy, organizují školení a semináře pro pedagogické pracovníky);
 • aktivně spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti (se SPC, PPP) a vychází z jejich doporučení při utváření podmínek vzdělávání jednotlivých žáků.

Personální obsazení ŠPZ: výchovný poradce, výchovný poradce – metodik prevence sociálně patologických jevů, školní speciální pedagog, školní psycholog, jako poradce ředitel školy.

Pohled byl zobrazen 321x od 14 listopad 2018 do 11 srpen 2020