Žáci s SPU a čtenářská gramotnost

Přidat do kolekce

„V core 8911 Ránodní djesnocený bývor ropuch uční zveřjnil defnici porch uční. Pochy uení je všeobec používa term vztahují se k heterogen skupině poruch, které se projevují výrazními obtýžemi v dokonalém zvládnutý jedné nebo více dovednostý nasloucháný mluvený čtený psaný uvažování, matematických a ostatních schopností a dovednostý, které jsou tradičně označovany jako studijni.“  

Jakpak se Vám čte psaný text? Porozuměli jste mu? Dokázali byste z něj získat potřebné informace a dál s nimi pracovat? … Já tedy ne!

Podle Kamily Balharové podobně vnímá psaný text žák se závažnými poruchami učení. Není tedy divu, že práce s textem dělá těmto žákům velké problémy a rozvoj jejich čtenářské gramotnosti pokračuje odlišným tempem oproti jejich spolužákům. A právě rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení (SPU) na 2. stupni ZŠ byl tématem podzimního setkání Společenství praxe ČJL projektu PPUČ, které proběhlo 15. 11. 2018 v prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání. Při výběru tématu i lektora měli organizátoři šťastnou ruku, a tak byl o setkání zájem nejen mezi učiteli a pracovníky školských poradenských zařízení, ale i mezi rodiči a akademickými pracovníky.

Speciální pedagožka Kamila Balharová předvedla účastníkům konkrétní postupy, jak se žáky s SPU pracovat. Dozvěděli se o knihách, které cíleně pracují s rozvojem čtenářství právě u této kategorie žáků; o PC programech pro tyto žáky; o hrách, které žáky učí, ale zároveň je baví. Lektorka je autorkou řady publikací na toto téma, a tak není divu, že na účastníky hrnula další a další informace využitelné pro učitele, poradenské pracovníky i pro rodiče.

I když součástí setkání bylo seznámení s výstupy projektu PPUČ, charakteristika vzdělávacího oboru ČJL z hlediska gramotnosti nebo seznámení s Metodickým portálem RVP.CZ jako podporou učitelů při vzdělávání žáků s SPU, téma rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků s SPU v podání Kamily Balharové bylo magnetem setkání a tomu odpovídaly i reakce účastníků.

V evaluačních dotaznících se objevovalo například: „K. Balharová – jsem nadšená“ … bylo to úžasné“ … úžasné náměty k přemýšlení“…inspirace“…využitelné v praxi“…z dnešního setkání jsem vskutku nadšená“...výborné příklady z praxe“… kdyby takovým seminářem prošel alespoň každý třetí pedagog“.

Mrzí Vás, že jste nedorazili? Nepřijdete o to! Kamila Balharová pro Vás již chystá článek na stejné téma, který Vám na stránkách Metodického portálu určitě neunikne.

Cíle setkání byly naplněny! Účastnice se shodly na tom, že získané poznatky využijí ve své praxi a předají informace ze setkání kolegům ve školách. Aktivně dokonce navrhly i náměty na témata, kterým by se chtěly věnovat při dalších setkáních. Na jarním společenství praxe tedy na viděnou. Budete vítáni i Vy!

 

Autoři článku: Ing. Mgr. Renata Votavová, Mgr. Ivana Kolářová

Pohled byl zobrazen 260x od 27 listopad 2018 do 18 květen 2019